Det oroar sig svenska vd:ar mest för

Omvärldsbevakning PwC Sveriges vd Sofia Götmar-Blomstedt har lång erfarenhet av omvärldsbevakning genom konsultbyråns stora vd-undersökning. Hon ser hur den ekonomiska utvecklingen har seglat upp som den stora utmaningen.

Det oroar sig svenska vd:ar mest för
Den ekonomiska situationen stressar svenska vd:ar. Foto: Stock Adobe

Varje år i ett kvarts sekel har konsultbolaget PwC gjort en stor undersökning där 4 000 koncernchefer världen över får berätta om sin syn på hot och möjligheter utifrån rådande läge. Sverige representeras av drygt 70 vd:ar. Sofia Götmar-Blomstedt har jobbat med undersökningen ända sedan hon började som revisor på PwC och tycker att det är särskilt intressant med jämförelserna runt ekonomisk tillväxt, som man har frågat om ända sedan undersökningen började för 26 år sedan.

Fakta

Siffror ur Vd-undersökningen

 • 18 procent av företagsledarna tror på en ökning av den globala tillväxten under de kommande tolv månaderna.
 • 39 procent av vd:arna tror att bolaget kommer vara framgångsrikt i högst tio år med nuvarande inriktning.
 • 76 procent av vd:arna kommer att investera i automatisering av processer och system det kommande året.
 • 39 procent av de svenska företagsledarnas bolag har tagit fram nya klimatvänliga produkter eller processer.

– Resultatet av undersökningen som gjordes hösten 2021 visade en toppnotering för förväntningar om en positiv utveckling både globalt och för det egna företaget, berättar Sofia Götmar-Blomstedt.

Sofia Götmar-Blomstedt ser hur vd:ar har tappat tron på global tillväxt.

Svensk pessimism

Respondenternas ljusa framtidssyn överraskade. Undersökningen genomfördes trots allt mitt under pågående pandemi, när det både rådde komponentbrist och delar av världen fortfarande var i lockdown.

– Hösten 2021 trodde 77 procent på en ökad global tillväxt de kommande tolv månaderna. När vi ställde samma fråga ett år senare var motsvarande siffra 18 procent. Det är ett enormt stort tapp, vi har inte sett så låga siffror sedan 2013, förklarar Sofia Götmar-Blomstedt och fortsätter:

– Och i Sverige är den siffran ännu lägre – bara sex procent.

Vad kan det bero på att vd:ar har så låg tilltro till den globala tillväxten i Sverige? Det kan man bara spekulera i, men Sofia Götmar-Blomstedt pekar på den svaga kronan och det faktum att Sverige är ett litet land.

– Prisökningarna påverkar övriga Europa också, men med vår svaga krona vi påverkas vi generellt sett mer än många andra länder. Och så den svaga kronan på det. Då inte så konstigt att vi har en mer pessimistisk syn, tror hon.

När det gäller tillväxten för det egna bolaget har vd:ar generellt en mer positiv framtidssyn. Så även i detta års undersökning, där 42 procent av vd:arna globalt sett tror på ökad tillväxt i sitt företag. Motsvarande siffra för svenska vd:ar är 38 procent, ingen större skillnad alltså.

Klimat prioriteras ned

En annan fråga som återkommer i undersökningen varje år är vilka hot och utmaningar vd:n anser sig behöva hantera och hålla fokus på under de kommande åren. Både hälsa, cyber- och klimathot låg högt i den förra undersökningen, men i denna senaste undersökning har geopolitisk oro seglat upp som det stora hotet.

– Det har legat och bubblat i ganska många år faktiskt. Det har jag även märkt på möten i andra sammanhang med företagsledare, forskare och politiker från både Sverige, Norden och övriga världen, säger hon. Det geopolitiska läget har verkligen åkt upp som den stora oron nu, samtidigt som hälsa, cyberhot och klimathot, tyvärr, har halkat ner extremt mycket i relation till det.

Häng med i klimatomställningen!

Att geopolitisk instabilitet nu uppfattas som ett allvarligt hot är förståeligt med tanke på världsläget, enligt Sofia Götmar-Blomstedt. Men hon menar att det också är klokt att ha ett långsiktigt perspektiv när strategiska beslut ska fattas.

