Lönsamhet för småföretagare tillbaka på 90-talets krisnivå

Affärerna Konjunkturen försämras och Sveriges småföretagare bedömer att lönsamheten närmar sig de lägsta nivåerna sedan 90-talskrisen. Konjunkturindikatorn i Småföretagsbarometern föll i årets undersökning och är under dess historiska genomsnitt för sjätte året i rad.

Lönsamhet för småföretagare tillbaka på 90-talets krisnivå
Orderingången i småföretagen har snabbt fallit tillbaka under 2023 efter uppgången i fjol. Foto: Adobe Stock

Det framgår av Småföretagsbarometern 2023 som är framtagen av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Konjunkturnedgången känns rejält för många småföretagare och lönsamheten är nere på nivåer som inte setts sedan 1990-talet. Småföretagen återhämtade sig snabbt efter pandemin, men står nu inför nya utmaningar som höjda kostnader, snabbt stigande räntor och minskad efterfrågan. Framtidsutsikterna är också mörka. Det finns risk för en större nedgång än vad företagarna förutser nu när hushållens köpkraft urholkas samtidigt som bostadsbyggandet faller.

– Detaljhandel, och hotell och restaurang som hade det tufft under pandemin fortsätter att gå dåligt när hushållens köpkraft urholkas. Byggbranschen som klarade sig bra under pandemin drabbas nu hårt av ett minskat bostadsbyggande säger Jörgen Kennemar, företagarekonom, Swedbank. 

Uppbyggt sparande

Orderingången i småföretagen har snabbt fallit tillbaka under 2023 efter uppgången i fjol. Under det kommande året förväntas orderingången fortsätta att backa. Samtliga branscher räknar med en svagare utveckling. Mest negativa är företagen inom detaljhandel, transport, hotell och restaurang och bygg där drygt vart tredje företag räknar med en krympande orderingång.

Det är positivt att det finns ett uppbyggt sparande i företagen vid oväntade händelser. Tre av fyra företagare uppger att de skulle använda företagets sparbuffert för att klara tre månader med halverade intäkter. Drygt en av fem företagare uppger att de skulle behöva minska den egna lönen för att undvika att företaget går i konkurs. Vart tionde företag uppger dock att de skulle gå i konkurs om intäkterna halverades under tre månader.

Bristen på arbetskraft är fortfarande en stor utmaning för många företag. En tredjedel av småföretagen uppger att bristen på lämplig arbetskraft är det största tillväxthindret för företagets expansion. Svårigheter att rekrytera är ett hinder som genomsyrar samtliga branscher.

Försämrad privatekonomi

– Trots att många företagare befinner sig i ett ansträngt läge är det få företag som planerar att säga upp personal eller minska sina anställdas löner. Det tyder på att kompetensbristen är stor och företagarna värderar sina anställda högt, berättar Johan Grip, chefsekonom, Företagarna. 

Var tredje företagare upplever att deras privatekonomi har försämrats och många använder sin privatekonomi som buffert för att företaget ska klara sig. Företagens minskade lönsamhet och företagarnas försämrade privatekonomi innebär minskade buffertar för både företaget och den enskilde företagaren, vilket försämrar företagarnas förmåga att klara en längre lågkonjunktur.

– Det är oroväckande att företagens lönsamhet fortsätter att gå ned och att en tredjedel av företagarna uppger att deras privatekonomi har försämrats det senaste året, säger Björn Elfstrand, vd, Sparbankernas Riksförbund. 

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.