8 tips för att få fart på ledningsgruppen

Ledningsgruppen För vd:n gäller det att hålla i taktpinnen och föra ledningsgruppen in i en miljö där medlemmarna släppt de egna intressena och tar gemensamt ansvar för att hantera det uppdrag som ledningsgruppen har.

8 tips för att få fart på ledningsgruppen
Ledningsgruppen genomgår tre mopgnadsfaser.

Ledningsgruppen är en aktiv del av styrsystemet i en organisation.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Fungerar inte ledningsgruppen fullt ut, fungerar inte styrningen som det är tänkt. Det är genom ledningsgrupperna på de olika nivåerna i organisationen, som man länkar samman företaget, säger Gunnila Masreliez Steen.

Hon har arbetat med organisations- och ledarskspsutveckling i 31 olika länder inom såväl internationell offentlig förvaltning som multinationella företag och har 45 års egen erfarenhet av att leda bolag, verksamhet och medarbetare, vilket hon idag gör via sitt företag Kontura International.

Gunnila Masreliez-Steen konstaterar att det är lätt hänt att ledningsgruppen fastnar i ”bråttom-frågor” och inte förmår att lyfta blicken.

Gunnila Masreliez Steen konstaterar att grunden är att vd:n måste förstå och möta kraven som ställs på hen.

– Vilket inte alltid är fallet och då blir företaget ostyrbart. Att det inte fungerar optimalt syns också i ledningsgruppsarbetet, säger hon

Hur man uppfattar syftet med ledningsgruppen och dess uppdrag, blir avgörande för inriktningen av arbetet. Både gruppens sammansättning och dess arbetsuppgifter styrs av synen på uppdraget.

– Många vd:ar är idag oklara över vad som bör vara ledningsgruppens uppdrag.

Fastnar i ”bråttom-frågor”

Gunnila Masreliez-Steen har sett att alltför många ledningsgrupper har suboptimeringsproblem.

– Man fastnar i ”bråttom-frågor” och förmår inte att lyfta blicken. Gruppens uppdrag och syfte är ofta oklart, vilket leder till osäkerhet om till exempel mandat. Vanligt är också att särintressen tar över och förminskar det gemensamma ansvaret för helheten.

Hur ledningsgruppens dynamik fungerar avgör kvaliteten på gruppens arbete.

– Vi har i diskussioner med ett stort antal chefer funnit att det finns ett mönster i utvecklingen av hur ledningsgrupperna arbetar, som man kan identifiera som tre mognadsstadier, som de flesta ledningsgrupper behöver passera, för att till slut finna formen som passar det egna uppdraget och den egna verksamheten, berättar Gunnila Masreliez-Steen.

Vilka är då dessa stadier?

Stadium 1. Informationsgruppen

På denna basala nivå träffas gruppen för att utbyta information. Vd:n använder sin ledningsgrupp till att förmedla information. Allt eftersom chefen blir varmare i kläderna och deltagarna i gruppen lär känna varandra, brukar diskussioner kring informationen sätta igång. Man talar då om att envägsinformation blir till tvåvägsinformation.

Stadium 2. Representantgruppen

Har man inte klargjort förväntningarna på de olika gruppmedlemmarna, är det vanligt att dessa börjar bevaka ”sina” intressen. Man bevakar resursfördelningen, tillgången till chefens tid och driver den egna gruppens intressen. Man undviker att knyta upp sig i gemensamma åtaganden och gör vad man kan, för att inte bli för involverad i de större frågorna. Man sköter sitt.

Stadium 3. Det gemensamma åtagandet

I det tredje stadiet har medlemmarna släppt de egna intressena och tar gemensamt ansvar för att hantera det uppdrag som ledningsgruppen har. Medlemmarna arbetar för att skapa värde för det gemensamma och därmed också för sin respektive del av organisationen.

Fakta

8 frågor som kan ge svar på hur ledningsgruppen fungerar

 1. Hur tydligt är ledningsgruppens uppdrag för dig?
 2. Hur klar eller oklar är ledningsgruppens roll i organisationen?
 3. Hur är sammansättningen av gruppen?
 4. Fokuseras det tillräckligt på de strategiska frågorna i ledningsgruppen?
 5. Uppnås avsedda effekter?
 6. Hur är gruppens lojalitet mot fattade beslut?
 7. Känner man varandra tillräckligt som personer?
 8. Är målbilden gemensam i gruppen?

 

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.