Viktig med strategier för att minska stressen

Arbetsmiljö Studenterna Magdalena Beijner och Johan Wahldén vid Högskolan i Kristianstad har i ett examensarbete studerat hur tidspressen hanteras inom revisionsbranschen. Deras slutsats är revisorer och revisorsassistenter använder strategier som både tar itu med känslorna som kan uppstå av stress och som går direkt till källan till stressen.

Viktig med strategier för att minska stressen

Tidigare forskning har visat att tidspress återfinns inom revisionsbranschen, vilket i sin tur visat sig vara en stor källa till stress.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Tidspressen och stressen når sina högsta nivåer under revisionsbranschens högsäsong, vilket framförallt beror på tighta deadlines och hög arbetsbelastning men även till viss del på tighta tidsbudgetar.

Studiens syfte är att få en förståelse för hur revisorer och revisionsbyråer hanterar stressen som tidspress medför, i form av olika strategier som används för att främja välbefinnandet.

De identifierade strategierna på individnivå är: planering och prioritering, hjälp och stöttning, gränssättning, återhämtning samt inställning.

Studiens resultat visar att den kollektivistiska kulturen är viktig för medarbetarna i undersökningen, vilket studenterna menar har en stark koppling till revisionsprofessionen som karaktäriseras av att arbeta i team, och därför är gemenskapen av stor betydelse för att trivas och komma överens med sina kollegor. Vetskapen om att det alltid finns någon att ta hjälp av i närheten, bidrar således till lättare hantering av stressen.

Gränssättning är en strategi som betonas vara viktig att applicera i lagom mån tidigt i sin karriär inom revision. Studentera gör därför en tolkning att detta speciellt bör vara viktigt att lära sig som revisorsassistent.

” Vi bedömer att detta även är något som revisionsbyråerna behöver ta hänsyn till och beakta, för att värna om revisorsassistenterna eftersom de är framtidens revisorer”, skriver studenterna.

De kunde kunde inte finna några större skillnader mellan individernas och revisionsbyråerna gällande strategierna som används.

Revisionsbyråernas arbete med att hantera stress är kapning av toppar, mentorskap och nära ledarskap, externa stöd samt flexibilitet.

Studiens slutsats visar på att dessa strategier är av stor betydelse för att reducera de negativa effekterna av stress inom revision och på så vis främja välbefinnandet.

”Med tanke på bland annat förändringar inom revision så som ökad kundorientering och ökade dokumentationskrav, vilket riskerar stjäla tillgänglig tid och därmed öka stressnivåerna, kan vi tyda att ett ännu större ansvar möjligen behöver tas från revisionsbyråernas sida för att bibehålla och värna om medarbetarna samt hålla personalomsättningen på en rimlig nivå”, skriver studenterna.

Läs mer: Fyra tips för att minska stressen på jobbet

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.