Vill se en digital omvandling av ekonomifunktionen

Digitalisering & IT En ny global studie visar att ekonomi- och finanschefer vill se en digital omvandling av ekonomifunktionen för att den ska kunna ta en mer strategisk roll i deras företag. Samtidigt finns en oro för att funktionen ekonomi- och finans helt riskerar att automatiseras bort – om den inte förmår ta steget från sin traditionella roll och mot att leverera datadrivna beslutsunderlag.      

Vill se en digital omvandling av ekonomifunktionen
Jakob Hartzell

Board International, som levererar en beslutsplattform på området ekonomi och finans har lanserat den globala rapporten The Resurgent Finance Leader, som visar att tiden är mogen för chefer inom ekonomi och finans att genomföra en digital transformation av ekonomifunktionens verksamhet. Rapporten, som omfattar 600 ekonomi- och finanschefer från hela världen i ett flertal branscher, har genomförts av det oberoende undersökningsföretaget Vanson Bourne.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Studien visar att ekonomi- och finanschefer vill se en digital omvandling av ekonomifunktionen för att den ska kunna ta en mer strategisk roll i deras företag

Majoriteten (89%) ser att de nu står inför valet att antingen se ekonomifunktionen automatiseras bort, eller aktivt bidra till dess transformation mot en ny och mer betydelsefull roll inom företaget.

En lika stor majoritet (90%) instämmer i påståendet att det är dags för dem att öka takten i ekonomifunktionens digitala omställning, och därmed flytta fokus från rapportering till att aktivt bidra till företagets resultatutveckling. 91% håller med om att ekonomifunktionen är den naturliga noden för data som gäller företagets strategiska affärsbeslut.

Mer än en tredjedel av de tillfrågade (36%) anser att en fundamental förändring krävs för att ekonomifunktionen inom företag ska kunna överleva, nästan en fjärdedel lägger merparten av sin tid och sina resurser på leda en sådan utveckling, varav en tredjedel (33%) har siktet ställt på att bli en digital branschledare. Trots detta visar rapporten att nära en av fem (18%) i stället lägger mest tid och resurser på att sköta ekonomi- och finansverksamheten traditionella, rapportinriktade arbete.

– Rapporten visar att det är dags för ekonomi- och finanschefer att ta sin del av digitaliseringen på allvar om de ska bli företagets nod för datadrivna företagsbeslut. Samtidigt upptas många av att hålla vardagen flytande, vilket sker på bekostnad av förändringstempot. Det finns också chefer som anser att deras ekonomifunktion inte är redo att ta sig an den nya uppgiften att stötta med kvalificerade, datadrivna beslutsunderlag till ledningsgruppen, säger Jakob Hartzell, nordenchef för Board International.

Knappt hälften (47%) av de undersökta cheferna hade förtroende för sina avdelningars förmåga att leverera beslutsunderlag som är avgörande för företagens strategiska inriktning och lönsamhet. 62% ansåg att den nuvarande rapporteringen inte gav korrekta siffror för företagets verksamhet och inte heller klarar att realtidsanpassa prognoserna vid marknadsförändringar. Kanske ännu mer allvarligt är att 81 % av cheferna i studien menar att de tekniska verktyg som ekonomiavdelningen använder för dessa uppgifter kräver antingen en komplett översyn eller stora förbättringar.

Den absoluta majoriteten (94%) av dessa beslutsfattare ansåg dock att deras ledningsgrupper var villiga att radikalt ompröva den traditionella ekonomifunktionens roll och ansvarsområden. Lika många (94%) trodde att deras högsta ledning var villiga att stötta ekonomiavdelningens omvandling mot att bli företagets nod för datadrivna företagsbeslut.

Rapporten The Resurgent Finance Leader visar också att ekonomi- och finanschefer tror att denna mognad inom deras företag också behöver avspeglas i resten av företaget, bland alla medarbetare, deras kompetens och kultur. Endast strax under hälften (44%) av alla undersökta ekonomi- och finanschefer är helt övertygade om att deras organisation har den tekniska förmågan och medarbetarkompetens nog att tillvarata digitaliseringens möjligheter att fatta bättre företagsbeslut. En stor majoritet (92%) av de tillfrågade anser att företagskulturen behöver uppmuntra ekonomifunktionen att vara kreativ, nyfiken och ”rebellisk”, så att medarbetarna blir snabbtänkta och tillåts utmana hur saker bör göras på sitt område.

– Även om rapporten visar att ekonomi- och finansavdelningarna har stöd av sin högsta ledning att förändras, så kan man också utläsa att det finns ett stort glapp mellan de tekniska och organisatoriska möjligheter som finns och hur man faktiskt jobbar idag, avslutar Jakob Hartzell.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.