Helhetstänk viktigt vid vd:s löneförhandling

Lön Enligt statistik från Svenskt Näringsliv låg medianlönen för en svensk vd 2017 på 76 000 kronor i månaden. Men när en blivande vd ska förhandla om lönen gäller det att väga in mycket mer än kronor och ören.

Helhetstänk viktigt vid vd:s löneförhandling

Peder Bertilsson, lönestrateg hos Ledarna, som är en organisation för chefer med 94 000 medlemmar, betonar vikten av att som blivande vd se till helheten i det erbjudande man får från arbetsgivaren.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Ett skrivet avtal är slutgiltigt så det är viktigt att verkligen se till att allt finns med där, säger han.

Han konstaterar att som vd omfattas man inte av lagen om anställningsskydd, LAS, och normalt inte heller av kollektivavtal.

– Därför är det extra viktigt att avtala med sin arbetsgivare om det ekonomiska skyddet vid uppsägning, och rätten till pension och försäkringar.

Han berättar att vd är undantagen reglerna i arbetstidslagen. Normalt brukar man därför inte ange någon arbetstid i avtalet.

– Istället brukar det stå att vd inte ska åta sig uppdrag eller engagemang utanför bolaget, för att säkerställa att vd:n verkligen ägnar sin tid åt sina arbetsuppgifter, säger Peder Bertilsson.

Vd får vanligtvis ersättning i form av grundlön, rörlig ersättning och övriga förmåner.

– Hur mycket man som vd ska ha i månadslön går inte att ge ett generellt svar på. Ersättningsnivån beror på de unika förhållandena och förutsättningarna på företaget. Här är det viktigt med transparens och öppenhet både från den blivande vd:n och från dennes arbetsgivare, menar Peder Bertilsson.

Högst lön inom industri- och teknikbranscher

Enligt statistik från Svenskt Näringsliv som gäller 2017 ligger medianlönen för privata företag med minst tio anställda, oberoende av bransch, på 76 000 kronor i månaden.

Generellt är lönerna något högre inom industri- och teknikbranscher och något lägre inom byggnads- och jordbruksverksamheter.

Hos de 10 procent som har lägst lön ligger löneläget enligt statistiken från Svenskt Näringsliv som högst på 37 000 kronor per månad. Ser man istället till de 10 procenten med högst lön ligger den som lägst på 165 000 kronor per månad.

Sedan mitten av 1990-talet har reallönerna i näringslivet ökat kraftigt. I nominella termer är vd-lönerna idag generellt cirka 13 gånger högre än de var år 1970.

Kan byta ut delar av lönen

Peder Bertilsson anser att lönerevision bör ske en gång per år och alltid regleras i anställningsavtalet.

– Ingenting hindrar dock att lönerevision sker oftare.

När man som blivande vd förhandlar om sin lön ska man tänka på att den inte bara är ersättning för arbetet. Den påverkar också ersättningen vid till exempel sjukdom, pension, arbetslöshet, föräldraledighet och vård av sjukt barn.

– Man kan undersöka möjligheten att komplettera eller byta delar av lönen mot andra ersättningsformer, som exempelvis ytterligare semesterdagar, tjänstebil eller tjänster i hemmet såsom städning och barnvakt, säger Peder Bertilsson.

Han menar att en blivande vd själv måste överväga vilka förmåner hen är intresserad av och vilka som passar livssituationen och ekonomin.

– Tänk på att förmåner ska beskattas. Oavsett vilka förmåner man enas om är det viktigt att avtala skriftligt om det istället för att hänvisa till en policy som arbetsgivaren ensidigt kan ändra.

Ersättning till vd ska framgå i bolagets årsredovisning.

– Det betyder att lönen kommer att vara offentligt tillgänglig.

De viktigaste försäkringarna

Semesterlagen omfattar även vd och enligt huvudregeln har vd:n rätt till 25 betalda semesterdagar per år.

– Självklart kan man som blivande vd avtala om fler dagar. Som vd förväntas du ofta vara ständigt tillgänglig, även under semestern, berättar Peder Bertilsson.

De viktigaste försäkringarna som vd ska reglera i sitt anställningsavtal gäller enligt Peder Bertilsson pension, ersättning vid sjukdom, föräldraledighet, olycksfall, dödsfall och ansvarsförsäkring.

– Som vd i ett privat bolag som är bundet av kollektivavtal, kan man anmälas till ITP 1 eller ITP 2, för att minst få samma pensionsförsäkring som övriga tjänstemän inom bolaget. Det är dock vanligt att bolaget betalar ytterligare pensionspremier för vd:s räkning.

Om bolaget inte är bundet av kollektivavtal kan vd och arbetsgivaren avtala om att vd:n ska ha rätt till pensions-, sjuk- och efterlevandeförmåner till ett värde motsvarande tjänstepensionsavtalet ITP1 tecknat mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

I de flesta kollektivavtal för tjänstemän finns regler om rätt till sjuklön från dag 15 till dag 90.

– Eftersom man som vd inte per automatik omfattas av kollektivavtalen behöver vd avtala om motsvarande skydd om hen skulle bli sjuk, menar Peder Bertilsson.

Han konstaterar att det kan ligga i bolagets intresse att teckna en sjukvårdsförsäkring som ger vd:n rätt till vård vid sjukdom eller olycksfall. Vd:n får då snabbt vård och blir inte borta från jobbet längre än nödvändigt.

Inkomsttaket för föräldrapenningen kan begränsa ersättningen vid föräldraledighet och vård av sjukt barn.

– Därför är det bra om vd kan avtala om rätt till föräldralön. Det är vanligt att föräldralönen uppgår till 90 procent av lönen för upp till ett visst antal dagar, berättar Peder Bertilsson.

Han menar att eftersom vd kan bli skadeståndsskyldig och personligt betalningsansvarig i vissa situationer, bör bolaget teckna en ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen kan ses som en del av ersättningen till vd och som en förutsättning för att bolaget ska kunna rekrytera kompetenta bolagsledningar.

Ofta vill bolaget att vd ska åta sig ett konkurrensförbud i anställningsavtalet.

– Eftersom det begränsar vd:ns möjlighet att utöva sitt yrke och dra nytta av sin kompetens behöver denne fundera över om hen ska accepterar konkurrensklausulen och dess villkor. Var noga med att avtala om rätt till ersättning under konkurrensbegränsningen, och se till att den inte sträcker sig för långt fram i tiden, avslutar Peder Bertilsson.

(Faktaruta)

5 tips vid löneförhandlingen

– Se till helheten på erbjudandet från arbetsgivaren.

– Avtala om det ekonomiska skyddet vid uppsägning, och rätten till pension och försäkringar.

– Lönerevision bör ske en gång per år och alltid regleras i anställningsavtalet.

– Undersök möjligheten att komplettera eller byta delar av lönen mot andra ersättningsformer.

– Se till så att bolaget tecknar en ansvarsförsäkring.

(Faktaruta:)

Så här såg lönespridningen ut i olika branscher 2017.

Källa: Svenskt Näringsliv

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.