5 tips för att genomföra en strategi framgångsrikt

Strategi Företag lägger ofta mycket tid på att ta fram en strategi men betydligt mindre tid på att genomföra den. Och då uppnås sällan målen i strategin.

5 tips för att genomföra en strategi framgångsrikt
Det är alltid svårt att genomföra en strategi framgångsrikt. För att lyckas krävs en tydlig strategi och uthållighet. Foto: Stock Adobe.

Att lyckas med målstyrning i sin strategi är inte enkelt. Det ligger i målens natur att vara högt satta och en vd:s utmaningar när det kommer till målstyrning skiljer sig åt från medarbetarens. Vd har det övergripande ansvaret för att säkerställa att bolaget lyckas med de planer som man har lovat styrelsen, ägare och sina anställda. Många bolag har generellt höga mål kopplat till finansiell prestation men kämpar med att få dem att hända i tid.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Ett problem vi ofta stöter på är att processen att ta fram en strategi och affärsplan som är konkret och agerbar för alla inom ett bolag tar för lång tid, berättar Katarina Bennich, marknadschef vid mjukvaruföretaget Howwe Technologies.

Många företagsledare som hon träffar upplever svårigheter med att kommunicera och förankra planen via ledningsgruppen, till funktionscheferna och ut i organisationen så att alla förstår och är delaktiga. Därför är det svårt för de anställda att vara med och bidra och mycket av kraften i bolagen går därmed förlorad.

Genomförandet prioriteras inte

Framtagandet av strategin prioriteras ofta högt och många bolag anlitar externa managementkonsulter för att utveckla en strategi och sätta mål för bolaget.

– Att bara ha en strategi skapar däremot inga resultat. En strategi skapar värde först när den genomförs och dess mål uppnås. Genomförandet av strategin är svårt och något som tenderar att prioriteras lägre av bolagen och är en bidragande orsak till att initiativen i strategin sällan uppnås, säger Katarina Bennich.

I praktiken fastnar planer ofta i analoga PowerPoint-dokument eller Excel.

– Konsekvensen blir alltför ofta att strategin fastnar på ledningsnivå, inte bryts ner till aktiviteter som de anställda kan exekvera på och i slutändan uppnås inte bolagets viktigaste mål i tid.

Moderna arbetsverktyg

Katarina Bennich konstaterar att en stor utmaning är att tydligt kommunicera planen och hur den ska realiseras utan rätt verktyg. Dessutom är det svårt att få en korrekt bild av hur det egentligen går för planerna och att involvera, motivera och bekräfta medarbetarna.

Katarina Bennich konstaterar att strategiarbetet ofta fastnar redan på ledningsgruppsnivå vilket gör det svårt för funktionschefer att ta stafettpinnen och förvalta förändring nedåt i sina respektive organisationer.

– Behovet av moderna och anpassade arbetsverktyg har ökat. Det är en nödvändighet för att skapa en förståelse för målen, för att lyckas omvandla målen till agerbara aktiviteter och för att ena medarbetarna bakom målen om man ska ha en chans att få med sig dem tillräckligt snabbt när målen förändras, vilket de ofta gör.

– Vilket skapar ökade förutsättningar för accelererad tillväxt. 

Hon menar att med modern teknologi och ett anpassat systemstöd för genomförande kan medarbetare på alla nivåer av bolaget involveras och få möjligheten att bidra till att målen i bolagets strategi uppnås inom utsatt kalendertid.

Tar bara en halvtimme

Howwe har nu utvecklat ett nytt analysverktyg, Assessment, för att hjälpa vd:ar att få en bättre uppfattning av organisationens styrkor, svagheter och finansiella potential för att ge dem bättre förutsättningar att lyckas med sina mål. Det handlar om process som bara tar en halvtimme.

– Genom att vd:n svarar på 30 frågor kartläggs bolagets organisatoriska styrkor och utmaningar samt vd:s individuella förutsättningar som ledare för organisationen. Faktorer som påverkar möjligheterna att uppnå målen i bolagets strategi.

Assessment har tagits fram baserat på forskning av bland annat Gartner, McKinsey och data från tusentals team i målstyrningsverktyget Howwe. Baserat på svaren i Assessment genereras en rapport som visar vilka förutsättningar en organisation har att lyckas genomföra en förändringsprocess, och vilket utfall en vd kan förvänta sig utifrån nuläget.

– Rapporten är ett första steg på resan att få en strategi agerbar, avslutar Katarina Bennich.

5 tips på hur man som vd får fart på genomförandet av strategin

  1. Skapa en tydlighet kring målen i strategin så att alla medarbetare förstår vad som ska göras och varför – och hur de kan bidra.
  2. Bryt ner treårsstrategin till en konkret affärsplan som ni kan agera på redan under innevarande kvartal. 
  3. Håll strategin levande. Annars blir den snabbt sekundär både för vd och anställda vilket leder till att både fokus och kalendertidsbegreppet förloras och delmål skjuts upp. 
  4. Avsätt tid för det strategiska arbetet. Utan dedikerat fokus på de strategiska initiativen drunknar det i den operativa virvelvinden. 
  5. Se till att du har med dig din ledningsgrupp bakom bolagets prioriterade initiativ. Risken är annars stor att strategin fastnar redan på ledningsgruppsnivå vilket försenar förankringen och framför allt exekveringen jämfört med den ursprungliga planen.

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.