Så målstyr du med Hoshin Kanri

Målstyrning I Målstyrningsskolans del 4 möter vi en modell med låg profil, som förvirrar många med sina japanska glosor men som har tiden för sig. Nu ska magister John Saldin förklara Hoshin Kanri!

Så målstyr du med Hoshin Kanri
Hoshin Kanri är nära förknippat med Lean och utvecklades av Toyota. Foto: Adobe Stock

Hoshin Kanri hjälper organisationer att uppnå sina mål genom att skapa en stark koppling mellan vision, strategi och operativt genomförande. Det är en inkluderande målstyrningsmodell som bygger på att hela personalstyrkan, från ”golvet” och upp till högsta ledningen, förstår och stöttar strategin och jobbar mot samma mål.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Grunden till att man började med Hoshin Kanri var de utmaningar som fanns runt kommunikation om strategi och målstyrningsarbete. Där såg man att det fallerade, berättar John Saldin.

John Saldin är senior managementkonsult på Canea. Han har mångårig erfarenhet av att undervisa på universitetsnivå och mer än 20 års erfarenhet av företags- och projektledning i både privata och offentliga organisationer.
John Saldin är senior managementkonsult på Canea.

Hoshin Kanri är nära förknippat med Lean och utvecklades av Toyota. Hoshin betyder policy eller riktning, kanri står för management, styrning.

– Så tillsammans blir det kompassen för hela organisationen, konstaterar John Saldin.

Medarbetarengagemang är lönsamt

Hoshin Kanri är alltså kategoriserad som en top-down-metod, där de långsiktiga målen och den strategiska planen fastställs av ledningen medan själva implementeringen genomförs av den anställda personalen. Därför är det av stor betydelse att företaget har ett bra kommunikationssystem, där visionen och implementeringsstrategin effektivt kommuniceras genom hela företagskedjan. Alla avdelningar ska vara på det klara med vad som förväntas av dem. På så vis ökar både effektiviteten och lönsamheten i företaget.

– Det finns en tydlig koppling mellan att personalen förstår målen och strategin och att de faktiskt jobbar åt det hållet, säger John Saldin. Om inte chefer vet åt vilket håll vi ska springa, då blir det fler ad hoc-beslut och en organisation som drar åt olika håll.

Han refererar till en undersökning från Gallup som visar att när alla medarbetarna är införstådda med strategin så ökar lönsamheten med 3-4 gånger.

En medarbetare kan stoppa en process

De viktigaste punkterna i Hoshin Kanri kan sammanfattas på följande sätt:

 1. En tydlig koppling mellan strategiska mål och operativa utförande.
 2. Medarbetarnas delaktighet och ägandeskap.
 3. En sjustegsprocess för att uppnå strategiska mål (se faktaruta intill).

4.Nyckelbegreppen ”Catchball” och ”Breakthrough objectives”. Catchball är en metod där företagsmålen ”kastas” fram och tillbaka mellan olika nivåer i organisationen för analys och input. Breakthrough Objectives syftar till att identifiera och fokusera på strategiska genombrott som kan leda till betydande förbättringar inom organisationen.

Hela tiden fokuserar modellen på medarbetarnas delaktighet och ägandeskap.

– I företag som tillämpar Hoshin Kanri är medarbetarna med och sätter sina egna mål. En medarbetare kan verkligen avbryta en process och säga att ’det här tror jag inte på’, och bolla tillbaka uppåt i organisationen, säger John Saldin.

Lean och Hoshin Kanri är kompisar

Hoshin Kanri är långt ifrån någon av de mest kända målstyrningsmodellerna. Men har man kommit i kontakt med Lean känner man antagligen till den. Även om Lean och Hoshin Kanri är två separata koncept kan de komplettera varandra och användas tillsammans för att skapa en helhetssyn på verksamhetsstyrning och kontinuerlig förbättring.

Tittar man på en X-matris, som är ett verktyg för att visualisera och följa upp mål och KPIer, ser modellen komplicerad ut. Men egentligen är det nog många verksamheter som arbetar enligt Hoshin Kanri metoden utan att veta om det, menar John Saldin.

– Själva grunden är ju inte så krånglig: Vision. Mål på tre nivåer. Mycket kommunikation, diskussion och engagemang från golvet hela vägen upp till vd. Uppföljning och utvärdering, kvalitetsledning och förbättringsarbete.

De svenska företag som jobbar med Hoshin Kanri brukar också jobba med Lean. Det är ofta större företag med en bra struktur. Och John Saldin ser stor potential för lilla Hoshin Kanri.

– Man nog säga att det finns en direkt korrelation mellan hur mycket Lean växer och hur mycket den här modellen används. Och min uppfattning är att Lean är något som ökar och då kommer fler i kontakt med Hoshin Kanri och börjar fundera på det.

Fakta

Hoshin Kanri-planeringens 7 steg

 1. Vision: I Hoshin Kanri-processen börjar allt med att etablera en tydlig och inspirerande vision för organisationen. Visionen fungerar som den övergripande inriktningen och målet som alla i organisationen strävar efter att uppnå.
 2. Strategiska mål (breakthrough objectves): Ta fram mål på 3—5 års sikt som hjälper till att omvandla visionen till konkreta mål och initiativ. Detta innebär att analysera marknaden, identifiera konkurrenter, utvärdera interna resurser och fastställa strategiska riktningar för att nå visionen.
 3. Årliga mål: Med de strategiska målen som vägledning skapar organisationen specifika och mätbara årliga mål. Dessa mål är kopplade till visionen och hjälper till att bryta ner den övergripande strategin i hanterbara delar.
 4. Kommunicera: Var väldigt tydlig med nyckeltal och KPI:er. Bryt ner årsmålen på individnivå: vem ansvarar för vad? Etcetera. Det blir en sorts detaljerad verksamhetsplan.
 5. Implementering: Genomför och verkställ planerna genom att kommunicera tydligt, tilldela resurser, övervaka framsteg och hantera eventuella hinder som kan uppstå på vägen. Ofta används PDCA metodiken.
 6. Mätning och utvärdering: För att se till att organisationen är på rätt spår och att de strategiska målen uppnås, används mätvärden och nyckelindikatorer (KPI:er) för att övervaka prestationen. Utvärderingar genomförs regelbundet för att bedöma hur väl organisationen följer strategin och identifiera eventuella områden som behöver förbättras.
 7. Återkoppling och lärande: Hoshin Kanri-processen är iterativ och lärande är en viktig komponent. Organisationen samlar feedback från olika nivåer och funktioner, utvärderar resultaten och använder denna information för att förbättra planerna och processerna inför kommande cykler.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.