Utomståenderegeln påverkar fåmansföretag

Lagar och regler Skatterättsnämnden har gett två förhandsbesked om utomståenderegeln, som ska balansera skatten för olika typer av ägande i fåmansföretag. I båda fallen har utgången varit negativ för de sökande och båda har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen

Utomståenderegeln påverkar fåmansföretag
Oklarheter runt skatteregel skapar oro. Foto: Adobe Stock

De särskilda reglerna för beskattning av delägare i fåmansföretag (3:12-reglerna) syftar till att motverka att arbetsinkomster omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster. För delägare som är (eller under den senaste femårsperioden varit) verksamma i betydande omfattning i fåmansföretag (kvalificerade andelar) finns därför särskilda regler som förenklat innebär att utdelning och kapitalvinst i viss omfattning ska tas upp i inkomstslaget tjänst i stället för kapital.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Reglerna gäller också delägare som är (eller under den senaste femårsperioden varit) verksamma i betydande omfattning i ett fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Denna bestämmelse syftar till att förhindra att verksamhet flyttas mellan olika företag för att undgå beskattning. Enligt praxis är det tillräckligt att kapital som genererats i ett fåmansföretag förs över till ett annat företag för att samma eller likartad verksamhet ska föreligga.

Ett undantag

Det finns ett undantag från när andelarna inte är kvalificerade även om delägaren varit verksam i betydande omfattning. Det gäller om den så kallade utomståenderegeln är tillämplig. Av bestämmelsen följer att om utomstående i betydande omfattning äger andelar i, och har rätt till utdelning från det företag där delägaren är verksam så ska andelarna i fåmansföretaget anses kvalificerade bara om det finns särskilda skäl.

Bakgrunden till utomståenderegeln är att risken för omvandling av arbetsinkomster till kapitalinkomster blir mindre om utdelning och kapitalvinst tillfaller också de utomstående ägarna. Enligt förarbetena och rättspraxis går denna gräns vid 30 procent.

Negativa följder för ägare

Om HFD gör samma bedömning som SRN kommer det att medföra långtgående negativa konsekvenser för en mängd ägarstrukturer där det finns utomstående ägare genom indirekt ägda bolag. Fysiska personer som själva är verksamma i sina egna ägarbolag, till exempel ett investeringsbolag, kommer inte att kunna anses som utomstående ägare om de deltagit i en nyemission eller på annat sätt tillfört kapital till verksamhetsbolaget.

Inte heller de riskkapitalbolag som är fåmansföretag där delägarna innehar kvalificerade andelar, kommer att kunna anses som utomstående i fåmansföretag de investerar i.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.