Förbered företaget på det oväntade – krisplanens 7 steg

Krishantering Oväntade allvarliga händelser leder ofta till krissituationer som kräver mer än befintliga resurser. Därför är det viktigt att ha en tydlig krisstrategi att arbeta efter för att minska riskerna både före och under en krissituation.

Förbered företaget på det oväntade – krisplanens 7 steg
Foto: Adobe stock

Kriser i arbetslivet har ett brett spann, och kan handla om alltifrån bränder, arbetsplatsolyckor och cyberattacker. Ofta uppstår kriser just på grund av oväntade händelser eller olyckor. 2023 var ett mörkt år då 63 arbetsplatsolyckor fick dödlig utgång. Många allvarliga olyckor sker inom bygg- och transportsektorn, men Arbetsmiljöverkets statistik visar att ingen yrkesgrupp är helt skyddad.

Som arbetsgivare bör man ha både en förebyggande krisplan för att minska riskerna, och en akut plan för att hantera kriserna när de uppstår.

– I en bra organisation är krisorganisationen rätt lik den vanliga organisationen, det kallas likhetsprincipen inom krishantering. Det bör vara ungefär samma beslutsvägar och personer som är ansvariga, säger Ellinor Eriksson, krispsykolog på Brolin Westrell, i arbetsmiljöorganisationen Prevents poddavsnitt om hur man tar hand om krisen på jobbet.

Hon poängterar att det är särskilt viktigt att tänka på ledarskapet när det uppstår en kris.

– När något påfrestande händer i en grupp behöver det synas och kännas att någon tar ansvar, finns där och hjälper till att styra upp situationen, säger Ellinor Eriksson.

Här är 7 steg för att få en effektiv krisplan på plats:

  1. Kartlägg vilka risker verksamheten är mest utsatt för och analysera hur ni arbetar förebyggande. Se till att ni åtgärdar de områden där det finns brister för de identifierade riskerna.
  2. Formulera en policy som alla på företaget har kännedom om och tillgång till.
  3. Tillsätt en krisledningsgrupp med tydliga ansvarsroller och se till att tillräcklig kompetens finns inom både kommunikation, säkerhet, IT, juridik och HR.
  4. Gör flera krisplaner för olika scenarion. Det kan till exempel handla om interna respektive externa kriser, eller olika insatser för personal respektive kunder.
  5. Säkerställ att verksamheten har försäkring och skydd som täcker potentiella risker.
  6. Se till att viktig information samlas in på rutin, som anhöriglistor och kontaktuppgifter till viktiga aktörer för krishantering.
  7. Utbilda och glöm inte att öva för att öka kunskapen och förbereda er på hur man ska agera när krisen uppstår.

    Källa: Simployer

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.