Ett modernt ledarskap kräver kunskap

Affärerna I ett arbetsliv med allt snabbare förändringar krävs det allt mer av en ledare och vd. Det behövs ett modern ledarskap där ledaren har god självkännedom och har ett antal effektiva redskap för att skapa en harmonisk och väl fungerande organisation i en allt mer global värld.

Ett modernt ledarskap kräver kunskap

Hur ser då ett modern ledarskap ut? En person som har stor erfarenhet av dessa frågor är managementkonsulten Katinka Nordenskiöld på Integrated Minds. Hon har lång internationell erfarenhet och jobbar i Sverige sedan två år tillbaka med att hjälpa företagsledare inom främst finans- och kunskapssektorn kring att utveckla ledarskapet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Många av de här företagen jobbar internationellt och det är viktigt att förstå vilka krav det ställer på deras ledarskap, konstaterar Katinka Nordenskiöld. Jag försöker också alltid att se det enskilda bolaget som en enhet där kraften byggs genom relationer.

Hon menar att ett modernt ledarskap i mycket tar sin utgångspunkt i de relationer som skapas inom företaget eller organisationen och på hur väl utvecklad ledarens eller vd:ns självbild är. Med god kännedom om sig själv så har man ett stort stöd i sitt ledarskap.

Självklart jobbar hon också med mer traditionella begrepp som vision och mål, men i förlängningen är hon mer intresserad av de bakomliggande orsakerna till varför man exempelvis inte når sina mål.

– Det stora är att ta reda på vad som håller tillbaka en organisation, vad de underliggande orsakerna är, säger Katinka Nordenskiöld. Många gånger kan det vara svårt att sätta fingret på, men det handlar inte sällan om att relationerna inte är bra.

Hur organisationen fungerar

Med andra ord är det ofta inte målen i sig som är problemet utan hur själva organisationen fungerar. Viktiga frågor här är exempelvis hur de anställdas relation till vd:n ser ut? Eller hur relationen i olika grupper och mellan olika grupper gestaltar sig?

Katinka Nordenskiöld pratar här om det samlande begreppet ”kultur” som kort kan beskrivas som sambandet mellan attityder, beteenden och föreställningar.

– Är kulturen stark så gynnas ofta organisationen så att man ofta vågar ifrågasätta vad som inte fungerar, betonar Katinka Nordenskiöld.

Hon kan inte nog betona betydelsen av ett gott ledarskap för att skapa en bra kultur och utvecklar nio punkter som just utmärker ett modern ledarskap. Den första handlar om att en ledare måste vara bekväm i sig själv i en mängd olika sammanhang. Och man måste klara av att leda utifrån den ovisshet som är verkligheten idag. Det kräver en stark karaktär att leda andra med högt förtroende utan att ha alla svar.

– Det är viktigt för vd:n att alltid vara proaktiv samtidigt som det gäller att ständigt stanna upp och reflektera och att vårda sin energi, säger hon. Här kan det också vara viktigt att ha ett tydligt ramverk som man tagit fram med andra chefer, för då är det lättare att dela problemen.

Krävs självinsikt

Den andra punkten för ett modern ledarskap handlar om att en vd måste ha självinsikt och distans till sina egna behov och leda utifrån ett högre syfte. Personliga agendor avslöjas allt snabbare och blir allt mindre accepterade. Man måste utgå från syfte och passion. Här kan man exempelvis reflektera utifrån ett begrepp som hållbarhet; är beteendet hållbart, är ”tänket” hållbart och är gruppen hållbar.

Den tredje punkten handlar om att en vd måste kunna medla mellan världsbilder och perspektiv. Det gäller att skapa ett klimat där man inte polariserar utan samarbetar. Det kan exempelvis handla om frågor som mångfald som är en realitet idag och som man bara har att förhålla sig till.

– Det gäller att se möjligheterna till att människor ska förstå varandra, betonar Katinka Nordenskiöld. Som ledare ska man ge ett samlat perspektiv.

Den fjärde punkten för ett modern ledarskap fokuserar på att en vd måste kunna inspirera, guida och motivera medarbetare. Allas intressen måste vävas in i organisationens helhetsbild och där den enskildes integritet respekteras.

Den femte punkten handlar om att en ledare bör vara uppmärksam på när hen bör vara följare. Det kan helt enkelt vara konstruktivt i vissa sammanhang att låta någon annan mer lämpad ta tyglarna och ha ordet i en specifik situation.

– Ibland är någon annan bara bättre på ett visst område, konstatera Katinka Nordenskiöld. Att våga kliva tillbaka ibland och vara trygg i det är viktigt.

Att hantera stress

Den sjätte punkten berör stresshantering. En vd måste kunna hantera stress och kanalisera sin energi på ett konstruktivt sätt. Stress förekommer hela tiden och det gäller att vara medveten om sina gränser.

– Man måste också fundera över vad man får energi av, säger Katinka Nordenskiöld. Handlar det om något fysiskt, emotionellt, mentalt eller existentiellt. Det är viktigt att som vd ställa sig frågor kring dessa områden.

Den sjunde punkten är väldigt viktig och handlar om att man som vd och ledare måste förankra sitt ledarskap i ett tydligt syfte. Det är inte minst viktigt för dagens unga generation som kräver ett sådant och vill veta var gränsen går för vad som är hållbart för organisationen på lång sikt.

För det åttonde måste en ledare våga ta ansvar och inte ducka för de svåra frågorna. Man måste kort sagt ha mod.

Slutligen som en nionde punkt kan konstateras att man i många snabbväxande organisationer mer har en ledningsmodell som består av nätverk istället för en pyramid. Här gäller det att satsa på samarbete. Den ledare som sätter samarbete i första rummet har stor chans att lyckas.

– Sammanfattningsvis kan man säga att ett lyckat modernt ledarskap handlar om att inte ducka för de mänskliga frågorna, avslutar Katinka Nordenskiöld. Det är ju hos människorna potentialen i ett kunskapsföretag sitter.

 

9 punkter för ett modern ledarskap

1. Var bekväm inför det oförutsägbara.

2. Ha självinsikt.

3. Var duktig på att medla mellan världsbilder och perspektiv.

4. Utveckla förmågan att inspirera, guida och motivera mångfaldsgrupper.

5. Släpp fram andra och låt dem leda när de är bättre lämpade.

6. Lär dig hantera din energi och stress.

7. Förankra ditt ledarskap i ett tydligt syfte, något som är viktigt för den unga generationen.

8. Ha modet att ta fullt ansvar.

9. Bejaka samarbete.

Bildtext: Katinka Nordenskiöld jobbar med att utveckla chefer i ett modernt ledarskap.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.