Företag: EU:s regler för miljörapportering är ”omöjliga”

Hållbarhet Företag inklusive BMW, Telefónica och BP har kritiserat EU-kommissionens klassificeringssystem för hållbara investeringar. De beskriver reglerna som otydliga, betungande och av liten nytta för investerare.

Företag: EU:s regler för miljörapportering är ”omöjliga”
Besvärligt värre med EU:s taxonomi, anser bl a BMW:s finansdirektör. Foto: Adobe Stock

Europeiska företagsledare har uttryckt att deras företag står inför en ”omöjlig uppgift” när det gäller att implementera de nya miljörapporteringskraven från EU.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Fakta

Vad är EU:s taxonomi?

Taxonomin är ett verktyg för att identifiera miljömässigt hållbara investeringar. Det är ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter, som syftar till att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar.

Taxonomiförordningen utgör en ramreglering för att avgöra vilka ekonomiska verksamheter som ska anses vara miljömässigt hållbara i taxonomin. För att en viss ekonomisk verksamhet ska klassificeras som miljömässigt hållbar så ska den bidra väsentligt till ett eller flera av sex fastställda miljömål (se nedan), inte orsaka betydande skada för något av de övriga målen, samt uppfylla vissa minimikrav inom social hållbarhet. Det krävs också att den ekonomiska verksamheten överensstämmer med så kallade tekniska granskningskriterier. Dessa som fastställs av kommissionen i delegerade akter till förordningen. Taxonomin omfattar följande miljömål:

  1. Begränsning av klimatförändringar
  2. Anpassning till klimatförändringar
  3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  4. Övergång till en cirkulär ekonomi
  5. Förebyggande och kontroll av föroreningar
  6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

Källa: Regeringen

BMW:s finanschef Nicolas Peter.

Finansdirektörer från företag som BMW, Telefónica och BP har vädjat till EU-kommissionen att förbättra vägledningen och försena implementeringen av EU:s regler för hållbara investeringar – också känt som EU-taxonomin. I ett brev till finanskommissionären Mairead McGuinness skrev företagen att dessa regler är otydliga, betungande och av begränsat värde för investerare.

– Brådskande implementering, otydliga definitioner och olika tolkningar har resulterat i rapporter som inte är tillräckligt relevanta, jämförbara eller tillförlitliga för att vara användbara för investerare, skrev BMW:s finanschef Nicolas Peter på uppdrag av CFO-plattformen för European Round Table for Industry, som samlar ekonomichefer för ett 30-tal företag.

22 sidor med förbättringsförslag

Förutom taxonomin måste företag följa andra nya skyldigheter som sätter standarder för rapportering om hållbarhetskriterier. I skrivelsen angavs att företag och revisorer ”skulle finna det omöjligt att uppfylla alla överlappande krav”. Som en följd av detta skulle investerare få rapporter av låg kvalitet som inte kunde jämföras med varandra eftersom definitionerna under taxonomin var för lösa.

Med brevet inkluderade Nicolas Peter också en bilaga på 22 sidor med detaljerade förslag på hur man kan förbättra lagstiftningen. Bland annat föreslogs att definiera omfattningen av en försörjningskedja och att tydliggöra innebörden av begreppet ”gör ingen betydande skada”.

Han påpekade även att taxonomin använde definitioner av operativa utgifter och kapitalutgifter som var ”komplexa och inte följde den vanliga finansiella rapporteringen”.

Komponenter för nollutsläppsfordon skulle inte klassas som gröna medan det färdiga fordonet skulle vara det, avslutar Nicolas Peter.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.