Så stöttar företagen sina anställda vid en lågkonjunktur  

Hur väl rustade är företagen för en lågkonjunktur? En ny studie bland medarbetare och HR-chefer visar att uppemot 90 procent av anställda i Sverige känner oro om ekonomin skulle försämras.

Så stöttar företagen sina anställda vid en lågkonjunktur  
Att känna oro inför en lågkonjunktur är förståeligt.

Lyckligtvis menar majoriteten av HR-cheferna att företagen planerar eller redan vidtar åtgärder för att stötta och hjälpa sina medarbetare.  En lågkonjunktur kan ha inverkan på mångas liv och enligt en ny undersökning av Personio uppger 90 procent av anställda i Sverige att de på ett eller annat sätt känner oro om deras ekonomi skulle försämras inom de närmaste månaderna. Det som oroar flest (44%) är att inte kunna betala för det mest nödvändiga, som mat och hyra. Dock visar resultatet att detta är något som oroar kvinnor mer än män (52% jämfört med 36%). Även faktorer som att förlora jobbet och att inte kunna resa eller äta ute är bland de saker som svenskarna oroar sig mest över. 

– Att känna oro inför en lågkonjunktur är förståeligt och bland respondenterna i Sverige säger 61 procent att de känner tillit till organisationens ledning. Även om det är önskvärt med en högre siffra så är det positivt att närmare tre fjärdedelar – 73 procent – av företagen, enligt HR-cheferna, redan vidtar eller planerar att vidta åtgärder för att kunna hjälpa sina medarbetare vid en kris, säger Maria Duni, Nordenchef på Personio. 

Den främsta åtgärden som företagen gör (48%) för att hjälpa de anställda handlar om att ge dem fler förmåner för att kunna klara av de vardagliga utgifterna, som barnomsorg eller välmående. Detta följt av bonus (43%), privatekonomisk rådgivning (42%) samt löneökning (40%).

Att som organisation kunna finnas där för sina medarbetare vid en lågkonjunktur förutsätter att företaget i sig är rustat för sämre ekonomiska tider. 88 procent av HR-cheferna i studien uppger att deras företag är förberedda på detta. För att HR i sin tur ska kunna vara ett stöd för verksamheten vid en lågkonjunktur är tillgången till bra HR-verktyg och IT-system det viktigaste, enligt 34 procent av HR-cheferna. Ytterligare faktorer som är viktiga handlar om att HR behöver ha mandat inom organisationen och att ha tillräcklig budget för att säkerställa en god medarbetarupplevelse. Vidare menar HR-cheferna att de, för att kunna leda verksamheten genom tuffare tider, inom det egna teamet behöver ha en effektiv process (32%) och ha tillgång till data och statistik (29%) för att kunna fatta informativa beslut. 

 – Att många företag säger sig vara beredda på en lågkonjunktur är positivt, men i en tid då kostnader stiger är det dagliga arbetet i organisationen avgörande och arbetsgivaren måste säkerställa att processer blir mer effektiva och där har HR-funktionen en viktig och strategisk roll. För att det ska bli så behöver tid frigöras för HR-teamen så att de inte fastnar i administrativa och repetitiva uppgifter, och enligt undersökningen är det just brist på tid som är det största hindret för HR-cheferna, avslutar Maria Duni. 

Studien genomfördes under augusti 2022. I Sverige deltog 1 000 medarbetare och 500 HR-chefer från företag med 10–2 000 anställda.  

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.