Så lyckas du med styrelseutvärderingen

Styrelse Att kunna ta snabba beslut i en ständigt föränderlig omvärld är en av de viktigaste konkurrensfaktorerna för svenska bolag idag. Därför är det viktigt att ha en styrelse som besitter rätt kompetens och säkerställer att rätt saker prioriteras och jobbas med.

Så lyckas du med styrelseutvärderingen
Det är viktigt att göra utvärderingar av styrelsen regelbundet. Foto: Stock Adobe.

Avsikten med en styrelseutvärdering är att få medlemmarna att reflektera över arbetet och se var det finns utrymme för förbättringar. Det slutgiltiga målet är att sedan planera och förbättra insatser i företaget.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– En styrelseutvärdering bör därför ses som en viktig investering i bolagets framtid. Den ger en bild av hur styrelsens arbete fungerar och säkerställer att styrelsen jobbar med rätt saker och besitter rätt kompetens. Något som är extra viktigt i den snabbrörliga och komplexa omvärld vi idag lever i, säger Alexandra Drottler, Head of Customer Success på undersökningsföretaget Netigate.

Förutom att se till att rätt frågor ställs betonar Alexandra Drottler vikten av att styrelseutvärderingarna genomförs med kontinuitet och på ett strukturerat sätt.
Förutom att se till att rätt frågor ställs betonar Alexandra Drottler vikten av att styrelseutvärderingarna genomförs med kontinuitet och på ett strukturerat sätt. Förutom att se till att rätt frågor ställs betonar Alexandra Drottler vikten av att styrelseutvärderingarna genomförs med kontinuitet och på ett strukturerat sätt.

Hon nämner även att om man är ett börsnoterat företag finns det krav utifrån koden för Svensk Bolagsstyrning att regelbundet genomföra styrelseutvärderingar och utvärdera bolagets vd.

Samma frågor

Genom att ställa samma frågor över tid kan man mäta hur styrelsens arbete förändras och att de delar som identifierats som svagheter förbättras.

– En viktig del när man sätter upp strukturen för sina styrelseutvärderingar är att inte glömma efterarbetet, att diskutera resultatet och skapa handlingsplaner med tydliga prioriteringar som sedan följs upp. Om man missar den delen händer det inte så mycket utan blir mer en grej att bara ”checka av”, vilket såklart är olyckligt.

En genomtänkt utvärdering med tydliga frågor leder till tydliga svar. Förutom att se till att rätt frågor ställs betonar Alexandra Drottler vikten av att styrelseutvärderingarna genomförs med kontinuitet och på ett strukturerat sätt.

– De allra flesta av våra kunder som vi hjälper med styrelseutvärderingar gör detta en gång om året men vi ser att fler och fler väljer att även göra mindre nedslag däremellan. Anledningen är att man vill följa upp de delar som fått lägre resultat i den årliga undersökningen och som man jobbar lite extra med.

Frågorna som ställs bör handla om hur aktiv och engagerad styrelsen är, hur väl styrelsen känner till bolaget som företräds, dess utmaningar, mål och strategier och även hur styrelsen jobbar med risk- och omvärldsbevakning.

– Även frågor om hur styrelseordförande leder styrelsesammanträdena är viktiga liksom huruvida man som ledamot får korrekta underlag och rapporter både inför, under och efter ett styrelsemöte.

Missar goda exempel

Hon konstaterar att styrelsens sammansättning och kompetens är ett annat viktigt område som även är till stor hjälp för valberedningen.

– Oavsett om den verkställande direktören sitter med i styrelsen eller inte, för det kan se lite olika ut, så behövs även dennes arbete och samarbete med styrelsen utvärderas.

Alexandra Drottler har sett att det många missar i sin styrelseutvärdering är att lyfta de goda exemplen som ”vad har vi som styrelse lyckats bra med under året”.

– Sedan är det såklart viktigt att se på resultaten över tid. Att jämföra sitt resultat med tidigare resultat är ett bra mått för att mäta utveckling och även den absolut bästa benchmarken. Att ha ett tillåtande och kreativt samtalsklimat och få alla att känna sig trygga i att framföra avvikande synpunkter är också såklart otroligt viktigt, avslutar hon.

Fakta

6 tips för att lyckas med styrelseutvärderingen

  1. Använd samma frågor varje år När ni utformar utvärderingen är det viktigt att använda sig av samma frågor under en längre tid. Genom att göra det kan man mäta samma parametrar från ett år till ett annat och se om det skett förbättringar eller försämringar inom styrelsen.
  2. Tänk på tydligheten Se till att lägga ner mycket tid på utformandet av frågorna. Tydliga frågor leder till tydliga svar. Frågorna styr även hur väl styrelseutvärderingen tas emot och hur villiga respondenterna är att dela med sig av sina tankar och funderingar.
  3. Kommunicera att det är obligatoriskt En styrelseutvärdering baseras på få svar. Därför är det viktigt att kommunicera att deltagandet är av stor vikt. Var därför mycket noggrann med att poängtera att alla måste medverka och besvara frågorna för att få fram ett så korrekt resultat som möjligt.
  4. Använd resultatet som benchmark Många använder resultatet från undersökningen till att jämföra sig själva med olika styrelser inom samma bransch. Kanske finns det en specifik standard att eftersträva inom er bransch?
  5. Sammanställ resultatet och skapa en handlingsplan När resultatet analyserats är det är troligt att ett flertal problemområden dykt upp. Då är det viktigt att utforma en genomförbar handlingsplan för att förbättra och effektivisera styrelsens arbete och öka dess engagemang. Väv även in dessa förändringar i den årliga planeringen för hela verksamheten.
  6. Förmedla er planering Det resultat som kommer fram från er styrelseutvärdering ska alltid publiceras och kommuniceras till såväl medarbetare och intressenter som aktieägare. Därför är det alltid bra att avsätta tid till att tydligt förmedla resultatet med ett möte eller en presentation. På så sätt känner alla sig involverade och förstår innebörden av utvärderingen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.