Kunskap viktigt för dagens vd:ar

Ledarskap Hur har vd-rollen förändrats de senaste 45 åren? Detta ämne har två studenter vid Högskolan Skövde gjort en djupdykning i. Deras slutsats är att kunskapsrollen är något som man inte talade om då men som dagens vd:ar lägger stor vikt vid.

Kunskap viktigt för dagens vd:ar

I början av 1960-talet tog ledarskapsforskningen ordentlig fart. En av de mest framstående forskarna inom detta område var den kanadensiske professorn Henry Mintzberg. Han intresserade sig för vad en ledare gör i det dagliga arbetet.

1973 presenterade Henry Mintzberg en uppmärksammad studie om chefsroller.

I ett examensarbete inom företagsekonomi vid Högskolan Skövde, som presenterades i juni i år, har studenterna Emma Abrahamsson och Jessica Hedman undersökt om Henry Mintzbergs roller fortfarande är aktuella. Studenterna har intervjuat sex svenska vd:ar. Tre av dess verksamma i företag med över 2 000 anställda och de andra är vd:ar i företag med mellan 50 och 100 anställda.

De tio roller som Henry Mintzberg lyfte fram utgår från tre kategorier – informationsroller, interpersonella roller samt beslutsroller.

Läs även: En vd:s fyra viktigaste egenskaper.

Informationsrollerna omfattar chefsarbete som övervakare, informationsspridare och språkrör. I denna roll tar vd:n emot och samlar in information för att skapa en grundläggande förståelse för organisationen och för att möjliggöra utveckling. Det gäller då också att sända vidare och delge viktig information till övriga inom organisationen. Som språkrör sprider vd:n även information utanför den egna organisationen.

De interpersonella rollerna berör arbetet som galjonsfigur och ledare och dessa roller upprättar och bibehåller även ett nätverk av relationer mellan individer och grupper relaterade till organisationen.

Slutligen beskriver beslutsrollerna entreprenörsarbete, störningshantering, resursfördelning och förhandling. I den här rollen har vd:n möjlighet att förhandla på organisationens vägnar.

Mellanmänskliga kontakter

Resultatet av Emma Abrahamssons och Jessica Hedmans studie är att de interpersonella rollerna som berör mellanmänskliga kontakter har störst relevans i dagens vd-arbete.

”Det kan vara så att dagens vd-roll främst präglas av faktorer som berör mellanmänskliga kontakter där en vd är en förebild, innehar ledarrollen och underlättar för samverkan före andra uppgifter som präglas av information och beslutsfattande”, skriver studenterna.

Läs även: Bristande förtroende för vd:ars kompetens.

Samtliga intervjuade vd:ar ser kunskap som en central del inom ledarskapet, vilket inte alls nämns i Mintzbergs teori. I Emma Abrahamsson och Jessica Hedmans studie vittnar vd:arna om att de behövt inhämta kunskap för att möjliggöra sin egen utveckling och för att nå den position de besitter.

Detta ser studenterna som en lucka i Mintzbergs teori vilken kan fyllas med ytterligare en roll, ”kunskapsrollen”, som kompletterar den 45 år gamla forskningen.

Studenterna menar att införandet av en ny roll stärker trovärdigheten hos de befintliga rollerna. ”Dess existens skulle fungera som ett komplement som ger legitimitet i de olika situationerna där rollerna utövas.”

”Med införandet av en ny roll skapas en anpassning utefter nutid”, avslutar Emma Abrahamsson och Jessica Hedman sin uppsats.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.