-->

6 saker som ger en lönsam företagskultur

Företagskultur Forskningen talar sitt tydliga språk! Företag med ett aktivt kulturarbete och en kultur där medarbetarna trivs är lönsammare. Ändå är det bara två av tio företag som aktivt jobbar med frågan. Vi har därför valt att presentera grundbultarna i ett aktivt kulturarbete med hjälp av experten Thomas Dimming från kulturbyrån Wildfire.

6 saker som ger en lönsam företagskultur
Med en bra företagskultur ökar ett företags lönsamhet. Foto: Stock Adobe.

Det är egentligen självklart. Och man kan också se två uppenbara fördelar med en stark positiv företagskultur, menar Thomas Dimming som är rådgivare och har jobbat med att stödja vd:ar och ledningsgrupper i 20 år. För det första, där det finns tillhörighet och gemenskap blir medarbetarna mer lojala att hjälpa kollegor. För det andra så har verksamheter med ett bra kulturarbete högre lönsamhet, lägre personalomsättning och har lättare att rekrytera.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Kultur måste vara något annat än pliktskyldiga värdeord på väggen, konstaterar Thomas Dimming. Man måste i stället ständigt jobba med både värderingarna och strukturen för det är de som styr.

Thomas Dimming brinner för att utveckla företagskulturen.
Thomas Dimming brinner för att utveckla företagskulturen. Thomas Dimming brinner för att utveckla företagskulturen.

Under intervjun betonar han dock flera gånger att en stark kultur också måste vara en positivt laddad kultur för att man ska nå framgångar som företag. För det finns nu också starka kulturer inom exempelvis motorcykelgäng eller sekter, som naturligtvis inte är något positivt. Samtidigt visar dessa fenomen ändå på vilken kraft det finns i ett kulturarbete och att skapa en gemensam kultur.

Grundläggande verktyg

I det positiva kulturbygge som Thomas Dimming pratar om finns sex bärande grundpelare. Den första är att kulturen behöver vila på en idé varför en verksamhet finns till. Det måste vara tydligt vad man vill och det kan ofta beskrivas i en mission, vision och strategi.

– Tyvärr är många organisationer otydliga här och de anställda lite av frågetecken, konstaterar Thomas Dimming. Om man i stället har en strategi kan man aktivt i vardagen hela tiden påminna om på vilket sätt man ska göra och vad som ska göras.

Värderingarna kan naturligtvis skilja sig väldigt mycket beroende på vilken typ av företag man är. Ett innovationsföretag kanske ser misstag som något att lära sig av då de hela tiden prövar nytt, medan ett annat företags kultur går ut på att undvika minsta fel. I bägge exemplen är kulturen bara ett medel för att nå målen.

En fördel med en tydlig kultur här är också att det underlättar vid rekrytering, för man kan då snabbt se att någon kanske inte passar in.

Den andra grundpelaren i kulturbygget är att i starka kulturer finns det hjältar och en tydlig storytelling. Berättelser om med- och motgångar och hur man som lag tog sig igenom ger en hoppfullhet inför framtiden.

Tydliga motståndare

Den tredje pelaren är lite besläktad och handlar om att det måste finnas en tydlig motståndare. Grupper behöver vara för något och emot annat för att stärka kittet mellan individerna i den. En motståndare behöver nödvändigtvis inte vara en konkurrent utan kan vara en företeelse som hållbarhet eller ett samhällsproblem att lösa.

– I exempelvis Japan är det vanligt att tala om konkurrenter som fiender och man kan ha piltavlor med bilder av konkurrenter på som man skjuter mot, berättar Thomas Dimming.

En utmaning i sammanhanget är att om man inte har en tydlig motståndare och är en svag organisation så kan man börja hitta motståndare inom den egna organisationen. Sälj och leverans, eller ekonomi och marknad kanske börjar motarbete varandra med förödande konsekvenser.

Behov av artefakter

Den fjärde pelaren visar på behovet av artefakter för att stärka kulturen. Det handlar om att skapa samhörighet och rör allt från logotypens utseende till den miljö som arbetsplatsen uppvisar. En bank har mycket marmor och ska imponera liksom ett huvudkontor i ett storföretag. En kyrka är ett annat exempel på en byggnad som skapar samhörighet. Klädkoder är en annan artefakt. På en advokatbyrå ser man exempelvis ut på ett visst sätt.

Artefakten ska signalera vem vi är och vem vi vill vara.

Den femte pelaren handlar om vårt behov av ritualer. Hur firar vi framgång till om hur vi tar hand om och tar emot nya medarbetare. Ritualer är något som finns i varje mänsklig kultur och därför är det viktig att de finns integrerade i företagets kultur. Det är ett sätt att levandegöra vem man är.

Tydligt ledarskap

Slutligen, den sista och sjätte pelaren handlar om att det alltid måste finnas ett bra och tydligt ledarskap på plats när man bygger en positiv företagskultur. En ledare måste vara en vägvisare och en förebild.

– Det fungerar exempelvis inte med en ledare som hela tiden trycker på att det är viktigt att lyssna, men själv avbryter hela tiden. Eller som aldrig själv håller deadlines, men vill att andra ska göra det. Människor är härmapor och härmar varandra, framför allt ledare, konstaterar Thomas Dimming

Enligt honom har vd:n oproportionerligt stort inflytande över hur andra medarbetare kommer att bete sig, oavsett om hen vill ha det eller inte. På något sätt så är man både präst och general. Därför är det viktigt att vd:n har hög EQ och inte är en solospelare utan alltid ser till lagets bästa. Och en skicklig vd och ledare är bra på att hantera knepiga situationer och ta tag i dem tidigt och på ett tydligt sätt.

Bidrag till kulturen

Som tidigare nämnts kan en stark kultur både vara positiv och negativ beroende på vilken organisation man är, företag eller sekt. Det finns några nyckelpunkter att ta hänsyn till om de sex kulturpelarna ska landa i en stark positiv kultur.

En positiv kultur utmärks av många positiva känslor som stolthet, nyfikenhet och glädje. Så det är viktigt att fundera hur man åstadkommer detta. Vidare är det viktigt att medarbetarna får utmanande arbetsuppgifter som gör att de blir engagerade. Att gå till jobbet ska ha lite utmaningar i sig.

Medarbetarna måste även uppleva att arbetsplatsen präglas av trygga och starka relationer, något som inte utmärker exempelvis gäng som präglas av en våldskultur. Man måste kunna vara sig själv. Det är också viktig att det känns meningsfullt med arbete, att det man åstadkommer skapar värde för andra människor. Slutligen är det väldigt viktigt att man som medarbetare upplever att man rör sig framåt. Att verksamheten utvecklas, att man uppnår nya mål och lär sig nya saker.

Sex viktiga saker som behövs när man bygger en stark kultur

 1. En idé om varför den finns till och vad man vill åstadkomma.
 2. Storytelling om med- och motgångar och tydliga hjältar.
 3. En tydlig motståndare i form av konkurrent eller företeelse.
 4. Artefakter som visar vem man är.
 5. Ritualer som skapar gemenskap.
 6. Ett tydligt och aktivt ledarskap.

Måste finnas för att kulturen ska vara positiv

 • Positiva känslor och glädje.
 • Engagerande arbetsuppgifter.
 • Trygga och starka relationer.
 • Meningsfullhet med arbetet.
 • Utveckling och känsla att företaget gör framsteg.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.