Självledarskap förbättrar välmåendet bland medarbetarna

Verktygslådan En ny svensk studie visar att människor som lär sig att utöva självledarskap inte bara mår bättre, utan också blir stärkta i att hantera osäkerhet, fungera tillsammans med andra samt i att fatta välgrundade beslut.

Självledarskap förbättrar välmåendet bland medarbetarna
Självledarskap handlar om att träna upp sin förmåga att på ett genomtänkt sätt kunna agera utifrån egna drivkrafter. Foto: Adobe Stock

Enligt arbetsmiljölagen ansvarar arbetsgivaren för personalens mående, oavsett om arbetet utförs på arbetsplatsen eller i den anställdes bostad. Den stora frågan är, hur gör jag det som arbetsgivare, speciellt i tider av distansarbete?

Tidigare forskning har visat att företag som aktivt jobbar för en positiv företagskultur når bättre resultat. En ny svensk studie slår nu fast att självledarskap kan vara en metod som ger goda resultat av förbättrat mående, inte minst under tider av distansarbete.

Den nya studien där effekterna av självledarskap undersöktes genomfördes bland annat av Karolinska Institutets Centrum för Social Hållbarhet som forskar på hur människor kan leva och verka tillsammans på mer hållbara och effektiva sätt. Under ett halvår studerade man personer som fick lära sig verktyg för att utöva självledarskap. Samtliga uppvisade ett ökat välmående, samtidigt som de uppgav sig ha fått fler meningsfulla relationer såväl privat som på jobbet efter studiens avslutande. Metoden som testades i studien utformades av utbildningsföretaget Self Leaders.

– Studien är ett exempel på att arbetsplatser där självledarskap får en central roll kan bidra till mer välmående och motiverade medarbetare som tar ansvar för gemensam kultur och resultat, säger Malin Rapp på Self Leaders.

Självledarskap handlar om att träna upp sin förmåga att på ett genomtänkt sätt kunna agera utifrån egna drivkrafter, och samtidigt bidra till de sociala sammanhang som man är en del utav. Metoden lärde deltagarna att hantera sina känslor och finna trygghet i sig själva, vilket förbättrade deras förmåga att navigera i situationer präglade av osäkerhet. Den fokuserade även på att rusta deltagarna för samspel med andra, genom att ge dem konkreta verktyg för hur de på ett konstruktivt sätt kunde ge och ta emot feedback, klara upp konflikter, samt hur de kunde agera ansvarstagande för egna och gemensamma behov och mål.

– Att resultaten fanns kvar sex månader efter programmet påvisar hur enkla verktyg förändrar och utvecklar människor på en djupare nivå och bygger det som forskare kallar för långsiktig kapacitet, konstaterar Jan Artem Henriksson, Self Leaders.

Öva upp din egen förmåga till självledarskap med enkla verktyg som prövades i studien.

• Identifiera din inre kompass och drivkrafter. Fundera över när du trivs som bäst, vad du behöver för att må bra, vad som väcker ditt engagemang och vad som får dig att känna mening.

• Bidra utifrån dina styrkor. Fundera på vad du är bra på och hur du kan göra mer av det för att bidra till gruppen och gemensamma mål.

• Våga växa och utmana dig. Be ofta om feedback från personerna i din omgivning, fokusera på beteenden och vad du kan göra annorlunda för att utvecklas.

• När känslorna tar över: bemöt dig själv med vänlighet. Anförtro dig sedan till någon som du litar på.

• Ta ansvar för din situation. Acceptera det som är och ta ansvar för det du kan påverka.

• Var en aktiv lyssnare. Försök förstå vad den andra säger bortom det du redan vet och visa din närvaro, slå på kameraläget och undvik multitasking under digitala möten.

• Se dig som en del av helheten. Bestäm dig för vilken energi som du vill sprida till personerna i din närhet. Be om stöd om du har svårt att nå dina mål.

• Visa uppskattning utifrån ett styrperspektiv. Ge feedback när du ser en kollega använda sina styrkor och beskriv vilka positiva effekter du ser.

• Den stora skillnaden är en buddy-grupp. Vi växer i relation till andra. Hitta en person eller grupp du träffar kontinuerligt för att stötta och peppa varandra i er utveckling och få till nya vanor i vardagen. Att utveckla sitt självledarskap kräver träning, uthållighet och stöd från andra.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.