-->

Covid extra hårt slag mot företagare med utländsk bakgrund

Affärerna En ny undersökning visar att närmare sex av tio företagare uppger att företaget påverkats negativt av pandemin. Men det finns stora skillnader mellan olika branscher. Det är branscher med en stor andel företagare med utländsk bakgrund som drabbats extra hårt.

Covid extra hårt slag mot företagare med utländsk bakgrund
85 procent av företagen inom hotell och restaurang har påverkats negativt.

I januari presenterade Almi rapporten ”Pandemins påverkan på företag”. Rapporten är ett resultat av det nyligen inrättade forskningsrådet och syftet är att undersöka pandemins effekter på småföretag i Sverige. Nu presenterar forskarna en fördjupande del 2 av rapporten.

Många företag påverkas negativt av pandemin. Drygt 60 procent av alla företagare anser att pandemin har påverkat deras verksamhet negativt. Men det finns stora skillnader mellan olika branscher. 85 procent av företagen inom hotell och restaurang har påverkats negativt. Motsvarande andel bland tillverkande företag är 65 procent och bland detaljhandelsföretagen är andelen 40 procent.

Bland samtliga företag i undersökningen har 12 procent en företagsledare med utländsk bakgrund. Skillnaden mellan branscher är stor, inom hotell och restaurang var drygt 30 procent företagare med utländsk bakgrund, medan för övriga branscher var mellan 5–7 procent företagare med utländsk bakgrund.

Samtidigt konstaterar rapporten att hotell och restaurangföretag är de som är mest aktiva med att planera och utveckla nya affärsmöjligheter. Här ligger det nära till hands att använda begreppet ”necessity entrepreneurship”, det vill säga att omständigheterna tvingar företagen att mobilisera resurser för att utveckla nya produkter och tjänster och därigenom rädda företaget från ett utsatt läge.

Fyra av tio företagare uppger att likviditeten försämrats och drygt hälften säger att lönsamheten försämrats. Rapporten visar också att det är unga företag och företag med låg omsättning och få anställda som drabbas hårdast. På liknande sätt uppger 6 av 10 småföretagare minskad försäljning och orderingång. Företagare med utländsk bakgrund uppger i högre grad än övriga företag minskad försäljning och orderingång.

– Företagare med utländsk bakgrund är koncentrerande i branscher som har haft stora negativa effekter av pandemin. Dessa branscher har fungerat som ingång till arbetsmarknaden för unga och nya svenskar, detta kan betyda ett problem på kort sikt och påverkar sysselsättningen negativt, säger Maroun Aoun ansvarig för partnerskap på Almi.

– Många, närmare 40 procent, av de mindre företagen har ambitionen att agera för framtidsinriktad affärsutveckling. Under den rådande pandemi och stora påfrestningar är detta verkligen imponerande, säger forskarna bakom rapporten i en kommentar.

Rapporten har författats av Håkan Boter och Anders Lundström, båda medlemmar av Almis forskningsråd.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.