Svensk organisationskultur passar digitalt ledarskap? 

Digitalisering & IT Många företag kämpar idag med strypt eller minskad efterfrågan. Sam Özel, Säljchef New Business vid it-företaget Unit4, konstaterar att redan innan nedgången har produktivitetstillväxten varit låg. Han menar att i Sverige har vi dock goda förutsättningar att skapa en digitalt driven produktivitetstillväxt, något som kan minska effekten av en lågkonjunktur.
 

Svensk organisationskultur passar digitalt ledarskap? 
Sam Özel

Produktivitetstillväxten i näringslivet uppgick till 1,5 procent i genomsnitt per år under perioden 2016–2019.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Denna i ett historiskt perspektiv låga produktivitetstillväxt beror på kvardröjande effekter av låga investeringar och långsam teknologisk utveckling sedan 2007, enligt Konjunkturinstitutet. I Sverige har vi dock goda förutsättningar att skapa en digitalt driven produktivitetstillväxt, säger Sam Özel.

Han konstaterar att vi länge kunnat se hur produktivitetstillväxten minskar, både i Sverige och i flera av de avancerade industriländerna.

– Exempelvis hade fyra av de fem största ekonomierna i euroområdet en negativ tillväxt i arbetskraftsproduktivitet under det tredje kvartalet 2018. Det är första gången det har hänt sedan 2009.

Sam Özel befarar att i en period med lägre efterfrågan, kan en låg produktivitetstillväxt bli ytterligare en utmaning.

– Men det ser ut som vi i Sverige har goda förutsättningar för att stärka just produktiviteten. Det är en kapacitet som kommer visa sig nu när stora delar av näringslivet behöver utveckla sitt utnyttjande av digitala plattformar.

Han menar att en förklaring till den generellt låga produktiviteten är att många länder har varit dåliga på att nyttja och få utväxling från ny teknik.

– Det är en oroväckande utveckling, som även kan innebära att en eventuell nedgång i ekonomin slår hårdare än den behöver, säger Sam Özel.

Han ser en stor tillväxtpotential kopplad till digitalisering. För att kunna tillgodogöra sig potentialen krävs dock att företag och organisationer utvecklar sin digitala mognad i hela organisationen. I digitalt optimerade organisationer låter man datorer göra det som de är bäst på, nämligen att processa data.

– Genom ny digital teknik på våra arbetsplatser kan vi frigöra tid för människor att fokusera på innovation samtidigt som data och dataanalys kan vägleda beslut och skapa insikter som annars hade varit svåra att få. I den utmanande situation vi nu hamnat i kommer vi vara tvungna att påskynda denna digitala omställningen.

Extra stor chans att lyckas med digitaliseringen tror han att vi har i Sverige, ett land som kännetecknas av en platt och demokratisk företagsstruktur där det är nära till både chef och ledningsgrupp.

– Detta bekräftas siffror vi tagit fram som visar att hela 94 procent av de svenskar som deltog i vår undersökning haft personlig kontakt med företagets vd. I Storbritannien är det enbart två av tre som haft det.

Undersökningen visar även att Sverige är det land, tillsammans med Nederländerna, där flest antal medarbetare (99 procent chefer och 88 procent tjänstemän) känner sig bekväma med att framföra kritik till ledningen. Detta kan jämföras med resultaten från Storbritannien och USA där enbart tre av fyra tjänstemän känner sig trygga med detta.

– Det är tydligt att medarbetarna i Sverige och Norden känner sig mer lyssnade på inom organisationen. De upplever dessutom att chefer och ledning tar med sig dessa röster in i beslutsprocesserna på ett annat sätt än i länder såsom USA och Storbritannien.

Han konstaterar att det är värdefullt att vi i Norden verkar ha en organisationskultur som stämmer väl överens med moderna arbetssätt som har potential att frigöra tid för innovation och kreativitet och som lämpar sig väl för nya digitala tjänster och tekniker som krymper avstånden mellan ledning och medarbetare.

– Får vi en digital organisationskultur som fungerar i tuffa tider är vi också bättre rustade när vi kommer ut på andra sidan. Och ett näringsliv med en god potential för snabb återhämtning och förnyad tillväxt. För att nå dit behöver vi arbeta tillsammans och lära oss av varandra, avslutar Sam Özel.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.