Millennials oförberedda inför för Industri 4.0

Arbetsmiljö Många unga i arbetslivet känner oro inför framtiden. De önskar mer stöd från sina arbetsgivare att förbereda sig för omställningen till Industri 4.0 och efterlyser också ett större socialt ansvar från företagen, visar en global studie från revisions- och konsultnätverket Deloitte.

Millennials oförberedda inför för Industri 4.0

Deloitte Millennial Survey bygger på intervjuer med över 10 000 personer födda 1983 – 1994 – så kallade millennials eller generation Y – i 36 länder och cirka 1 800 personer födda 1995 – 1999 – generation Z – i sex länder. Samtliga har examen från högskola eller universitet och arbetar heltid i huvudsakligen stora, privatägda företag.

En stor del av de tillfrågade känner oro inför framtidens arbetsliv, inte minst vad den nya industriella revolutionen med artificiell intelligens, robotisering och automatisering kommer att innebära. Omkring hälften anser visserligen att ny teknik och automatiserade processer kommer att möjliggöra mer kreativa arbetsuppgifter. Men samtidigt är 17 procent oroliga för att delar av deras arbete kommer att försvinna. Bland de svarande vars arbetsplatser redan använder Industri 4.0-teknologier är hela 32 procent oroliga.

En klar majoritet anser att arbetsgivare och företag i allmänhet har ett stort ansvar för att förbereda arbetstagarna inför framtiden. Endast 36 procent i generation Y och 29 procent i generation Z anser att de i dag har tillräcklig kompetens.

– Men unga yrkesverksamma vill mer än att utveckla sina tekniska kunskaper. Studien visar också att de i hög grad vill investera i egenskaper som social förmåga, god etik och självförtroende, säger Josefine Liljeqvist, som är ansvarig för Deloittes tjänster inom Human Capital.

Många i generation Y och Z understryker vikten av att arbetsgivarna tar ett större socialt ansvar i samhället. De anser att företag utöver sitt traditionella vinstsyfte bör prioritera att skapa meningsfulla arbeten, stärka innovation, möjliggöra karriärutveckling, aktivt arbeta med mångfald och jämställdhet samt bidra till en positiv effekt på samhället och miljön.

Årets rapport visar dock på en tydlig, negativ vändning i de yngres syn på företags agerande och etiska ansvarstagande. Endast 48 procent jämfört med 65 procent 2017 anser att företag agerar etiskt och 47 procent jämfört med 62 procent 2017 att företagsledare engagerar sig för att skapa ett bättre samhälle. De tillfrågade i Norden har dessutom en ännu mer negativ syn på företagen – här anser endast 31 procent att företag handlar etiskt och 33 procent att företagsledare engagerar sig för samhället.

– Det finns en tydlig skillnad mellan vad de anser att ansvarsfulla företag bör åstadkomma jämfört med hur de uppfattar företagens faktiska prioriteringar. Men i de fall där förväntan och verklighet överensstämmer är uppfattningen att dessa företag har större framgång, en mer stimulerande arbetsmiljö, större attraktionskraft och bättre talangutveckling, konstaterar Josefine Liljeqvist.

Studien visar också att 43 procent i generation Y förutser att de kommer att byta jobb inom två år – endast 28 procent avser att stanna längre än fem år. Inom generation Z är lojaliteten ännu lägre. 61 procent kommer att lämna sitt nuvarande jobb inom två år om möjligheten finns.

Vilka är då de viktigaste faktorerna för att kunna attrahera och behålla arbetskraft?

– Utöver god ekonomisk ersättning handlar det om att kunna erbjuda en bra kultur på arbetsplatsen. Det skapas bland annat genom mångfald inom företaget och dess ledning samt stor flexibilitet i arbetet. Därutöver får vi inte underskatta vikten av tydliga utvecklingsmöjligheter, kontinuerlig feedback samt ett högt tempo, säger Josefine Liljeqvist.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.