-->

En bra kultur är lagom stark

Krönika Som vd funderar du säkert ibland på vad som egentligen ligger bakom en ”bra kultur” på ett företag.

En bra kultur är lagom stark
Thomas Dimming är krönikör hos Vd-tidningen.

Det är svårt att definiera exakt vad en bra kultur är, det beror ju såklart på vilka mål företaget har. Ett företag i stark tillväxt och förändring behöver en kultur av innovation och proaktivitet, medan en starkt reglerad verksamhet behöver mer av processefterlevnad och nogsamhet. Men, det finns några gemensamma nämnare för vad en bra kultur är.

En bra kultur främjar välmående

Det går inte att tala om en bra kultur utan att först och främst utgå från vad kulturen ger individerna i gruppen. Det går inte att anse att en kultur är bra om den inte ger upphov till att människorna i den gruppen mår bra. I en bra kultur får individerna sina psykologiska behov tillfredsställda: de får känna sig kompetenta, betydelsefulla och får utvecklas i en positiv och trygg gemenskap. Men, eftersom alla vi människor har lite olika personligheter så kommer det aldrig finnas en grupp, eller en kultur, som passar alla.

Tydlig, men bara lagom stark

De grupper vars medlemmar valt att sluta upp bakom tydliga mål, värderingar och spelregler kommer få en tydlig kultur. Forskning kring kulturskillnader i olika länder, religioner och tidsåldrar visar att det är ett antal olika faktorer som samspelar för att skapa en tydlig kultur. I en tydlig kultur finns tydlighet kring mål på och vilka beteenden som uppskattas. Det finns tydlighet vilka hjältarna och fienderna är. Det är tydligt vilka saker och symboler som särskiljer gruppen från andra grupper. Det finns välkända och tydliga ritualer och uttalade förväntningar på ett bra ledarskap. I en tydlig kultur vet man vad som gäller. I en tydlig kultur vet man vilka som är ingår och vilka som hålls ute. Men, en alltför stark kultur kan hämma en grupps utveckling.

När en kultur blir för alltför stark så blir det svårare att föreslå förändringar och skapa nya normer och beteenden. För många företag har en alltför stark kultur inneburit en stagnering av utveckling och förlorad konkurrenskraft.  En lagom stark kultur är adaptiv, det vill säga är öppen för förändring för att utvecklas och förbättras. En lagom stark kultur har en bra balans mellan att förvalta och förädla det som fungerar bra, och samtidigt vara öppen för nya idéer.

Alltså, många kickar och få tvivel

Så, om man ska sammanfatta en bra kultur utifrån allmängiltiga termer så kan man säga är det en bra kultur när man får många kickar av sina arbetsuppgifter och samtidigt inte förlora energi på att tvivla på vare sig mål, spelregler eller tillhörighet i gruppen. Tänk dig själv en kultur där du får kickar av att din kompetens och unika förmågor kommer till sin rätt – du får känna dig duktig och uppskattad. I denna kultur känner du dig trygg i gruppen och en kick av att tillhöra en grupp som gör ett meningsfullt jobb. Du slipper tvivlet på om detta är rätt ställe för dig, du vet att det är en bra kultur för dig att vara i.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.