Tre av tio är inte tillfreds med tillvaron

HR & Arbetsmiljö Feelgoods Jobbhälsorapport 2021 visar att ett välmående i privatlivet är starkt korrelerat med ett välmående på jobbet. Idag svarar tre av tio att de inte är helt tillfreds med sin tillvaro vilket har en stark påverkan på hälsan både på och utanför jobbet.

Tre av tio är inte tillfreds med tillvaron
Att inte vara tillfreds med tillvaron är nära kopplat till arbete och hälsa. Foto: Adobe Stock

För femte gången presenterar Feelgood Jobbhälsorapporten som baseras på data ur hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökning som Feelgood genomför åt sina kunder. Årets rapport redovisar svar både från en 10-årsperiod och från drygt 16 000 personer som år 2020 har svarat på frågor om synen på arbetsplatsen, den egna hälsan, livsstil och synen på tillvaron mer generellt. Svaren ger tillsammans en helhetsbild av sambandet mellan hälsa, arbetsmiljö och livsstil hos Feelgoods kunders medarbetare.

Även om en majoritet av de svarande anger att de ofta känner sig tillfreds med sin tillvaro, svarar så många som tre av tio att de bara ibland, sällan eller aldrig känner sig tillfreds med tillvaron.

Att inte vara tillfreds med tillvaron är nära kopplat till arbete och hälsa. De som svarat att de ofta är tillfreds med tillvaron trivs också i högre utsträckning på sitt arbete än de som inte är tillfreds med tillvaron. Även den uppskattade hälsan uppfattas som sämre i samma grupp och det finns en stark koppling mellan sjukfrånvaro och den upplevda hälsan. Att ha varit frånvarande från arbetet sex eller fler gånger under ett år är åtta gånger vanligare i gruppen med upplevd dålig/mycket dålig hälsa jämfört med i gruppen upplevd bra/mycket bra hälsa.

Än är det för tidigt att dra några större slutsatser av pandemins effekter då vi fortfarande befinner oss i den och möjliga konsekvenser kommer att synas längre fram. Men jämfört med tidigare svar om friskfaktorer som chefskap, arbetsklimat och utrymme för balans samt återhämtning syns en svag positiv uppgång i svaren under pandemiåret 2020 jämfört med andra år, där svaren har legat relativt stabila över tid.

–  Det här är viktiga frågor för arbetsgivare. Människor som trivs i sitt arbete mår bättre och människor som mår bra, jobbar också bra. Att systematiskt och förebyggande arbeta med arbetsmiljö och hälsa leder till förbättrad produktivitet och sänkta kostnader med mindre sjukfrånvaro. Ju fler friskfaktorer det skapas i arbetet desto mer tillfreds med tillvaron är man också privat, säger Faysal Rawandozi, chefspsykolog på Feelgood.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.