Så skapar vd:n hållbart engagemang

Engagemang Företag måste mäta ett hållbart medarbetarengagemang för att vara konkurrenskraftiga. Det handlar då om att motverka onödig stress och frustration som kan leda till överbelastning bland engagerade medarbetare.

Så skapar vd:n hållbart engagemang

Undersökningsföretaget Netigate har i över tio år mätt svenska arbetstagares inställning till sin arbetsgivare, vad som skapar motivation och vad som viktigt för att medarbetare ska nå sin fulla potential. Årets undersökning omfattar 3 000 yrkesverksamma i Sverige. En viktig slutsats som dras från den undersökningen är att det krävs ett hållbart engagemang.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– För att lyckas skapa ett hållbart engagemang gäller det att företagen tydligt visar och kommunicerar att stress tas på allvar. De måste också skapa tydliga rollbeskrivningar och en rättvis arbetsfördelning, säger Alexandra Drottler, senior analytiker på Netigate.

Hon tycker det är intressant att se att de faktorer som driver medarbetarengagemang idag är mer eller mindre desamma som för tio år sedan.

– Ledarskap, arbetsmiljö och personlig utveckling har genom åren visat sig vara de viktigaste drivkrafterna för medarbetarnöjdhet, lojalitet och engagemang, berättar Alexandra Drottler.

Resultaten från de senaste tio årens undersökningar visar inga plötsliga förändringar, men däremot noteras en positiv trend där exempelvis ledarskapet har stärkts, den interna kommunikationen förbättrats och medarbetarinflytandet ökat.

Man ser en högre andel engagerade medarbetare och sådana levererar enligt en till några åren gammal studie från Gallup upp till 22 procent högre lönsamhet.

Alexandra Drottler menar att många svenska vd:ar kan förbättra sitt ledarskap genom att tydligare visa uppskattning för bra arbetsinsatser.

– Med detta i ryggen låter det som att svenska arbetsgivare har ett fantastiskt läge och en blomstrande framtid framför sig. Samtidigt visar statistiken att en allt större andel högpresterande individer väljer att byta jobb eller till och med karriär.

Flera fallgropar

Alexandra Drottler berättar om flera fallgropar som kan leda till att man förlorar företagets mest värdefulla personer, till exempel genom att de blir överbelastade, tappar sitt engagemang eller byter arbetsgivare.

– Speciellt de mest engagerade medarbetarna är i riskzonen för olika stressrelaterade problem och kan lätt känna frustration på grund av orättvisa situationer om inte arbetsgivaren stimulerar ett hållbart engagemang, säger hon.

För att kunna analysera varför dessa jobbbyten sker valde Netigate att utveckla en ny modell som inte enbart mätte engagemang utan även ett hållbart sådant.

Undersökningen visar att företagen har en förbättringspotential främst gentemot medarbetarna i åldersspannet 31-40. Denna grupp upplever stress och frustrerande situationer i större utsträckning än de övriga åldersgrupperna. Framförallt är medarbetarna i denna åldersgrupp mer kritiska mot tydligheten av arbetsrollen och tillgången till information än vad övriga är.

Kvinnor är mer engagerade

Netigates undersökning visar att 14 procent av de svenska medarbetarna är starkt engagerade på arbetsplatsen. Den påvisar också att det finns skillnader mellan olika grupper.

– Engagemanget är högre bland nyanställda medarbetare, men avtar efter det första året hos arbetsgivaren. Efter sex år på arbetsplatsen börjar engagemangsnivån öka igen.

Kvinnor är något mer engagerade på jobbet än män, medan arbetsgivarna lyckas ge lika bra förutsättningar för båda grupper. Engagemang på arbetsplatsen ökar med åldern. Medarbetare har högst engagemang när de är 60+ och lägst när de är yngre än 20.

– Många svenska medarbetare har större behov av

personlig utveckling än vad arbetsgivaren erbjuder. Att skapa personliga utvecklingsplaner för samtliga medarbetare kan öka engagemanget bland medarbetarna och minskar risken för att duktig personal lämnar organisationen. Den allra viktigaste faktorn för att skapa engagemang inom hela organisationen är att ha en arbetsmiljö där samtliga medarbetare uppmuntras att bidra med idéer, konstaterar Alexandra Drottler.

Viktigt att visa uppskattning

Hon betonar också vikten av att organisationens mål och visioner är tydliga för samtliga medarbetare och att relevant information om organisationens utveckling når ut till samtliga medarbetare.

En utmaning för många arbetsgivare är att sprida en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig inkluderade och uppskattade till samtliga avdelningar och nivåer i organisationen.

– Två grupper som utmärker sig och som upplever att de kan göra sina röster hörda i mindre hög utsträckning är deltidsanställda och unga medarbetare.

Alexandra Drottler menar att många svenska vd:ar kan förbättra sitt ledarskap genom att tydligare visa uppskattning för bra arbetsinsatser, till exempel genom att tacka för insatser och lyfta bra prestationer under möten eller i annan kommunikation

– Det gäller också att bedriva ett aktivt motiverande ledarskap, till exempel genom att stödja medarbetare som vill ta sig an nya utmaningar, kommunicera på ett positivt sätt och föregå med gott exempel.

Slutligen visar undersökningen att medarbetarundersökningar är ett viktigt instrument för att både mäta och öka engagemang

– 22 procent av medarbetarna i organisationer som genomför kvartalsvisa undersökningar är starkt engagerade. På organisationer som sällan eller aldrig gör detta är andelen endast 11 procent, avslutar Alexandra Drottler.

Fakta

Arbetsgivare kan förbättra situationen för sina anställda genom att:

  • Tydligt visa och kommunicera att stress tas på allvar och ta faktiska åtgärder åt stressfulla situationer.
  • Skapa rimliga och rättvisa arbetsfördelningar och ge tillgång till all information som de anställda behöver.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.