Ökade krav på ekonomisystem i kristider

Digitalisering & IT Nästan 90 procent av företagen kämpar med att prognostisera korrekt och mer än en tredjedel kräver ny teknik för att bli bättre på att attrahera talanger. Ökad teknikanvändning behövs för att hantera kommande utmaningar. 

Ökade krav på ekonomisystem i kristider
Ekonomisk förvaltning har drabbats: Globalt uppger 87 procent av dem som svarade att de står inför utmaningar med de processer som ligger till grund för ekonomisk förvaltning. Foto: Adobe Stock

IT-företaget Unit4 har genomfört sitt andra årliga Business Future Index. Undersökningen gjordes med 3 450 respondenter på 12 globala marknader för att förstå hur förändringstakten ökat vad gäller människor, policy och teknik under de senaste 12 månaderna. 

Av indexet framgår att teknikverktyg har förbättrat teamarbete, produktivitet och välbefinnande. Samtidigt tydliggörs viktiga skillnader: mindre än 50 procent av de tillfrågade har anpassat sig till nästa generations teknik, vilket visar på betydande förbättringspotential. 

Resultaten i Business Future Index tyder på att IT-strategier under pandemin har varit tydligt målinriktade, vilket har lett till ökad teknikanvändning för att hantera direkta utmaningar. 

– När den globala ekonomin nu blir mer osäker till följd av regionala konflikter och risken för en fördjupad lågkonjunktur behöver företag fortsätta sitt förändringsarbete. Det behövs teknikmiljöer som ökar effektiviteten och kapaciteten för snabb omställning. Hela organisationer behöver öka sina kunskaper inom teknik och data för att genomslaget ska spegla verksamhetens processer, organisation, kultur och teknik, säger Katarina Gunnarsson, Nordenchef på Unit4. 

Ekonomisystemens prestanda och resultat blir mer kritiskt bedömda i kristider och det senaste året har inte skilt sig från föregående år. Globalt uppgav 87 procent av respondenterna att de står inför utmaningar med de processer som ligger till grund för ekonomisk förvaltning: att processerna saknar den snabbhet och smidighet som krävs, att de inte ger tillgång till realtidsdata och att man tampas med föråldrade system. Tekniken anses erbjuda en väg till förbättring. Över hälften (52 procent) planerar att investera mer i teknik, medan 48 procent kommer att prioritera ökad automatisering och kompetensutveckling för att förbättra ekonomiförvaltningen. Att möta utmaningarna med prognostisering kommer att kräva satsningar både på teknik, människor och processtrategier. 

De bästa lösningarna för att förbättra prognostisering uppgavs vara: 

• Bättre kommunikation mellan team: 53 procent 

• Bättre planering för olika scenarier: 52 procent 

• Investeringar i prognosteknik: 51 procent 

• Förbättra tillgång till realtidsdata: 47 procent 

• Konsolidera disparata dataset: 45 procent 

– Det är hög tid att anamma mer holistiska IT-strategier inom organisationerna. Man behöver förstå hur molnmigrering, datahantering och realtidsrapporteringsverktyg, arbetsflödesautomatisering, AI och maskininlärning kan tillämpas för att tillföra värde. För den omställningen är det viktigt att attrahera talanger, men också att befintlig organisation kompetensutvecklas utifrån det som populärt kallas re- och upskilling, säger Katarina Gunnarsson, Nordenchef på Unit4.

Viktiga resultat i Business Future Index

• Få fall av ökad användning: Samtidigt som åtta av tio respondenter globalt uppger en viss ökning av användningen av datahantering, realtidsrapporteringsverktyg eller molnmigrering, har mindre än hälften noterat en kraftigt ökad användning 

• Ökad användning av datahanteringsverktyg: 45 procent 

• Ökad användning av molnmigrering: 44 procent 

• Ökad användning av realtidsrapporteringsverktyg: 40 procent 

• Ökad användning av arbetsflödesautomatisering: 37 procent 

• Ökad användning av AI och maskininlärning: 32 procent

• Ekonomisk förvaltning har drabbats: Globalt uppger 87 procent av dem som svarade att de står inför utmaningar med de processer som ligger till grund för ekonomisk förvaltning, och över hälften (52 procent) säger att de planerar att investera mer i teknik 

• Föråldrade system har hämmat prognostisering: Majoriteten av de tillfrågade är oroliga för prognostisering, men organisationer i offentlig sektor (37 procent) och utbildningsbranschen (39 procent) är mer benägna att säga att föråldrade system påverkar deras förmåga att prognostisera effektivt. 

• Teknikens roll beskrivs som nyckeln till talangstrategi: 37 procent säger att ökad användning av uppdaterad teknik är central för att attrahera och behålla talanger, medan 17 procent uppger att föråldrad teknik gör det svårt att hitta och behålla skickliga medarbetare. 

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.