Både samarbete och konkurrens är nödvändigt i en digital miljö

Digitalisering & IT Den moderna digitala miljön ger entreprenörer en mängd möjligheter. Dessa möjligheter är dock ännu inte fullt utnyttjade. I en ny avhandling från Luleå tekniska universitet, undersöks hur företag behöver både samarbeta och konkurrera för att skapa värde i ett digitaliserat innovationsekosystem.

Både samarbete och konkurrens är nödvändigt i en digital miljö
Anmar Kamalaldin Foto: Pia Älvstrand

Dagens teknik är mer uppkopplad och smartare än någonsin. Det finns till exempel maskiner som kommunicerar med varandra samt delar och analyserar big data och autonom utrustning som gör att mänsklig arbetskraft kan avlägsnas från farliga arbetsmiljöer.

Det finns en växande insikt bland tillverkningsföretag om att digitalisering ger upphov till nya krav och möjligheter på marknaden; för att skilja sig från konkurrenter måste de gå, från att bara tillhandahålla utrustning till andra företag, till att också erbjuda tjänster – en process som kallas digital servitisering.

Tillverkare kan exempelvis förse andra företag med smarta maskiner vilka använder dataanalys som kan förutsäga när maskinen behöver repareras innan den går sönder. På så vis höjs produktionseffektiviteten och kostnaderna sänks. Med andra ord säljer tillverkaren ett paket som innehåller både själva utrustningen och en tjänst i form av förebyggande underhåll med hjälp av big data. Utvecklingen mot digital servitisering kommer sig även av behovet av hållbara cirkulära affärsmodeller som kräver att tillverkaren tar ansvar för produkten under hela dess livstid.

Som industrikund måste du hitta leverantörer specialiserade på olika områden och få dem att arbeta tillsammans för att utveckla nya digitala tjänster. För att utveckla sådana tjänster måste dessa leverantörer dela värdefull data med varandra, trots att de är konkurrenter.

–   Som leverantör måste du samtidigt samarbeta och konkurrera med andra leverantörer i ett innovationsekosystem, säger Anmar Kamalaldin, avhandlingens författare.

Baserat på semistrukturerade intervjuer och workshops med över 100 informanter i ett 40-tal olika företag har Anmar Kamalaldin utvecklat en fyrfältsmodell för olika ekosystemstrategier.

–      Varje aktör måste hitta den optimala strategin inom ett visst innovationsekosystem. Detta kan göras genom att identifiera din roll i ekosystemet: Är du en ledare eller en följare? Ligger ditt fokus främst på konkurrens eller samarbete? Din strategi kan förändras från ett ekosystem till ett annat och kan också förändras över tid.

Avhandlingen innehåller också en modell för vad aktörerna i en leverantör – kundrelation behöver fokusera på i en viss fas av sitt samarbete för att skapa maximalt värde av den digitala servitiseringen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.