Svensk metod för att minska företagets klimatpåverkan

Hållbarhet Miljöspendanalysen hjälper företag att beräkna sin miljöbelastning och hålla koll på underleverantörer. Jens Johansson på Upphandlingsenheten är metodens "pappa".

Svensk metod för att minska företagets klimatpåverkan
Nu finns en svensk metod för analys av inköpens klimat- och miljöpåverkan. Foto: Stock Adobe

Många företag använder sig av spendanalyser för att se över hur deras inköp är fördelade, både när det gäller hur stora kostnaderna för inköpen är och var i organisationen de sker.

En spendanalys hjälper till att svara på följande frågor:

  • – Vad är det som köps? 
  • – För hur mycket köps det? 
  • – Från vilka leverantörer köper organisationen? 

– Spendanalys är en viktig del i att forma en värdeskapande inköpsfunktion, där inköp är ett strategiskt verktyg för organisationens måluppfyllelse, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

5 syften

Genom att titta på organisationens tidigare inköp kan man få ett underlag för ett proaktivt arbete med förbättringar och styrning av framtida inköp. Spendanalys har fem huvudsakliga syften:

  1. Den är ett verktyg för prioritering av inköpsarbetet och visar vilka leverantörsmarknader som är viktigast.
  2. Den ger input till hur inköpsfunktionen kan organiseras och hur resurser i inköpsfunktionen kan fördelas.
  3. Den är en grund för mätning och uppföljning av inköp.
  4. Den ger förståelse för verksamhetens samlade behov inom en leverantörsmarknad.
  5. Den ger en faktagrund för måluppfyllelse och kommunikation med övriga i organisationen.

Bidrar till insikter

En metod för analys av inköpens klimat- och miljöpåverkan har också utvecklats av Upphandlingsmyndigheten. Jens Johansson är ”pappa” till detta stöd, som är integrerat i spendanalysen.

– Ett av syftena med miljöspendanalysen är att metoden ska vara praktiskt tillämpbar och bidra i arbetet med att minska inköpens miljöbelastning, berättar han.

Jens Johansson menar att även ur ett sårbarhets- och beredskapsperspektiv finns det anledning att analysera inköpen för att minska beroendet av exempelvis fossil energi.

– Där kan miljöspendanalysen bidra till insikter om i vilka inköpskategorier direkta och indirekta beroenden av fossil energi är som störst.

Tar hänsyn till alla kostnader

Beräkningen av miljöbelastningen baseras på livscykelanalyser, LCA, och kopplas till varor, tjänster eller entreprenader.

LCA beräknar miljöpåverkan som uppstår under en varas eller tjänsts hela livstid, från råvara och tillverkning till avfall. Det finns vetenskapliga metoder och internationella standarder för hur avgränsningar, allokering och beräkningar kan göras.

Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

I en LCA beräknas miljöpåverkan per kilo eller för en viss volym. För att underlätta för inköpsanalysen och kunna använda värdena i en inköpsanalys är de omräknade till exempelvis klimatpåverkan per krona.

– Att bara utgå från inköpspris visar inte den faktiska miljökostnaden, exempelvis från inköpens klimatpåverkan, konstaterar Jens Johansson.  

Bevis på att den fungerar

Flera pilotstudier kring miljöspendanalysen har genomförts, bland annat hos Allmännyttans inköpsfunktion, HBV och Helsingborgs kommun.

– Även hos Göteborgs kommun, som är av landets största offentliga upphandlare genomförde vi tidigt en pilotstudie på en begränsad inköpsvolym. De har nyligen genomfört en miljöspendanalys fullt ut på stadens hela inköpsvolym, vilket vi ser som ett bevis på att den fungerar och skapar nytta, säger Jens Johansson.

Många företag har också börjar nyttja miljöspendanalysen eftersom de på så sätt kan få bättre kontroll på de varor och tjänster som de köper från sina underleverantörer, vilket är speciellt viktigt för att kunna uppfylla vissa krav i upphandlingar eller för sina hållbarhetsredovisningar.

– Miljöspendanalysen gör det möjligt att fatta de inköpsbeslut som gör störst skillnad för klimatet och att följa upp att det verkligen blir så.

Faktabaserat beslutsunderlag

Jens Johansson konstaterar att en miljöspendanalys, där miljöaspekter är integrerade i en spendanalys, ger ett faktabaserat beslutsunderlag och stöttar i den övergripande prioriteringen av inköpsarbetet.

Olika typer av inköp kan ha olika stor miljöpåverkan.

– Inte bara beroende på vad som köps utan också på hur mycket som köps. Olika organisationer köper olika mycket av olika typer av varor, tjänster och entreprenader.

Jens Johansson har även sett att miljöspendanalysen bidrar till att man lätt kan bedöma vilken inköpskategori som bör prioriteras för att minska företagets klimatpåverkan.

– Miljöspendanalysen bidrar till svaret på frågan och pekar även framåt mot mer livscykelbaserad information inom elektroniska beställningar, avslutar Jens Johansson.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.