Svårt att få in entreprenörskap i skolan

Skola I en ny doktorsavhandling vid Umeå universitet visar Monika Diehl att det finns ett motstånd bland många lärare mot begreppet entreprenöriellt lärande.

Svårt att få in entreprenörskap i skolan

Hon har också sett att olika skolor har starkt skiftande möjligheter att få in entreprenörskap i undervisningen.

– Det är svårt att finna en samsyn kring vad begreppet entreprenöriellt lärande innebär, och det tar sig väldigt olika uttryck på olika skolor, säger Monika Diehl.

Hon har genomfört 52 klassrumsobservationer samt intervjuat 39 elever och åtta lärare i två högstadieskolor i två olika områden. På den ena skolan hade en tredjedel av eleverna invandrarbakgrund, medan den andra skolan enbart hade etniskt svenska medelklasselever från ett medelklassområde.

Monika Diehl konstaterar att entreprenöriellt lärande förutsätter friare undervisningsmetoder, vilket av många skäl kan vara lättare att genomföra på en skola med mer homogent elevunderlag. En annan svårighet rör betyg. Den senaste läroplanen har förutom införandet av entreprenörskap i undervisningen ställt högre krav på resultat, vilket ofta leder till mer styrda arbetssätt och arbetsformer.

Studien visar att både elever och lärare tycker att entreprenöriella arbetsmetoder ofta leder till bättre lärande, där sammanhang och helheter blir tydligare. Men då resultaten och kunskapskraven är det som bedöms och har avgörande betydelse för framtida studier, blir det mer fokus på undervisning som är mätbar, ett dilemma för en del lärare. 

– Många elever är måna om sina betyg och vill av den anledningen ha mer styrd undervisning, så att lärarna lättare ser vad varje elev har presterat individuellt, berättar Monika Diehl.

”Måste det här vara en väckelserörelse”

I avhandlingen visar hon också på hur politiska strömningar påverkar innehållet i läroplaner. Från att ha haft fokus på kollektivet och solidaritet innebär införande av begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt lärande att elever ska fostras till att lägga större vikt vid sig själva som individer, i konkurrens med andra. ”Måste det här vara som en väckelserörelse?” utbrast en intervjuad lärare, något som också blev avhandlingens titel. 

– Man borde diskutera mer vad införande av begreppet entreprenöriellt lärande gör med människors medvetande och vad som händer när individualism och konkurrens ska till ligga till grund för skolningen av framtidens samhällsmedborgare, säger Monika Diehl.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.