-->

Större engagemang med intressestyrt målarbete

Det finns många vinster med att engagera sina medarbetare i företagets målarbete. Tydligare roller och ett större engagemang är två av dem.

Energibolaget Lunds Energi Försäljning är ett av flera dotterbolag inom Lunds energikoncern. På företagets försäljningsavdelningar har målen i verksamhetsplanen historiskt satts på ledningsnivå, men de senaste åren har man ändrat synsätt.

Numera sätter företagsledningen ramarna, men målen formuleras där de operativt ska genomföras.

– Jag ville ändra på processen för att få våra mål skulle bli bättre förankrade i verksamheten. Numera är det de anställda som tar fram målen och de aktiviteter som ska leda fram till målen, säger Anders Lindgren vd, för Lunds Energi Försäljning.

Mål utifrån intressenter

Lunds Energi använder delar av Krister Forsbergs modell kring intressedrivet målarbete som modell. Den går kortfattat ut på att de som jobbar operativt ska sätta målen för verksamheten istället för att företagsledningen trycker ut dem i organisationen. Målen sätts utifrån vad intressenter som leverantörer, kunder och uppdragsgivare efterfrågar. Syftet är att uppfylla deras förväntningar och önskemål för att på sikt kunna göra fler affärer.

På Lunds Energi Försäljning går målarbetet till så här:

En gång årligen arbetar hela bolaget i workshops med att se över vilka intressenter företaget har. Vilka är leverantörer, kunder, uppdragsgivare och samarbetspartners? Har de tillkommit några nya eller försvunnit några under det senaste året?

När listan över intressenter är komplett blir nästa fråga: Vad är viktigt för intressenterna och hur värderar de företaget?

– På så vis kommer vi fram till ett antal viktiga punkter. Sedan handlar det om självrannsakan, hur väl uppfyller vi dem?, säger Anders Lindgren.

Punkterna jobbar de sedan vidare med genom att välja ut ett antal viktiga sådana som de vill satsa på under de kommande åren. De sätter upp uppföljningsbara mål för dem och beslutar om aktiviteter.

Det kan exempelvis handla om att en leverantör har stort behov av prognoser för framtida inköp och att de levereras i tid och med rätt precision. Ett mål för detta kan vara att avvikelsen ska vara max sex procent. För att klara det genomförs en rad åtgärder, exempelvis att sätta upp tydliga rutiner för hur prognoserna ska tas fram och se till att det finns personer som kan ta över om den ansvarige blir sjuk.

Stämmer av med företagsledningen

Målen godkänns sedan av företagsledningen och efter det görs en verksamhetsplan som blir grunden för vad försäljningsavdelningarna och varje medarbetare ska göra under året.

– Verksamhetsplanen görs också i workshops, men de individuella målen sätts av respektive chef, säger Anders Lindgren.

Målen följs sedan upp kontinuerligt genom att man mäter diverse nyckeltal, men också genom exempelvis kundundersökningar och avstämningsmöten med de största leverantörerna. I vissa fall redovisar man också förbättringsmålen öppet mot kunderna.

Ökad arbetsglädje

Lunds Energi Försäljning har jobbat med intressestyrt målarbete sedan 2008.

– Vi har märkt en stor förändring. Målen har blivit en självklar del av verksamheten och uppföljningen har blivit betydligt bättre, konstaterar Anders Lindgren.

Ytterligare en vinst är att försäljningsavdelningarna inte behöver vänta med på styrdirektiv uppifrån för att komma igång med nästa års målarbete. Det innebär att de kan börja jobba tidigare och därmed också har möjlighet att planera in workshops, involvera medarbetare och förankra mål utan att komma i tidsnöd.

Anders Lindgren tycker också att han märkt av en ökad arbetsglädje. Varje person vet hur de bidrar till totalen, vilket ökar motivationen, engagemanget och förståelsen för vad man själv har för roll i helheten.

– Visst tar det tid från produktionen att jobba såhär, men väger man insats och utfall är det värt varenda timme. Alla är väl förberedda inför nästa år, vet vad de ska göra och var ambitionsnivån ligger, menar Anders Lindgren.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.