Är du en skrämmande vd?

Är du en skrämmande vd?

Som vd kan du vara skrämmande. Dina ord och dina handlingar skapar oproportionerligt starka reaktioner bland dina kollegor. Ditt missnöje, din kritik och ditt kontrollerande skapar rädslor som triggar omedvetna och uråldriga instinkter hos dina medarbetare som leder till lägre engagemang. Hjärnforskning ger väl underbyggda vetenskapliga förklaringar till varför medarbetares engagemang för sitt jobb dämpas av att känna sig nedvärderad, utlämnad, osäker, kontrollerad, utanför eller orättvist behandlad. Dessa känslor kopplar hjärnan ihop med fara. Den skickar därmed signaler om att röra sig bort från de stimuli som ger upphov till känslorna. Effekten av att känna sig skrämd blir ofta att medarbetare själva skapar ett avstånd till ledare, processer och målsättningar som skapat känslan av till exempel osäkerhet och orättvisa.

Hjärnforskningen visar tydligt att hjärnan är programmerad till att undvika faror och att maximera belöningar. Hjärnan tolkar intryck och händelser, stimuli, som antingen något att röra sig från eller mot, beroende om det uppfattas som en potentiell fara eller belöning. Detta innebär att om hjärnan tolkar ett stimuli som en väg till belöning så uppstår ett naturligt engagemang att röra sig mot belöningen. Det motsatta, att hjärnan uppfattar ett stimuli som en fara, innebär en rörelse bort från faran och därmed att inte engagera sig, sammankoppla sig, med den potentiella faran. Dessa reaktioner sker väldigt snabbt och ibland omedvetet då de styrs av amygdalan i det limbiska systemet, en av de äldsta delar av hjärnan vars funktion varit att hålla oss vid liv genom enkla reaktioner såsom flykt.

Vid stimuli som signalerar potentiell belöning utsöndras dopamin i hjärnan som leder till en känsla av vällust och ger bränsle till handlingen som ska leda till belöningen. I jobbsammanhang leder stimuli såsom uppskattning, meningsfulla arbetsuppgifter, spännande problem, hjälpsamma kollegor, frihet, rättvisa och tydligt värdeskapande till frigörandes av dopamin. Dessa positiva känslor kan bli ett starkt bränsle till handlingar och kan riktas mot organisationens mål. Det motsatta, att stimuli uppfattas som ett hot, leder till att noradrenalin och seratonin utsöndras i hjärnan och försätter hjärnan och kroppen i ett stressat tillstånd. Även dessa ämnen är starka bränsle till handling, men en stressad hjärna kan gå in i tunnelseende. Effekten riskerar att bli sämre problemlösningsförmåga, mindre kreativitet och högre risk för genvägar och kortsiktiga, oetiska beteenden. Stimuli såsom otrygghet, osäkerhet och kritik leder hjärnan till att uppfatta fara och initiera en flykt-respons.

Studier kring hur starkt hjärnan reagerar på stimuli som tolkas som potentiell fara respektive belöning har visat att hjärnan värderar faror dubbelt så högt som belöningar. Med andra ord så är hjärnan programmerad till att fästa dubbelt så mycket vikt vid faror som vid belöningar. I praktiken innebär detta att det är enklare att skapa en rörelse bort från något än det är att skapa en rörelse mot något. Lite förenklat kan man alltså säga att alla stimuli som skapar oengagemang, såsom osäkerhet och orättvisa kommer väga dubbelt så tungt som engagemangsskapande stimuli såsom meningsfulla mål och utvecklande arbetsuppgifter.

Så, i din roll som vd har du mycket att vinna på att vara mindre skrämmande och mer tillitsfull, omtänksam, tydlig och uppskattande. Varje rädsla och osäkerhet du skapar tar ditt företag två steg längre från era mål, medan varje positiv känsla du lyckas skapa tar er ett steg närmare era mål. Enkel matematik: du måste alltså skapa mer än dubbelt så många positiva känslor än negativa för att dina medarbetare ska känna ett engagemang att röra företaget framåt.

Svårare än så är det inte.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.