Så väljer du rätt väg till tillväxt

Tillväxt Dags att ta ditt företag till nya höjder? Då behövs det en tydlig tillväxtstrategi och det gäller att välja rätt bland dem för att lyckas.

Så väljer du rätt väg till tillväxt
Fredrik Josefsson. Foto: SEB/Stock Adobe

Företag kan använda olika tillväxtstrategier för att öka omsättning, marknadsandelar och lönsamhet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Det kan till exempel handla om marknadsutveckling genom att söka nya kundsegment eller geografiska områden, produktutveckling för att möta kunders behov och öka försäljningen, samt marknadspenetration med priskrig eller ökad marknadsföring, berättar Fredrik Josefsson, ansvarig för entreprenörskap och tillväxtbolag på SEB och en av initiativtagarna till SEB:s Greenhouse – ett koncept där företag får hjälp att nå sina tillväxtmål.

Fakta

8 anledningar till att det inte är hållbart att växa organiskt

 1. Långsam tillväxttakt, särskilt i mogen bransch eller intensiv konkurrens.
 2. Tidskrävande marknadsutveckling för att etablera sig på nya platser.
 3. Behov av större resurser kräver ibland extern finansiering.
 4. Konkurrenssituationen kräver snabbare tillväxt för att behålla marknadsandel.
 5. Teknologisk eller branschmässig förändring kräver snabba anpassningar.
 6. Strategiska förvärvsmöjligheter kan påskynda tillväxten.
 7. Förändrade kundbeteenden kräver anpassning och innovation.
 8. Internationell expansion kräver betydande resurser och expertis, möjliggjort med extern finansiering. Valet mellan organisk och icke-organisk tillväxt beror på företagets omständigheter och långsiktiga mål. Många företag väljer en kombination för att balansera stabilitet med möjligheten till snabbare expansion.

Andra strategier omfattar diversifiering, fusion och förvärv, joint ventures, franchising, e-handel, ökad marknadsföring, och nischstrategi.

– Företag kan dra nytta av en kombination av dessa beroende på sina mål, bransch och konkurrenssituation, säger Fredrik Josefsson.

Scenarier för snabb tillväxt

Att satsa på snabbare tillväxt kan vara motiverat beroende på företagets mål och marknadsförhållanden. Enligt Fredrik Josefsson är scenarier som kan motivera denna marknadsmöjlighet:

 • teknologisk innovation
 • förändrade kundbeteenden
 • first-mover-advantage
 • tillgång till kapital
 • konkurrenstryck
 • skalbar affärsmodell
 • globala möjligheter
 • förändrade regelverk eller politiskt klimat
 • strategiska partnerskap

Fakta

Möjligheter och risker med att köpa upp företag

Möjligheter:

 1. Ökad marknadsandel och styrka.
 2. Tillgång till nya kunder och marknader.
 3. Ökad kapacitet och effektivitet genom synergieffekter.
 4. Tillgång till nya teknologier eller kompetenser.
 5. Minskad konkurrens och ökad prissättningsmakt.
 6. Varumärkesförstärkning och ökat kundförtroende.
 7. Förbättrad forskning och utveckling.

Faror:

 1. Integrationsutmaningar och driftsstörningar.
 2. Kulturella konflikter och motstånd från anställda.
 3. Finansiella utmaningar och potentiell negativ påverkan på företagets ekonomi.
 4. Förlust av kund- och leverantörsrelationer.
 5. Antitrust- och regelverksproblem.
 6. Misslyckande med att uppnå förväntade synergieffekter.
 7. Rykte och varumärkesskador.
 8. Ökad skuldsättning och ökad finansiell risk. Noggrann utvärdering av risker och fördelar, tillsammans med en välplanerad integrationsprocess och due diligence, är avgörande för att minimera risk och maximera framgång vid förvärv.

– Det är dock viktigt att notera att snabb tillväxt innebär ökad risk, och en genomtänkt strategi, tillräckliga resurser och effektiv genomföringsplan är avgörande för att minimera risker och maximera chanserna till framgång. En grundlig analys av marknadsförhållanden är nödvändig för informerade beslut.

Satsning på nya marknader

Att satsa på nya marknader är strategiskt i olika situationer. Scenarierna inkluderar här, enligt Fredrik Josefsson, mättnad på befintliga marknader, efterfrågan i nya regioner, diversifiering för riskhantering, teknologisk eller branschmässig konvergens, demografisk förändring, förändrade regelverk, globala trender, tillgänglighet av distributionskanaler, strategiska partnerskap, samt förbättrad teknik och kommunikation.

– Vid övervägande av expansion är det nödvändigt med en grundlig marknadsanalys, förståelse för lokal kultur och kundbeteende, samt anpassning av strategi för att möta specifika krav och förutsättningar på den nya marknaden. En väl genomtänkt expansionsstrategi ökar möjligheterna till framgång och minimerar riskerna, avslutar han.

Fakta

10 steg som Fredrik Josefsson tycker att man ska överväga vid val av tillväxtstrategi

 1. Utveckla en tydlig företagsvision och mål.
 2. Analysera företagets SWOT och marknadsförhållanden.
 3. Förstå kundbehov och marknadstrender.
 4. Utvärdera konkurrensen och differentiera företaget.
 5. Bedöm resurser och kapacitet.
 6. Tillämpa portföljanalys för effektiv resursallokering.
 7. Genomför riskanalys och hantera risker.
 8. Anpassa strategin till företagets kultur och värderingar.
 9. Var flexibel och anpassningsbar till förändringar.
 10. Kontinuerlig övervakning och utvärdering för att justera strategin vid behov. En informerad strategi tar hänsyn till företagets unika situation och mål.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.