Framtidens chefer står inför stora förändringar

Ledarskap Framtidens arbetsplatser och arbetsliv kommer att se annorlunda ut – inte bara till följd av coronakrisen. Chefsorganisationen Ledarnas framtidsrapport pekar på en strukturomvandling som kräver kompetensutveckling av ledarskapet.

Framtidens chefer står inför stora förändringar
Anki Udd, ledarskapsutvecklare Ledarna.

Rapporten, som nu presenterats, bygger på en undersökning bland drygt 5 000 chefer inom privat och offentlig sektor kring hur deras arbetsplatser ser ut samt hur de tror att organisationerna kommer att förändras inom de kommande tre åren.

Intervjuerna genomfördes av Novus under juni och juli förra året, alltså långt innan coronakrisen slog till med full kraft.

– Trots det är resultaten fortfarande högst relevanta och visar på en omvandling av arbetslivet, oberoende av coronakrisen, säger Anki Udd, som är ledarskapsutvecklare på Ledarna.

Flexibelt arbete

De intervjuade cheferna förväntade sig bland annat att framtidens arbetsplatser kommer att vara mer flexibla och annorlunda organiserade än vad de är i dag. Det handlar dock om en gradvis och långsam förändring snarare än om den snabba och revolutionerande omställning som skett genom coronakrisen.

– Under coronakrisen har det flexibla arbetet samt att arbeta och leda på distans blivit en högaktuell fråga. Det visar hur snabbt en förändring kan komma samt hur viktigt det då är att chefer står rustade att möta denna och behovet av att chefernas egen kompetensutveckling fungerar i tider som är mer normala. Att leda på distans handlar egentligen inte om en ny typ av ledarskap, utan mer om nya kanaler att utöva ledarskapet i, vilket kräver nya verktyg, förklarar Anki Udd.

Chefer ska vara chefer

Cheferna spelar en avgörande roll i det förändringsarbete som följer med strukturomvandlingen, förutsatt att de inte hålls tillbaka av kompetensbrist. Det finns en risk att chefernas mer framåtblickande arbetsuppgifter och deras egen kompetensförsörjning blir lidande av en ökad administrativ börda, menar Anki Udd.

– Chefer måste få tid att vara just chefer och utöva ledarskap, säger hon.

Rapporten visar även var förändringsbehovet är som störst när det gäller ledningsstruktur och arbetsformer. De tillfrågade cheferna, oavsett nivå i organisationen, ger en samstämmig bild. Tyngst väger frågan om arbetsplatskulturen, följt av behovet av strukturerade processer, arbetslivets flexibilitet i form av distansarbete och anpassade arbetstider och till sist organisationens ledningsstruktur.

– Helt klart är att framtidens arbetsplatser och arbetsliv kommer att se annorlunda ut och där har cheferna en nyckelroll, sammanfattar Anki Udd.

Några slutsatser i rapporten:

  • En majoritet av cheferna tror inte på en fortsatt förskjutning mot mer decentraliserade och platta ledningsstrukturer. Nästan hälften, 47 procent. anser att deras arbetsplats har en centraliserad och hierarkisk ledningsstruktur i dag och nästan lika stor andel, 44 procent, tror inte att ledningsstrukturen kommer att bli plattare inom tre år.
  • Chefer högre upp i organisationerna uppger i större utsträckning än chefer på lägre nivåer att flexibelt arbete är vanligt förekommande samt att andelen flexibelt arbete kommer att öka i framtiden.
  • Flexibelt arbete skapar stress bland cheferna. Mer än fyra av tio, 42 procent, uppger att ett mer flexibelt arbetsliv leder till ökad stress, bland annat till följd av att gamla regelverk tillämpas på nya arbetsförhållanden. Det gränslösa arbetet leder också till att uppdelningen mellan arbetsliv och privatliv blir allt mindre tydlig.
  • En majoritet av cheferna tror att deras arbetsbörda kommer att öka och att de kommer att lägga mer tid på främst administration och uppföljning, följt av strategiskt arbete, planering, coachning och utveckling av medarbetare.
  • Var fjärde chef förväntar sig att antalet chefer på deras arbetsplats kommer att öka.
  • Chefernas kompetens och kompetensutveckling behöver stärkas för att kunna hantera organisationer i förändring. 51 procent tror att behovet av vidareutbildning för chefer kommer att öka markant inom tre år.

    Ledarnas framtidsrapport har författats av Joakim Wernberg, fil dr i ekonomisk geografi samt forskningsledare på Entreprenörskapsforum och affilierad forskare vid CIRCLE, Lunds universitet.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.