Militärt ledarskap kan lära näringslivet mycket

Ledarskap Varför är för detta officerare så intressanta att anställa i näringslivet? Vilka egenskaper är det som militären lär ut som uppenbarligen gör så stor nytta där? Vi har träffat Joakim Blomgren som är rådgivare till arméchefen kring utbildningsfrågor för att få en förklaring.

Militärt ledarskap kan lära näringslivet mycket
Joakim Blomgren känner igen sig i frågeställningarna varför officerare ofta rekryteras som vd:ar eller som rektorer. Han är rådgivare till arméchefen kring utbildningsfrågor.

När vi möter Joakim Blomgren märks att han har lätt att känna igen sig i frågeställningarna varför officerare ofta rekryteras som vd:ar eller som rektorer. Eller varför reservofficerare är så lämpliga att gå in i ett civilt chefsjobb.

– De är vana att leda, särskilt när det är kärvt och eländigt, och då alltid med människan i fokus, konstaterar han. Som vd är du alltid beslutsfattande, både i med- och motgång, även om du har berett frågorna med de underlydande.

Examen i chefskap

I samtalet med Joakim Blomgren och Michael Jarl, arméns kommunikationschef, återkommer de två officerarna gång på gång i att en officersutbildning kan ses som en examen i chefskap där man får med sig ett antal redskap som är användbara i alla typer av ledarskapssammanhang.

– Det är en ypperlig kombination i ledar- och vd-skap, konstaterar Joakim Blomgren. Många av mina officerskamrater har också börjat driva ledarskapsföretag eftersom de har bra kunskaper i pedagogik och i att utveckla människor genom till exempel feedback.

Han menar vidare att den militära utbildningen vilar på en positiv människosyn där man utgår från att människan kan, vill och vågar ta ansvar. Detta manifesteras inte minst i den kända utbildningsmodellen UGL, Utveckling av Grupp och Ledare.

Tre begrepp

Kärnan i det militära ledarskapet utgår, enligt honom från tre begrepp; respekt, ansvar och mod. Respekt handlar just om respekt för människor oavsett vilken etnisk bakgrund och religion de har.

– Det viktiga är att respekten finns i värdegrunden för ytterst handlar det om att demokratin där alla får tycka vad de vill och älska vem de vill, betonar Joakim Blomgren. Man måste acceptera det man försvarar.

Begreppet ansvar innebär att man är ansvarig mot personalen, mot uppgiften och att man har det yttersta ansvaret som chef. Här ligger en del av kärnan som gjort det militära ledarskapet så framgångsrikt och attraktivt inom näringslivet. Den enskilde chefen får ett ansvar, som denne visserligen kan och ska rådgöra kring med sina underställda eller med den överordnade, men som sedan genomförs självständigt utifrån en given målbild. Joakim Blomgren talar om en uppdragstaktik där mål och resurser är tilldelade och där man försöker undvika detaljstyrning.

– Vi har en förtroendefilosofi som också ka hålla när allt är eländigt, säger han.

I filosofin kring ansvar ingår också att man ska lära känna sig själv som ledare och att utvecklas som människa.

Obekväma beslut

Det tredje begreppet, mod, handlar om att våga fatta beslut även om de är obekväma. Eftersom vi här talar om militär kan besluten ytterst röra liv och död.

– Översatt till näringslivet kan det exempelvis gälla tuffa individuella samtal som det är lätt att dra sig för. Men vi tränas i att vara modiga och ofta på en högre nivå än den vi vardagsmässigt befinner oss i.

Den naturliga följdfrågan är hur man tränar för att bli modigare? Svaret är att man i olika övningar i fält ofta utsätts för fysiska påfrestningar som driver de inblandade mot gränsen med sömnbrist och utmattning som ingredienser.

Förutom de tre nyckelbegreppen respekt, ansvar och mod så pekar Joakim Blomgren på den bedömandemall som det militära utvecklat under många år. Det är en modell som går utomordentligt väl att tillämpa inom näringslivet och kan beskrivas som en strategimodell som exempelvis vid en produktlansering kan hjälpa till när man ska undersöka möjligheterna på marknaden, vilka hinder som finns, vilka av konkurrenterna som är farligast och hur och vad som ska göras för att bli framgångsrik.

Så fort olika officerare möts så kan de tillsammans snabbt tillämpa modellen utan att känna varandra, avslutar Joakim Blomgren. Att ha en gemensam modell för att angripa problem är väldigt effektivt. Och jag förstår att det är intressant för näringslivet.

Fakta

Grunden i det militära ledarskapet

  • Respekt för människan.
  • En tydlig ansvarsfördelning med delegering av uppgiften.
  • Övning i mod för att klara svåra situationer.
  • Att fatta tydliga beslut utifrån en beslutsmodell som alla behärskar.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.