Så bedömer småföretagare konjunkturen

Det är en tydlig inbromsning av konjunkturen för landets småföretagare. Skillnaderna mellan länen är dock stora, det visar de länsvisa rapporterna av Småföretagsbarometern, en undersökning av Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund.  

Så bedömer småföretagare konjunkturen
I en majoritet av Sveriges län tror småföretagen att konjunkturnedgången fortsätter under det kommande året. Foto: Adobe Stock

Sammantaget för riket föll konjunkturindikatorn till den lägsta nivån sedan pandemiåren och skiljer sig markant från småföretagens optimistiska förväntningar från i fjol. Samtliga delar i indikatorn blev klart svagare med de största avvikelserna för småföretagens uppfattning om sysselsättning och orderingång.

Norrbotten toppar listan över Sveriges län med den starkaste småföretagskonjunkturen. Även Uppsala och Västerbotten står sig starkt. De län där småföretagarna är mest pessimistiska om det aktuella konjunkturläget är Gotland och Västernorrland, Kronoberg och Södermanland. 

–          Orsakerna till de stora skillnaderna kan bero på vilka branscher som är tongivande i länet. Men även hur internationella företagen är. Län med få exportföretag pressas av höga kostnader, stigande räntor och en svagare krona, säger Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank.

När småföretagen blickar framåt och bedömer de kommande 12 månaderna tror många att det blir sämre innan det blir bättre. Gotland och Södermanland är mest pessimistiska. Även här sticker Norrbotten ut i positiv riktning med en mer optimistisk syn på framtiden än övriga län. 

–          I en majoritet av Sveriges län tror småföretagen att konjunkturnedgången fortsätter under det kommande året. Det är en bekymrande utveckling, och om hushållen inte handlar hos de småföretag de uppskattar kommer fler att gå omkull, vilket förvärrar den ekonomiska nedgången, konstaterar Johan Grip, chefsekonom på Företagarna.

Bristen på arbetskraft är fortfarande en stor utmaning för många småföretag. I landet som helhet ser sex av tio småföretag goda möjligheter att expandera, men i samtliga län uppges bristen på lämplig arbetskraft som det största hindret för tillväxt. Störst arbetskraftsbrist upplevs i Norrbottens län följt av Värmland och Uppsala län. Här uppgav mer än hälften av småföretagen att de har svårt att hitta lämplig arbetskraft. 

Att bristen på arbetskraft fortsätter att vara det största tillväxthindret tyder på en fortsatt stark arbetsmarknad men sannolikt också brister i arbetsmarknadens funktionssätt där tillgången på bostäder kan vara en viktig del för att attrahera arbetskraft.

För många småföretagare är den rådande konjunkturen sämre än något man tidigare upplevt. Synen på lönsamheten i företagen är nere på nivåer som inte setts sedan 1990-talet. På plussidan anger tre av fyra småföretagare att de skulle klara tre månader med hälften av de budgeterade intäkterna genom att använda pengar som finns sparade i företaget. Drygt en av fem företagare uppger att de skulle behöva minska den egna lönen för att klara hälften av de budgeterade intäkterna under tre månader.

– Det är oroväckande att företagens lönsamhet fortsätter att gå ned. Möjligheten för företag att generera rimliga vinster är av stor betydelse för framtida utvecklingsmöjligheter och för att kunna fortsätta expandera och nyanställa. Områden som är av största vikt för samhället i den situation Sverige befinner sig just nu, säger Björn Elfstrand, vd, Sparbankernas Riksförbund.

Länk till rapporterna

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.