Svenska arbetsplatser i topp avseende jämställdhet i Norden 

En jämställd och mångsidig arbetsplats sägs öka både produktiviteten, innovationen och lönsamheten hos ett företag. En ny studie visar nu att Sverige ligger i topp jämfört med sina nordiska grannar när det kommer till en jämställd arbetsplats. Skillnader syns bland annat inom attityd och hur företagen jobbar med rekrytering och utbildning.  

Svenska arbetsplatser i topp avseende jämställdhet i Norden 
Undersökningen visar att Sverige är det land där flest chefer, 56%, anser att jämställdhet är en prioriterad fråga på företaget. Foto: Adobe Stock

De nordiska länderna toppar ofta rankingen när det kommer till jämställdhet och regionen har ett rykte om att vara en av de mest jämställda delarna i världen. En ny undersökning från Personio visar att det finns stora skillnader mellan länderna när chefer i Sverige, Finland, Norge och Danmark ger sin syn på den jämställda arbetsplatsen. På frågan om jämställdhet är viktigt svarade 96% av cheferna i Finland ja, jämfört med 91% av cheferna i Sverige och 89% i Norge. I Danmark svarade enbart 72% av cheferna ja på frågan. 

– Även om de nordiska länderna generellt ligger i topp vad gäller just jämställdhet så är det intressant att se hur det skiljer sig länderna emellan. Studien visar att Sverige ofta ligger i topp medan Danmark halkar efter. Ett mindre strikt regelverk för jämställdhet sägs vara anledningen till att Danmark släpar efter sina nordiska grannar och kanske är det därför som även åsikterna och attityderna skiljer sig, säger Maria Duni, nordenchef på Personio. 

Undersökningen visar att Sverige är det land där flest chefer, 56%, anser att jämställdhet är en prioriterad fråga på företaget. Vilket kan jämföras med 50% av cheferna i Norge, 44% i Finland och 32% i Danmark. Detta avspeglas även i huruvida företagen för statistik över jämställdhet och om de sätter mål. Återigen ligger toppar Sverige då cirka tre fjärdedelar av respondenterna uppgav att deras arbetsplats för statistik och 31% menar även att de utvärderar och har mål kopplat till detta. Även här ligger Danmark sämst till där mindre än hälften av respondenterna (47%) uppgav att deras arbetsplats för statistik och endast 12% säger att de har uppsatta mål. 

Trots att jämställdhet är en prioriterad fråga bland cheferna så visar studien att det är få som har erbjudits utbildning inom det på sin nuvarande arbetsplats. Vanligast är det i Sverige där 39% svarar att de tagit del av en utbildning följt av Finland på 23%. Lyckligtvis svarar många att de tar ett eget ansvar för att förbättra jämställdheten på företaget. Även här syns samma mönster som tidigare med Sverige i ledning där främst svenska kvinnliga chefer uppger att de tar stort personligt ansvar (88%). Danmark hamnar återigen sist. 

Även om de nordiska länderna kommit långt så visar undersökningen att det finns mer att göra när det kommer till en jämställd rekryteringsprocess. Enbart 33% av de nordiska cheferna säger att deras företag inte arbetar aktivt för att rekryteringen ska bli jämlik och svaren skiljer sig återigen mellan länderna. Bland respondenterna framkom det att åtgärder som man vidtar bland annat handlar om att utforma annonser för att tilltala olika kandidater genom tonalitet och bildval eller att medarbetare av olika kön inkluderas i processen. Det mest vanliga svaret, oavsett land, var dock att rekryteringen baseras på kompetens. 

– Här tror jag att HR skulle kunna vara ett stort stöd för ledningen för att skapa en större förståelse för hur och varför man rekryterar och behåller talanger. För att göra det krävs resurser, mandat och tid. Med hjälp av rätt HR-verktyg kan företag minska onödig administration och frigöra resurser för att utveckla arbetsmiljön och medarbetare, vilket leder till förbättrad prestation i hela organisationen, avslutar Maria Duni. 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.