Vd-instruktion – 15 byggstenar som bör ingå

Vd-instruktion Att ha en tydligt skriven vd-instruktion är något som både vd:n och styrelsen kan ha stor nytta av. Här sammanfattar vi det viktigaste som bör ingå i en vd-instruktion.

Vd-instruktion – 15 byggstenar som bör ingå
Alla byggstenar måste finnas med i en bra vd-instruktion.

1999 infördes reglerna om vd-instruktion som ett tillägg i aktiebolagslagen. Från början omfattades alla bolag som har en vd, men sedan 2014 är det bara publika bolag som har ett lagstadgat krav på en vd-instruktion. Det kan dock vara klokt även för mindre företag att ha en vd-instruktion. Och som ägare och styrelse bör man se till att samtliga styrande dokument finns på plats så skapas bättre förutsättningar, mindre meningsskiljaktigheter, högre verkställighet och framgång.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Det här kan ingå i en vd-instruktion:

 1. Sköta aktiebolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Större utrymme här ger en friare vd-roll.
 2. Fatta beslut i förvaltningsfrågor som egentligen utgör styrelsens ansvar när styrelsens beslut inte kan erhållas utan väsentlig olägenhet för aktiebolaget.
 3. För firmateckning bör det framgå nivåer för tecknande av exempelvis avtal, leasingavtal, investeringsnivåer, upptagande av lån, ansvarsförbindelser, engagera konsulter, arbetsmiljöansvar och firmateckning. Styrelsen får bemyndiga vd:n eller någon annan att företräda bolaget och teckna dess firma. Begränsingar för vissa långsiktiga avtal kan finnas med tanke på snabba omvärldsförändringar.
 4. Eventuella inskränkningar i vd:s befogenheter bör tydligt framgå.
 5. Ansvara för att bolagets bokföring sköts i överensstämmelse med lagar och god redovisningssed.
 6. Med omedelbar verkan underrätta styrelsens ordförande när det finns anledning till att styrelsen måste ta ställning i en viss fråga eller ett visst ärende.
 7. Fortlöpande informera styrelsen om viktiga förhållanden och händelser som berör aktiebolag.
 8. I samarbete med styrelsens ordförande förbereda styrelseärenden och föredra dessa vid styrelsens sammanträden.
 9. I god tid före början av varje nytt räkenskapsår upprätta och inlämna ett förslag till affärsplan och årsbudget innehållande likviditetsbudget, resultatbudget och balansbudget till aktiebolagets styrelse.
 10.   Inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan tjänsteman inom aktiebolaget samt utfärda fullmakt.
 11.   Ansvara för att interna rutiner i den interna kontrollen följs.
 12.   Närvara vid bolagsstämmor och styrelsemöten.
 13.   Ansvara för information kring bolaget både externt och internt.
 14.   På senare tid så har mjukare inslag i vd-instruktionen tillkommit som är relaterat till värderingar, med andra ord exempel på väsentligheter som ska prägla vd:s roll i bolaget.
 15.   Vd-instruktionerna bör utvärderas och eventuellt uppdateras en gång om året i samband med det konstituerande styrelsemötet.
  Tips på mall för vd-instruktion

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.