Yngre företagare har mer fokus på arbetsmiljön

Arbetsmiljö En ny undersökning visar att nästan nio av tio yngre företagare har stort fokus på arbetsmiljön, sig själv och sina anställdas hälsa vilket är fler än bland företagare som är 30 år och äldre.

Yngre företagare har mer fokus på arbetsmiljön

– Det är intressant att se att fler av de yngre företagarna har ett stort fokus på en hälsosam arbetsmiljö. Vi vet ju att obalanser på jobbet och i privatlivet och däremellan kan orsaka ohälsa. Det är en framgångsfaktor om man kan prata om hur man mår, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar som genomfört undersökningen.

För att främja hälsa på arbetsplatsen behöver företagare och anställda arbeta systematiskt med både fysisk, psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö. Arbetsmiljön ska vara hälsosam och stödjande för såväl chef som medarbetare. Genom att jobba strukturerat kan företagaren både hålla nere kostnader för sjukfrånvaro och rehabilitering men också öka frisknärvaron på arbetsplatsen.

Läs mer: Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

– I tidigare undersökningar har vi sett att yngre chefer och företagsledare i större utsträckning är drabbade av psykisk ohälsa. De upplever också att de har svårare att påverka viktiga faktorer på jobbet såsom dåligt arbetsklimat eller hög arbetsbelastning i kombination med låg kontroll. Vi ser också att andelen yngre som upplever att de har svårt att prata med chefen om psykisk ohälsa på arbetsplatsen är större än bland andra åldersgrupper. Det gör det extra viktigt för chefen att vara lyhörd, menar Kristina Ström Olsson och fortsätter;

– När vi frågat anställda ser vi väldigt tydligt att de anser att psykisk ohälsa har sin grund i hur det är på jobbet. När vi frågat cheferna säger de istället att förklaringen främst finns i privatlivet. Detta kan vara en indikation på att kommunikationen mellan chef och medarbetare brister. Oavsett vad ohälsan beror på har arbetsgivaren ett ansvar att agera för att minska riskerna, ett ansvar som skärpts det senaste året.

Läs mer: Stora arbetsgrupper ger sämre arbetsmiljö

En stor del av företagarna menar att de har stöd och de verktyg de behöver för att ta sitt arbetsgivaransvar kring den sociala och organisatoriska arbetsmiljön men var fjärde företagare har inte eller är osäkra på detta. Exempel på stöd och verktyg är Arbetsmiljöverkets föreskrifter och att ta hjälp av ett oberoende expertstöd.

– Här har de mindre företagen med anställda en utmaning eftersom de förutom att hålla verksamheten igång och upprätthålla lönsamhet också ska fokusera på arbetsmiljön. Många småföretagare ser att de behöver en oberoende expertresurs för att kunna hantera sitt arbetsgivaransvar på ett bra sätt. Det finns flera sätt att gå i land med arbetsgivaransvaret och som exempel ingår samtalsstöd för chefer och checklistor för ett systematiskt arbetsmiljöarbete i sjukvårdsförsäkringen, säger Kristina Ström Olsson.

Undersökningen visar också att det är en större andel som har stort fokus på arbetsmiljö och hälsa bland de större företagen med 11-49 anställda (96 procent) jämfört med dem som bara har en anställd, 61 procent.

– Det här är naturligt eftersom de större företagen oftare har personer som antingen enbart eller som en del av sina arbetsuppgifter jobbar med hälso- och arbetsmiljöfrågor, avslutar Kristina Ström Olsson.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.