Trots pandemin – svenska företag fortsätter investera i innovation

Affärerna En ny investeringsundersökning visar att den pandemiska krisen, förståeligt nog, har haft en negativ inverkan på investeringar bland svenska företag. Undersökningen visar särskilt att: 48 procent av de svenska företagen planerar att investera mindre än vad som ursprungligen planerats under 2020 på grund av covid-19. Men trots den pågående pandemin har 41 procent av de svenska företagen utvecklat eller introducerat nya produkter, processer eller tjänster.

Trots pandemin – svenska företag fortsätter investera i innovation
Covid-19 har påverkat företagens investeringsstrategier för 2020.

Europeiska investeringsbanken (EIB) har lanserat den senaste upplagan av EIB:s investeringsundersökning. Syftet med undersökningen är att få unika insikter om investeringsklimatet för företag i hela Europeiska unionen. I undersökningen bedömdes följande åtgärdskategorier:

En stor andel av svenska företag kommer att minska sina investeringsplaner på grund av covid-19

Covid-19 har påverkat företagens investeringsstrategier för 2020. Omkring hälften (51 %) av företagen har ändrat sina investeringsplaner genom att antingen investera mer (3 %) eller mindre (48 %). Detta ligger i linje med EU-genomsnittet. I allmänhet har företag i Sverige blivit mer pessimistiska när det gäller utsikterna på kort sikt. I linje med EU-genomsnittet (55 %) förväntar sig företagen i Sverige (61 %) snarare att det ekonomiska klimatet försämras under de kommande tolv månaderna än att det förbättras. Trots det är Sverige relativt positiv vad gäller det politiska och rättsliga klimatet, eftersom något fler företag förväntar sig att detta ska förbättras än försämras under de kommande tolv månaderna.

Om man ser till långsiktiga investeringshinder anser tre fjärdedelar (75 %) av svenska företag att osäkerheten om framtiden är det största hindret. Tillgången på kompetent personal är det näst vanligaste långsiktiga hindret, som anges av 72 % av de svenska företagen.

Ökat införande av digital teknik i Sverige

Nästan tre fjärdedelar (71 %) av de svenska företagen uppger att de helt eller delvis har infört minst en digital teknik, vilket är högre än vad som rapporterades i föregående omgång av undersökningen (58 %). I Sverige är införandet av digital teknik särskilt hög bland tillverkningsföretag (82 %) och storföretag (83 %).

Investeringarna i innovation i Sverige förblir stabila

Trots osäkerheten om framtiden har 41 % av de svenska företagen utvecklat eller introducerat nya produkter, processer eller tjänster. Nivån på investeringarna i innovation i Sverige under det senaste räkenskapsåret ligger i linje med EU-genomsnittet (också 41 %). De företag som ligger i framkant inom innovation är företag inom tillverkningssektorn (55 %) och storföretag (46 %).

Företag i Sverige som har påverkats av covid-19 är mer benägna att prioritera investeringar i utveckling eller införande av nya produkter, processer eller tjänster under de kommande tre åren än företag som inte har påverkats av covid-19 (38 % mot 25 %). Andelen påverkade företag i Sverige som prioriterar nya produkter eller tjänster är också högre än EU-genomsnittet (38 % mot 30 %).

Majoriteten av svenska företag investerade för att bekämpa klimatförändringarna

Ungefär hälften (47 %) av alla företag i Sverige upplever att deras verksamhet har påverkats av klimatförändringarna och de relaterade förändringarna i vädermönstren – varav 13 % ansåg att det hade stor inverkan på deras verksamhet. Detta är lägre än EU-genomsnittet (58 % respektive 23 %).

Ungefär två tredjedelar (65 %) av företagen i Sverige har antingen redan investerat eller planerar att investera under de kommande tre åren i åtgärder för att hantera effekterna av väderförhållanden och minska koldioxidutsläppen. Detta är nästan samma som EU-genomsnittet (67 %). 43 % av de svenska företagen har investerat i åtgärder för att förbättra energieffektiviteten under det senaste räkenskapsåret.

Svenska företag är mer benägna än EU-företagen att ha en utsedd person som utvecklar sina klimatförändringsstrategier (32 % mot 23 %) och att ha satt upp interna koldioxid- och energimål (59 % mot 41 %).

— Pandemin har en negativ inverkan på investeringar och kan hämma EU:s förmåga att möta 2000-talets utmaningar, säger EIB:s vicepresident Thomas Östros och fortsätter:

— Vi behöver samordnade europeiska åtgärder för att komma till rätta med osäkerheten, både nu och efter återhämtningen, inte minst när det gäller klimatet och den digitala övergången. Som EU:s klimatbank och en av Europas största investerare i innovation kan EIB-gruppen spela en viktig roll när det gäller att ta itu med dessa utmaningar och bidra till att få igång investeringarna.

Debora Revoltella, EIB:s chefsekonom konstaterar att EIB:s investeringsundersökning ger en tydlig bild av de ökande utmaningarna för EU:s företag.

– Samtidigt förändrar covid-19 marknaden, vilket kräver att företagen investerar och anpassar sig ytterligare: mer digitalisering, mer innovation, mer klimat och nytänkande i sina globala värdekedjor. Investeringsbehoven och den ansträngda interna finansieringen av europeiska företag kräver tålmodiga, långsiktiga investerare och en kombination av eget kapital, lån och tekniskt bistånd samt rådgivningstjänster, avslutar hon.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.