-->

Många företag ställer om för att bli mer hållbara efter pandemin

Förändringsledning En ny undersökning från Swedbank och sparbankerna visar att sju av tio företag med upp till 49 anställda uppger att de är i en tydlig omställningsfas. Vanligaste orsakerna är för att utveckla nya affärsområden och expandera befintlig verksamhet. Även nya kundbehov, pandemin och klimatutmaningarna driver på företagens omställning.

Många företag ställer om för att bli mer hållbara efter pandemin
Jörgen Kennemar

Det är framför allt de större företagen med fler än tio anställda som uppger att de är i en omställningsfas, åtta av tio företagare. Högst andel finns inom handeln följt av tillverkningsindustrin medan den är lägst inom byggsektorn och företagstjänster. Omställningen drivs främst av viljan att utveckla nya affärsområden och expandera befintlig verksamhet. Detta uppger drygt hälften av företagen. Samtidigt svarar nästan fyra av tio att omställningen beror på nya kundbehov.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Lika många anger pandemin som orsak till att de har ställt om verksamheten. Digitaliseringstakten har ökat och en tredjedel av företagen anser att detta har lett till en tydlig omställning. Enligt en tredjedel av företagen har även miljö- och klimatutmaningar bidragit till en påtaglig förändring av verksamheten.

Nya regleringar och att företaget behöver spara efter intäktsbortfall är andra orsaker till omställningen, vilket vart fjärde respektive vart femte företag uppger.

– Omställning förknippas av många med något negativt men vi tycker att man ska tänka tvärtom. Att anpassa sig efter nya omständigheter är en förutsättning för att på sikt nå ett hållbart företagande och därmed vara långsiktigt konkurrenskraftig. Näringslivets omställning drivs av strukturförändringar. Det gäller inte minst inom miljö- och klimatområdet som påverkar både företagens affärsstrategier och kundernas preferenser, säger Jörgen Kennemar, senioranalytiker på Swedbank.

Att identifiera nya affärsmodeller i en värld som drabbats hårt av pandemin samtidigt som förväntningar på hållbart företagande ökar är en av de största utmaningarna. Det uppger 30 procent av de tillfrågade företagen.

– Även en snabb teknisk utveckling och nya regelverk för vad som är miljömässigt hållbart, inte minst EU:s taxonomi, kan påverka och fördröja företagens möjligheter att hitta nya och lönsamma affärsmodeller. Men nya förutsättningar ger också möjligheter, konstaterar Jörgen Kennemar.

Just lönsamhetsperspektivet uppger företagarna är en utmaning, både på kort och lång sikt men även tidsaspekten påverkar. Nästan en tredjedel (28 procent) uppger att det tar tid att ställa om och att det kan dröja innan det genererar intäkter till företaget. Ett annat hinder är bristande kunskap och kompetens i företaget, vilket vart fjärde företag uppger.

– Erfarenheterna under pandemin visar också att den ökade digitaliseringen kommer öka kraven på utbildad arbetskraft när tidigare verksamheter försvinner eller effektiviseras. För att inte hamna i bakvattnet bör man som företagare se om man kan erbjuda befintliga medarbetare vidareutbildning men även aktivt och i god tid söka efter nya medarbetare med rätt kompetens. Att rekrytera specialister kan ta tid, avslutar Jörgen Kennemar.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.