Kvinnor möter motstånd i sitt ledarskap

Ledarskap I en kandidatuppsats vid Uppsala universitet har studenterna Noor Al-Najafi och Navdeep Malhi undersökt om det finns skillnader och likheter i uppfattning om ett effektivt och bra ledarskap mellan kvinnor i män i ledarroller. De drar slutsatsen att kvinnor möter motstånd i sitt ledarskap, ett motstånd som männen varken möter eller upplever.

Kvinnor möter motstånd i sitt ledarskap

I studien har studenterna intervjuat åtta ledare inom säkerhets- och bevakningsbranschen och har därigenom kunnat bilda sig en uppfattning om vilka egenskaper, ledarstilar, beteenden och arbetssätt som deltagarna använder sig av i sitt ledarskap.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Studenterna konstaterar att uppfattningar om vem som ska leda har bidragit till att män fått stöd i att uppnå ledarpositioner, men uppfattningarna har å andra sidan satt hinder för kvinnor.

”Idag kan det upplevas som underligt och främmande för både kvinnor och män att ledas av en kvinna eller se en kvinna i ledning”, skriver de i sin uppsats.

Undersökningsresultatet visar både på likheter och skillnader mellan de manliga och de kvinnliga deltagarna. Studenterna konstaterar att ledaregenskaperna bland de intervjuade är likvärdiga. När det kommer till deras arbetssätt har Noor Al-Najafi och Navdeep Malhi kunnat dra slutsatsen att undersökningens manliga och kvinnliga ledare i största mån använder sig av ett relationsorienterat och transformativt ledarskap.

Ledarna fokuserar på att tillfredsställa medarbetarna behov, skapa en bra relation, öka gemenskap och engagemang i arbetet. De enstaka skillnader är ledaregenskaperna respektfull, kompetent och “upptriggande” hos männen samt lugn och bestämd hos kvinnorna. De kvinnliga ledarna lägger vikt på̊ att skapa en god och trevlig relation till sina medarbetare och försöker skapa en teamkänsla och gemenskap där alla ska känna sig respekterade, medan de manliga ledarna anser att det är fördelaktigt med anpassningsbart ledarskap, där de betonar ömsesidig respekt och att man ska lyssna på̊ sina medarbetare.

Deltagarna speglar det transformativa ledarskapet som fokuserar på̊ underordnades behov, gemenskap och engagemang i arbetet. De manliga ledarna förklarar att de skapar engagemang i sin arbetsgrupp genom att visa sitt egna engagemang och deltagande i arbetsuppgifterna, vilket gör att personalen trivs, blir engagerade och känner en större gemenskap. De kvinnliga ledarna förklarar att de engagerar sin personal genom att få personalen att känna sig involverade och delaktiga i arbetet, vilket också̊ ökar gemenskapen i gruppen. Kvinnliga ledare anser också̊ att det är fördelaktigt att uppmärksamma varje enskild individ för sig för att hjälpa dem att utvecklas.

Majoriteten av de intervjuade anser att det råder en ojämn könsfördelning mellan män och kvinnor i ledarroller och de anger olika anledningar till den ojämna könsfördelningen. Både de manliga och kvinnliga ledarna är eniga om att kvinnor inte vågar, är rädda och har svårt att se sig själva som en ledare inom denna mansdominerade bransch. Skillnaderna visar sig i att männen motiverar att kvinnor inte tilltalas av säkerhets- och bevakningsyrken och/ eller att det kan vara utmanande för en kvinna att vara i ledarroll inom denna bransch eftersom de inte är lika accepterade jämfört med manliga ledare. Kvinnorna påpekar att det är fördomarna som påverkar antalet kvinnor i ledarroller.

Undersökningen visar också att kvinnor i ledarroller möts av mer motstånd än männen, dock har ledarna olika förklaringar till detta. Både de manliga och de kvinnliga deltagarna är eniga om att det lyssnas mindre på̊ kvinnor i ledande positioner, att kvinnor inte tas på̊ allvar och att kvinnor blir orättvist bemötta.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.