Fakta

Frågor ur undersökningen

Vilket land är viktigast för det egna bolagets tillväxt? (Jämförelse av svenska vd:ars svar 2022 och 2023)

2022:

 • Tyskland 36 procent
 • USA 36 procent
 • Norge 23 procent
 • Danmark 20 procent
 • Finland 11procent

2023:

 • Tyskland 44 procent
 • USA 35 procent
 • Norge 28 procent
 • Danmark 25 procent
 • Finland 18 procent

Fråga: Vad kommer att påverka lönsamheten i branschen de kommande tio åren? (Svar från svenska vd:ar.)

 • Ändrade konsumtionsmönster 63 procent
 • Brist på arbetskraft och kompetens 61 procent
 • Omställning till nya energikällor 56 procent
 • Förändringar av regelverk 51 procent
 • Nya förutsättningar när det gäller tillgångs- och försörjningskedjor 48 procent

Fråga: Ledarna i bolaget accepterar mindre misstag. (Jämförelse vd:ar globalt respektive Sverige)

”Ofta eller vanligtvis”:

 • 46 procent (Globalt)
 • 64 procent (Sverige)

– Klimat och cyberhot är två områden som har prioriterats ner för att man tittar mer på de kortsiktiga ekonomiska konsekvenserna och det makroekonomiska läget. Samtidigt är det viktigt att man inte tappar fokus på dem, utan man måste kunna hantera både kortsiktiga, och mer långsiktiga perspektiv som klimatfrågan, parallellt, säger hon.

Hon understryker att cyberhoten är här för att stanna, och att det kan visa sig bli kostsamt för företagen att prioritera ner dessa risker. Hon påpekar också att nya regelverk och omvärldens förväntningar i hållbarhetsfrågor kommer att fortsätta ställa allt högre krav på nyinvesteringar, oavsett hur väl företagen hänger med i utvecklingen.

– Men tittar man på svenska vd:ar så har de alltid haft högre fokus på klimatfrågan, och det är fortsatt så att vi ligger långt fram med klimat och ESG, och omvärlden ser att vi satsar på det här. Så min förhoppning är att fler inspireras av detta. Det är när alla går mot samma håll på klimatområdet som vi får störst effekt.

PwC Sveriges vd Sofia Götmar-Blomstedt har lång erfarenhet av att arbeta med konsultbyråns globala vd-undersökning och har överblick över förändringar i vad som upptar vd:ar mest.

Kompetensbrist och energiomställning

En annan fråga där svenska vd:ar ligger i framkant är i energiomställningen. 56 procent av de svenska företagsledarna säger att de jobbar fokuserat med omställningen till nya energikällor, att jämföra med det globala genomsnittet på 37 procent.

Ändrade konsumtionsmönster är också något som svenska företagsledare märker av mer än internationella vd:ar: det påverkar 63 procent i Sverige, jämfört med 56 procent internationellt. När det gäller brist på arbetskraft och kompetens är förhållandet det omvända; 61 procent av svenska vd:ar ser det som en utmaning, jämfört med 52 procent globalt.

– Det är inte så konstigt, jag tänker återigen att vi är ett ganska litet land. Det är svårare för oss att få tag på spetskompetens än vad det är i Asien, USA eller Sydamerika, säger Sofia Götmar-Blomstedt.

Stark svensk oro för inflation

Ytterligare en faktor som sticker ut bland svenska vd:ar i årets undersökning är oron för ökad inflation och minskad köpkraft. Nästan 60 procent av svenska företagsledare är väldigt oroade för ökad inflation och minskad köpkraft. Bara 40 procent globalt har svarat på motsvarande sätt.

– Min egen reflektion över detta är att vi var ganska tidiga i Sverige med att höja priser och anpassa oss efter världsläget vad gäller råvaru- och energipriser och det är effekterna av det som avspeglas i svaren, säger Sofia Götmar-Blomstedt.

Bland de många dystra framåtblickarna i undersökningen finns en liten ljusglimt i form av förtroendesiffrorna. Svenska vd:ar är nämligen bra på att bygga förtroende internt, vilket bidrar till en kultur som är gynnsam för finansiella resultat och innovation. Detta görs bland annat genom att svenska ledare accepterar mindre misstag i större utsträckning än globalt sett.

– Förtroende är en relativ fördel som vi skulle kunna utnyttja på ett ännu skarpare sätt i Sverige och i hela Norden. En öppen och inkluderande kultur som tillåter innovationskraft attraheras ofta talanger av, säger Sofia Götmar-Blomstedt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.