Vd-instruktionen ger vd:n mer handlingskraft

Vd-instruktioner Att ha en tydligt skriven vd-instruktion är något som både vd:n och styrelsen kan ha stor nytta av. Lagstiftningen ger vd:n stor frihet men det måste finnas en tydlig gränsdragning mellan styrelsens och vd:ns uppdrag.

Vd-instruktionen ger vd:n mer handlingskraft
Olof Degerfeldt är styrelseproffs.

1999 infördes reglerna om vd-instruktion som ett tillägg i aktiebolagslagen. Från början omfattades alla bolag som har en vd, men sedan 2014 är det bara publika bolag som har ett lagstadgat krav på en vd-instruktion.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Styrelseproffset Olof Degerfeldt, som också är ordförande i StyrelseAkademien Norr samt vice ordförande i StyrelseAkademien Sverige, menar dock att alla företag har nytta av att tydligt definiera vd:ns uppdrag.

Hur mycket styrning behövs då?

– I Sverige har lagstiftaren tänkt sig en strikt rollfördelning mellan styrelse och vd. Då är det en avsevärd fördel och en nödvändighet att samtliga styrande dokument finns på plats, menar Olof Degerfeldt

Lagstiftarna vill att vd ska ha stor frihet men med tydlig gränsdragning. Aktiebolagslagen 8 kap 29 § säger ”Den verkställande direktören skall sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar”.

– Styrelsen kan ge vd friare eller mindre fria tyglar och det måste finnas en tydlig gräns mellan vad som är vd:s bord och vad som ska ligga på styrelsens bord. Om styrelsen definierar vd:s handlingsutrymme så får vi helt naturligt en handlingskraftigare vd med en hög verkställighetsnivå, säger Olof Degerfeldt.

Vd-instruktionens innehåll

Han konstaterar att styrelsen måste ha god förståelse för verksamhetens art och risker så att vd-instruktionen anpassas därefter. Enligt honom bör den innehålla följande:

Allmänt – Firmateckning – Vd:s ansvar – Vd:s befogenheter – Inskränkningar i vd:s befogenheter – Vd utvärdering – Styrelsen ansvar – Förberedande av styrelseärenden – Föredragande av styrelseärenden – Löpande information till styrelsen – Administration runt styrelsens arbete – Attester i bolaget – Information (intern och extern).

– Självklart ska det också tydligt framgå nivåer för tecknande av exempelvis avtal, leasingavtal, investeringsnivåer, upptagande av lån, ansvarsförbindelser, engagera konsulter, arbetsmiljöansvar och firmateckning.

Han betonar att när man värderar avtalens tyngd är det viktigt att ta hänsyn till både årlig omfattning och antalet år.

– Kanske ska inte vd få teckna några avtal över flera år med hänsyn till de snabba förändringarna i omvärlden, menar Olof Degerfeldt.

När det gäller vd:ns firmateckning säger aktiebolagslagen:

”Styrelsen företräder bolaget och tecknar dess firma. Styrelsen får bemyndiga en styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan att företräda bolaget och teckna dess firma (särskild firmatecknare)”.

Får alltid företräda bolaget

Och vad får då vd:n enligt aktiebolagslagen göra?

”Den verkställande direktören får alltid företräda bolaget och teckna dess firma beträffande uppgifter som han eller hon skall sköta enligt 29 §. Därutöver tecknar vd bolagets firma avseende löpande förvaltningsåtgärder.

Vad är då definitionen för löpande förvaltningsåtgärder?

– Det är helt enkelt det som anses vara normala affärstransaktioner och det varierar naturligtvis mellan bolagen.

Olof Degerfeldt har sett att det börjar dyka upp nya inslag i vd-instruktionerna.

– På senare tid så har jag vid några tillfällen sett mjukare inslag i vd-instruktion som är relaterat till värderingar, med andra ord exempel på väsentligheter som ska prägla vd:s roll i bolaget.

En vd-instruktion kan förändras och uppdateras när behov föreligger men definitivt bör den ses över i samband det konstituerande styrelsemötet.

Fakta

Viktigt att tänka på för styrelsen och vd:n

  • Du som ägare och styrelse ska se till att samtliga styrande dokument finns på plats så skapas bättre förutsättningar, mindre meningsskiljaktigheter, högre verkställighet och framgång.
  • Du som vd måste säkerställa att samtliga styrande dokument finns på plats så att du vet rollfördelningen, ditt handlingsutrymme och med gott självförtroende kan ta dig an bolagets utmaningar.
  • Du som vd ska självklart fortbildade dig inom bolagsstyrning.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.