-->

Psykisk ohälsa störst i ofarliga yrken

HR & Arbetsmiljö Till synes ofarliga jobb visar sig vara riktiga sjukskrivningsfällor. När Skandia djupstuderar sjuktalen visar det sig att psykisk ohälsa dominerar sjukdomsbilden hos många arbetsgivare som behöver arbeta mer med det förebyggande arbetet. 

Psykisk ohälsa störst i ofarliga yrken
Jenny Wiener

I rapporten ”Sveriges sjukaste yrke” analyseras branscherna med högst respektive lägst sjuktal. Det framträder ett tydligt mönster; yrken med låga sjuktal är mer välbetalda, har högre status och kräver en högre utbildning. Bland yrken med höga sjuktal är betalningen sämre och utbildningsnivån lägre. Mönstret blir dock det omvända när den psykiska ohälsan granskas. Välutbildade yrkeskategorier och skrivbordsjobb verkar få människor att må dåligt.

En kommunikatör har tre gånger så stor risk att råka ut för en längre sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa än en jordbrukare, och en jurist löper dubbel risk i jämförelse med en byggnadsarbetare.

– Yrken som kräver högskoleutbildning sticker ut med fler sjukskrivningar som beror på stressrelaterade diagnoser och utmattningssyndrom. Psykiatriska diagnoser leder ofta till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjukdomar och längden på sjukskrivningar relaterade till psykisk ohälsa har dessutom ökat över tid. Det är ett mysterium att arbetsgivare inte arbetar mer strukturerat med sitt förebyggande arbete med denna vetskap, säger Jenny Wiener, hälsoekonom på Skandia.

Det finns gott om ”Friskfaktorer” som har en förebyggande och främjande effekt på den psykiska hälsan och välbefinnandet bland arbetstagare. De faktorer som främst kopplats till psykiskt välbefinnande är ett gott ledarskap (rättvist, stödjande, inkluderande och bemyndigande), kontroll i arbetet, balans mellan arbete och fritid, balans mellan arbetsinsats och belöning, tydliga mål och anställningstrygghet. Med bakgrund av ovan kan vi få delvisa förklaringar till att graden av psykisk ohälsa skiljer sig mellan yrkeskategorierna.

– Det är inte bristen på fruktkorgar som gör att vården har så höga sjuktal för psykiska besvär. Här har vi en komplex styrning som inte tar tillräcklig hänsyn till arbetsbelastningen – vilket resulterar i att medarbetare slits ut. Personal inom sjukvården vittnar ofta om att de känner moralisk och etisk stress när de inte kan leva upp till vad yrkeshedern kräver, avslutar Jenny Wiener.

Andel av nystartade sjukfall i yrkesgrupper som beror på psyskisk ohälsa

Jordbruk, skogsbruk och fiske 14%

Byggindustri 18%

Tillverkningsindustri, gruvor och mineraler 22%

Transport och magasinering 23%

Energi och miljö 26%

Hotell och restaurang 26%

Fastighet 27%

Handel och serviceverkstäder 28%

Personliga och kulturella tjänster 31%

Vård och omsorg 32%

Kreditinstitut och försäkringsbolag 36%

Utbildning 36%

Juridik, ekonomi, vetenskap och stödtjänster 37%

Information och kommunikation 41%

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.