-->

Ändrade värderingsgrunder under pandemin

Förändringsledning Enligt PotentialBarometern 2021 har Individers värderingsgrunder ändrats under Coronapandemin, trots det är chefer fortsatt övertygade om att verksamhetsvärderingarna är oförändrade.

Ändrade värderingsgrunder under pandemin
Många ser ett värderingsarbete som en självklar del i verksamheten, men fördjupar sig inte i hur medarbetarnas personliga värderingar laddas in i verksamhetens valda värdeord. Foto: Adobe Stock

Den årliga undersökningen PotentialBarometern 2021 bygger på svar från cirka 500 personer i ledande ställning, inom privat och publik sektor i Sverige, med en stor spridning inom olika branscher.

Över 75 procent av cheferna i olika organisationer anger verksamhetskulturen som en av de viktigaste faktorerna när de anställer och vidareutvecklar medarbetarna, och menar att värderingarna är en utslagsfaktor. Trots det förlitar sig organisationer på subjektiva bedömningar kring hur verksamhetskultur kan bidra till reella resultat. Väldigt få mäter de ekonomiska effekterna av vad värderingarna egentligen bidrar till.

När det gäller Covid-19 och de utmaningar som chefer där ser, är det endast 10 procent som tror att värderingarna har ändrats.

– Vi kan dock se i våra undersökningar, att på det individuella planet har prioriteringarna för vilka värderingar som nu är viktigast, ändrats. Det innebär att det finns ett glapp mellan vad chefer anser och var organisationen befinner sig. Det kan bidra till att det kommer att vara svårare att förstå hur man ska få organisationer att samverka. Detta med anledning av att det bildats nya ”kulturer” kopplat till möjligheter att arbeta hemifrån, och för att chefer inte gjort färska undersökningar kring att utvärdera värderingsfrågorna efter Covid-19, kommenterar Marika Skärvik, vd PerformancePotential som undersökt värderings- och kulturfrågor i organisationer sedan 2013.

Hon menar att det finns en stor risk att ledare invaggar sig själva i en falsk trygghet, där värderingsarbetet inte behöver uppdateras och att riskerna med att fel förutsättningar för en bra matchning vid rekrytering, underskattas.

– Det kan leda till sämre resultat och mindre kontroll över hur organisationen och dess varumärke ska uppfattas av omgivningen, då man lever kvar i bilden om hur det var innan Covid-19, säger Marika Skärvik.

Hon ser att organisationer kommit långt i arbetet att definiera vilka beteenden man vill se, kopplat till värdeorden.

– Många ser ett värderingsarbete som en självklar del i verksamheten, men fördjupar sig inte i hur medarbetarnas personliga värderingar laddas in i verksamhetens valda värdeord, varför man riskerar olika tolkningar av hur värderingarna ska spegla det agerande man önskar. Man har en bild av att värderingarna hjälper att nå verksamhetens mål, men i verkligheten finns en dold diskrepans, som kan vara svår att hantera i efterhand, berättar Maria Skärvik.

Enligt henne är ett sätt att minimera riskerna att fördjupa sig mer i medarbetarnas personliga värderingar och hur de tolkas in i de värdeord som man har valt.

– Vår erfarenhet är att de personliga värderingarna sällan tolkas in på samma sätt av individen, som de värdeord en organisation beslutat om, avslutar Maria Skärvik.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.