Skapa en vision för en tydlig färdriktning

Vision Att ha en tydlig vision är samma sak som att ha en tydlig färdriktning för ett företag eller organisation. Det innebär också ett kraftfullt verktyg där man samlat alla discipliner i verksamheten med målet att fokusera den gemensamma kraften.

Skapa en vision för en tydlig färdriktning
En genomarbetat vision ger ett företag stark kraft till framdrift. Foto: Stock Adobe.

Det är uppenbart att när man pratar med vd:ar om deras vision så råder det viss otydlighet om vad en vision egentligen är. Ibland verkar det som den blandas samman med strategibegreppet, eller så verkar strategiarbete inte riktigt haka i visionen. För att reda ut begreppen har vi tagit kontakt med Pia Villför Larsson på konsultföretaget Facilitatorhuset som hjälper företag i deras visionsarbete och då just faciliterar de gruppdiskussioner som hör till ett lyckat visionsarbete.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Jag vill tipsa om Ekonomistyrningsverkets definition som jag tycker beskriver vad en vision är, berättar hon. Den beskriver att en vision är ”en barriärbrytande mental bild av ett framtida önskat läge”.

Pia Villför Larsson sammanfattar också definitionen av en vision med att det kort och gott handlar om vart man ska.

Många kända visioner

Det finns väldigt stor kraft i en bra vision och under intervjun lyfter Pia Villför Larsson upp några för att förtydliga detta faktum. Några kända visionsformuleringar är ”I have a dream” från Martin Luther King, ”We make people happy” från Disney och Nokias “Connecting people”. Men ibland är det inte lika enkelt som när Trafikverket lanserade sin ”Nollvision”.

Pia Villför Larsson menar att det finns en väldigt stor kraft i en bra vision.
Pia Villför Larsson menar att det finns en väldigt stor kraft i en bra vision. Pia Villför Larsson menar att det finns en väldigt stor kraft i en bra vision.

– Utåt fungerar den jättebra men internt så upplevde alla ett misslyckande efter årets första trafikolycka med dödlig utgång, säger Pia Villför Larsson. Därför lanserades den interna visionen ”Att göra den goda resan möjlig”.

Enligt henne ska en bra vision skapa energi, mening och motivera medarbetarna i en verksamhet, Och den ska naturligtvis styra mot framtiden. Teoretiskt sett borde den också integreras i verksamhetens olika belöningssystem, något som dock inte alltid sker vilket kan vara ett hinder för att lyckas.

Mycket arbete

Även om en vision i sig kan tyckas väldigt enkel om man ser till formuleringen eller att det kan tyckas enkelt att definiera vart man ska så är det betydligt mer komplext och tidskrävande om man vill enas på djupet i ledningen och förankra den bland alla medarbetare.

– Det är viktigt att ledningen inte abdikerar och låter en expertgrupp jobba med visionen eller att den helt styrs av vad medarbetarna vill, betonar Pia Villför Larsson.

Hon förespråkar i stället en tydlig process där man kombinerar under- och ovanifrånperspektivet. Men också dåtid och framtid. En modell här är att ledningen tydliggör processen och tar ägarskap och börjar med att titta bakåt på historien och vad som präglat verksamheten under den resan och vad som fungerat och vad som inte fungerat. Sedan menar hon att det är det klokt att ta hjälp av medarbetarna för att tydliggöra nuläget för- och nackdelar, trender, teknikutveckling med mera. Man ska inte missa denna chans att få dialog och språngbräda för en smartare framtid.

– Sedan kan man diskutera tillsammans och få en komplett bild, konstaterar Pia Villför Larsson. Det handlar om en process där man försöker lyfta blicken.

Fundera tillsammans

När sedan alla tillsammans börjar fundera så tar man in omvärld, konkurrenter och frågor om vad man vill bidra till. Ett sätt att få fart på kreativiteten är att jobba med mentala bilder. Enligt Pia Villför Larsson kan man rita då bilder säger mer än ord, man kan använda mötesritare här eller så kan man faktiskt göra rollspel, skriva dikter eller genomföra en installation.

– Det låter kanske flummigt men man måste komma åt det som ligger undermedvetet och det som verkligen engagerar, betonar Pia Villför Larsson.

Sedan kokas allt ner till värdeord, ordval och olika formuleringar. Har man svårt att få fart på processen kan man ta hjälp av experter, det viktiga är ändå att ledningen deltar och har kontroll över processerna. Överlåter de detta på andra kommer den nya visionen aldrig fungera som en ledstång för hela verksamheten.

– En vision är ju ett styr- och motivationsmedel och inte bara när den tas fram utan här gäller det att lyfta upp det på den strategiska agendan kontinuerligt, säger Pia Villför Larsson. Och att inse att arbetet måste få ta tid.

Ett nav

När väl visionen är på plats så kan man koppla på det mer kortsiktiga strategiarbetet för att ta verksamheten och företaget framåt mot den önskade framtiden. Här handlar det mer om ett iterativt arbete där man förfinar och fokuserar på olika aktiviteter. Pia Villför Larsson lyfter här fram forskaren och författaren Pontus Wadström som skrivit boken ”Strategi är ett verb” och menar att strategi är just en actionplan.

– Om man lyckas skapa en bra vision och ett bra strategiarbete så får organisationen ett bättre driv och sådana organisationer lyckas oftast bättre, avslutar Pia Villför Larsson. Att driva en verksamhet utifrån ett problemlösningsperspektiv är inte alls lika kraftfull som att göra det utifrån en vision.

Fakta

5 fallgropar när man bygger en vision

  1.  Att ledningen har en rädsla att involvera medarbetarna för mycket då de tror att de måste härbärgera alla önskemål. Här måste man i stället vara tydlig med att man vill ha hjälp att ta fram ett underlag och att deras medverkan är en del i en process.
  2. Att ledningen inte håller i processen och i stället tror att det är en ”enmånadsgrej” man kan ta hjälp med. En klok ledning stämmer kontinuerligt av övergripande vision och använder det som verktyg för att inspirera verksamheten och attrahera kunder
  3. Att man inte har något system att återrapportera progress till medarbetarna över tid Vilket gör att visionen faller i glömska.
  4. Att man är rädd för att förändra visionen över tid. Även om man måste hålla i den så förändras omvärlden på längre sikt.
  5. Att ledningen inte klarar av att sätta sig in i hur medarbetarna ser på saken och förstår dem. Det handlar om ett samspel om man ska skapa en levande vision.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.