-->

Skiftet inom bankvärlden kräver fokus på innovation

Förändringsledning Bank- och finansvärlden genomgår flera stora förändringar som kräver ett datadrivet och innovativt förhållningssätt. Då krävs en orkestrering av kultur, organisation, processer och teknik där dataanalys utgör fundamentet menar Pernille Hertel på analysföretaget SAS Institute.

Skiftet inom bankvärlden kräver fokus på innovation
Å andra sidan har de större aktörerna faktiskt resurser att investera i innovation och utveckling som kan ge synergier mellan sina olika affärsområden och tjänster. Foto: Adobe Stock

På en övergripande nivå påverkas bankverksamheter av såväl akuta kriser som pågående samhällsförändringar, där klimatet återtagit sin ledande position efter två år med pandemin. Idag är kriser mer komplexa än tidigare.

– Det är således svårare att bedöma hur de påverkar bankens kunder, transaktioner och därmed det egna risktagandet. För att hantera konsekvenserna av dessa övergripande förändringar i vår värld måste banker utveckla sitt sätt att arbeta med risk- och analysmodeller, sitt arbete mot finansiell brottslighet och – inte minst – satsa rejält på innovation av sitt erbjudande, säger Pernille Hertel som har titeln Nordic Director, Customer Advisory hos analysföretaget SAS Institute.

När tekniken bakom finansiella tjänster utvecklats och tillgängliggjorts har flera nya aktörer kunnat starta verksamheter för bank- och betalningstjänster. När det gäller kundkännedom och möjligheten att förstärka kundupplevelser har exempelvis detaljbranschens nischbanker ett bra utgångsläge, menar Pernille Hertel.

– McKinsey uppskattar att traditionella finansiella institutioner kommer att se vinsten minska med upp till 60 procent till år 2025 om ingen förändring sker, förklarar hon.

Banksektorn utmärks av att den omges av strikta regleringar. Ändå har den mycket att lära av de branscher som ligger före i den digitala transformeringen. Framför allt krävs en utveckling av processer för datadriven innovation och analys. Faktum är att regleringarna kan och bör fungera som katalysator för bankernas innovationsarbete.

– EU:s femte direktiv mot penningtvätt sätter ökad press på bankerna att utveckla sitt arbete för att förebygga och hantera både penningtvätt och terrorfinansiering. Direktivet innebär också att bankvärlden behöver utveckla sina metoder och kunskaper för hur penningtvätt förebyggs och hanteras, påpekar Pernille Hertel.

Kundkännedom och kundupplevelser är idag högt prioriterade utvecklingsområden för företag inom bank och finans. I takt med ett striktare regelverk för att skydda personuppgifter och integritet blir det ännu viktigare för företagen att bygga långvariga och fördjupade relationer med sina kunder.

– Sammantaget gör detta att storbanker står inför ett skifte. Med ett teknikarv av mer tungrodda kärnsystem uppstår utmaningar för dem som vill anpassa erbjudandet till en mer snabbrörliga marknad. Samtidigt som innovativa finanslösningar kan vara lättare att utveckla för en nischaktör, som inte behöver ta hänsyn till äldre teknik och trögare processer, berättar Pernille Hertel.

Å andra sidan har de större aktörerna faktiskt resurser att investera i innovation och utveckling som kan ge synergier mellan sina olika affärsområden och tjänster.

– Konkurrensen kommer fortsatt vara tuff, och kommer för några att bli ännu tuffare. Men de som bäst kommer att ta sig vidare är de som skapar förutsättningar för datadriven innovation och som utvecklar relevanta intelligenta tjänster baserat på AI och maskininlärning. Genom dessa verktyg får man även allt bättre relationer till både sina kunder och till sina medarbetare. Jag är övertygad om att det finns utrymme för en rik flora av aktörer inom bank och finans även i framtiden. Alla dessa kommer att utveckla branschen till nytta för kunderna, avslutar Pernille Hertel.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.