Artister som ofrivilliga ledare

Ledarskap För artister är ledarskapsrollen inte alltid självvald. I ett examensarbete vid Linnéuniversitet har tre studenter studerat hur artister förhåller sig till sin tillskrivna ledarroll. Deras slutsats är att relationen till följarna samt artistens beroendeställning gentemot följarna till stor del påverkar, och även i vissa fall avgör, hur artister förhåller sig till sitt ledarskap.

Artister som ofrivilliga ledare

Examensarbetet, som gjorts av studenterna Sofie Andersson, Nathalie Nyman och Josefine Orup, visar att majoriteten av de intervjuade artisterna framhåller ett positivt förhållningssätt till den informella ledarroll som yrket som artist medför. Framförallt lyfts aspekter som en känsla av tillhörighet, bekräftelse och uppskattning samt en ömsesidig, nära relation med följarna. I samtliga respondenters svar har det betonats att den viktigaste faktorn i yrket är musiken och det kreativa uttrycket. Dock framhåller flertalet respondenter vikten av trovärdighet samt konsekvent och eftertänksamt handlande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Läs mer: Många har en orealistik bild av ledarskapet

Dessutom menar de att artister är förebilder. I och med detta har de ett extra ansvar gentemot sin omgivning. I motsats till detta pekar andra respondenter på att de inte alls anser att yrket medför extra ansvar eller inflytande. Utifrån detta har en tydlig vattendelare mellan respondenterna kunnat identifierats. De respondenter som uttryckligen ser artister som förebilder har pekat på såväl positiva som negativa konsekvenser av rollen som artist, dock övervägande positiva. Detta medan de respondenter som inte förknippar artistyrket med ett ökat ansvar enbart framhållit positiva konsekvenser av rollen.

Läs mer: Ett modernt ledarskap kräver kunskap

En aspekt som lyfts är att den reaktion följarna ger på artistens agerande bistår artisterna med bekräftelse och uppskattning. Detta bidrar därmed till en ökad motivation. Vidare har den relation som uppstår artist och följare emellan beskrivits som nära, och i vissa fall jämförts med en kompis- eller familjerelation. Detta visar därmed att relationen ses som önskvärd samt att den kan ge artisterna en känsla av tillhörighet och sammanhang. Att ha en följarskara som lyssnar på de budskap som förmedlas har även belysts som positivt då det ger artisterna möjlighet att lyfta frågor som är av vikt för många människor. Detta skapar en känsla av att artisterna gör något meningsfullt, något som även kan bidra till en känsla av att de har ett större syfte.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.