Övertiden minskar bland svenska män

Övertid Var femte anställd arbetade övertid under förra året, visar statistik från SCB. Män arbetar mer övertid än kvinnor – men trenden är att männens övertidstimmar minskar.

Övertiden minskar bland svenska män
Ökad jämställdhet kan vara en förklaring till minskade övertidsuttaget bland män. Foto: Stock Adobe.

Sedan 2009 publicerar SCB fördjupade rapporter med ett specifikt tema, baserat på data från Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Den andra temarapporten för 2020 handlar om övertid och gör även jämförelser av hur övertidsarbetet utvecklats sedan 2005.

Antalet anställda som arbetar övertid har inte nämnvärt förändrats under årens lopp. Under 2019 arbetade cirka 753 000 personer övertid, vilket motsvarar drygt var femte anställd – 20,1 procent.

Övertidsarbete var vanligare bland män – 21,7 procent – än bland kvinnor – 18,5 procent – samtidigt som de män som arbetade övertid utförde fler övertidstimmar per person än vad kvinnorna gjorde.

Ökad jämställdhet

Men trenden är ändå att övertidstimmarna minskar för männen, medan kvinnorna ligger kvar på oförändrade nivåer. Under perioden 2005 – 2019 minskade antalet övertidstimmar för män från 1,5 timmar ned till 1,1 timmar per anställd och vecka, medan kvinnorna ligger kvar på 0,8 övertidstimmar per anställd och vecka.

– Det är inte vår uppgift att komma med några förklaringar, utan enbart presentera fakta. Men man kan ändå spekulera i om det har att göra med ökad jämställdhet – att svenska män nu tar ett större ansvar för hemarbetet, säger Magda Tordenmalm, statistiker och handläggare på SCB.

Inom vissa grupper förekommer övertidsarbete i större utsträckning än i andra. Personer med eftergymnasial utbildning, fast heltidsanställning och som är inrikes födda har mer övertid än andra.

Chefer arbetar över

En grupp som särskilt sticker ut är inte helt förvånande chefer. 33,2 procent av cheferna arbetade övertid under 2019 – 18,9 procent utan att få någon kompensation.

Vissa branscher utmärker sig också för stora övertidsuttag. Inom ”Transport”, som ligger i topp, arbetade 25,4 procent av alla anställda övertid under 2019.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.