3 tips för att förbereda ett företag för en högre räntenivå

Affärerna En studie som Swedbank och sparbankerna gjort visar att de flesta svenska företag skulle klara en fördubbling av dagens räntenivåer, men det finns stora branschvisa variationer.

3 tips för att förbereda ett företag för en högre räntenivå

Swedbank och sparbankerna har studerat räntekänsligheten för 275 000 svenska aktiebolag med hjälp av data från analysföretaget Bisnodes databas.

De flesta bedömare är eniga om att vi, efter flera år med historiskt låga räntenivåer, är på väg mot en ny räntemiljö med högre räntor. Företagen kommer att påverkas av detta på två sätt. Dels indirekt genom att konsumtionen minskar när räntan höjs, dels direkt genom ökade räntekostnader på företagens lån. I Swedbanks och sparbankernas analys har de direkta effekterna på företagens räntekostnader studerats. Slutsatsen är att räntekostnaderna inte har någon avgörande betydelse för de flesta företagen. Medianföretaget har en årlig räntekostnad på 4 000 kronor. Men i vissa branscher, exempelvis inom fastighetsverksamhet, jord- och skogsbruk och transporter är räntekänsligheten betydligt högre.

– Det skrivs mycket om hushållens räntekänslighet men inte lika mycket om hur företagen påverkas. Ofta beskrivs räntornas effekter på företagandet dessutom i generella termer. Vår analys visar att de flesta svenska företag skulle stå stadigt även i en miljö med betydligt högre räntor. Men det finns stora skillnader både mellan branscher och mellan företag i samma bransch, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna.

Läs mer: Svenska företagare har bäst livskvalitet

Ungefär 80 procent av de studerade företagen uppvisade ett positivt resultat i sina senaste bokslut. Av dessa skulle endast åtta procent få sitt resultat vänt till minus om räntenivåerna fördubblades. Inom fastighetsverksamhet uppgår denna andel till 23 procent och inom jord- och skogsbruk och transporter till 13 procent. Analysen visar också att det i samtliga branscher finns enskilda företag som är känsligare för räntehöjningar.

– Svenska företag är stabila efter flera år med stark konjunktur, syftet med vår analys är att visa på vikten av att som företagare förbereda sig för eventuella räntehöjningar. Det första steget är att skapa sig en bild av räntekänsligheten i företaget. Om slutsatsen är att höjda räntor skulle få en negativ effekt på verksamheten gäller det att i förväg veta vid vilka nivåer man påverkas, samt att ha en plan för att mildra dessa effekter. Det kan handla om att redan nu öka amorteringstakten eller att binda räntan på vissa lån, menar Johan Kreicbergs.

Tips från Swedbank och sparbankerna – så förbereder du som företagare dig för en ny räntemiljö

1. Stresstesta företagets ekonomi i scenarion med högre räntor.

Detta kan låta betydligt mer komplicerat än vad det är. En väg är att för sitt företag upprepa den kalkyl vi gjort i vår analys, det vill säga se hur resultatet skulle påverkas av högre räntor. Detta kan kombineras med att även ta hänsyn till att efterfrågan normalt sjunker när räntan höjs. Till exempel kan det prövas hur en omsättningsminskning på ett par procent i kombination med fördubblade räntenivåer skulle påverka resultatet.

2. Om du bedömer att räntekänsligheten är för hög kan det vara värt att försöka öka amorteringstakten.

Konjunkturen är fortfarande stark i svensk ekonomi och en klar majoritet av företagen uppvisar positiva resultat. Om ditt stresstest visar att företaget är för räntekänsligt kan det vara bra att försöka öka amorteringstakten på dina lån. Det gör företaget mindre räntekänsligt när räntorna börjar stiga.

3. Överväg att försöka binda räntan.

Om du som företagare vill vara säker på vad du kommer ha för ränteutgifter i en annan räntemiljö kan det vara värt att ha en dialog med din bank om att binda räntan. Antingen genom en helt bunden ränta eller genom ett så kallat räntetak. Det är dock inte möjligt att få bunden ränta på alla företagskrediter, ofta krävs det en fastighet eller annan fast egendom som säkerhet för att kunna få en fast ränta. Men i de branscher där det finns flest räntekänsliga företag som fastighetsföretag och jord- och skogsbruk finns också dessa säkerheter.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.