Svårt med extern finansiering för småföretag

Affärerna Hälften av småföretagen i Sverige uppger att det är svårt att få extern finansiering. Företagarnas finansieringsundersökning 2018 visar att familj och vänner blir en viktigare långivare, vilket innebär en privatekonomisk risk för alla inblandade.

Svårt med extern finansiering för småföretag

Så många som 14 procent av företagen uppgav att lån från familj, vänner eller ägare finansierade en eller flera investeringar det senaste året. En fördubbling jämfört med 2016. Likaså har andelen företag där tillskott från ägare finansierat investeringar ökat från 14 till 18 procent under motsvarande period. 

Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg menar att resultaten bekräftar den privatekonomiska risk som företagande innebär och efterlyser en politik som på ett bättre sätt tar hänsyn till det risktagande som entreprenörskap och företagande innebär. Till exempel genom att uppmuntra nya finansieringsformer och alternativ till traditionell bankfinansiering: 

– Finansieringssvårigheter är ett tillväxthinder och förmånligare villkor för privatpersoner som vill investera i sitt eget eller andras företagande kan vara en del av lösningen. Risktagande är en del av företagandet och så länge som investerare och långivare är införstådda i vad det innebär är det positivt om fler vill bidra till växande företag. Att utvidga investeraravdraget till att omfatta investeringar i onoterade bolag är ett förslag som bör övervägas, säger Daniel Wiberg.

Även om närstående blivit viktigare kvarstår banklån alltjämt som den vanligaste externa finansieringsmetoden för småföretag. Under de senaste tolv månaderna finansierade vart femte företag en eller flera investeringar genom banklån, en ökning på fem procentenheter jämfört med 2016. Trots viss medial uppmärksamhet ser gräsrotsfinansieringen inte ut att ta fart bland företagen då endast 1 procent uppger att de använt finansieringsmetoden senaste året. 

– Det finns anledning att vara optimistisk när det gäller företagens möjligheter till finansiering. Bland annat så växer antalet aktörer i den så kallade fintech-sektorn, en ny typ av finansiella aktörer som använder den digitala tekniken för att erbjuda tjänster inom betalning, finansiering och crowdfunding. Även om nya finansieringslösningar växer fram tar det tid innan det stora flertalet känner till och börjar använda dessa. Klart är dock att utvecklingen kommer att sätta press på storbankerna, menar Daniel Wiberg.

52  procent anser att det är ganska eller väldigt svårt att finansiera företagets investeringar med extern finansiering. När det kommer till bankfinansiering är en återkommande förklaring till varför företagare upplever det som svårt höga krav på säkerhet och personlig borgen. Även där spelar familjen en viktig roll. 59 procent av företagen med lån hos en kreditgivare har någon gång genom sig själv eller en anhörig ställt personlig borgen för kredit till företaget. 

– Många företagare upplever en bristande förståelse från banken gällande företagets verksamhet och svårigheter med krav på säkerhet för lån. Trots detta visar företagarnas upplevelser av bankernas bemötande av dem som företagskunder att bemötandet ändå upplevs tämligen positivt. Det kan vara en bidragande orsak till att företagskunder förblir en mycket lojal kundgrupp. Endast 6 procent av företagen har bytt bank under de gångna tolv månaderna, säger Daniel Wiberg.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.