Tydliga krav ger mer klirr i kassan

I Vd-barometern 2019 har man sett att företag där styrelsen ställer tydliga krav får bättre tillväxt. Ju tydligare krav desto bättre utveckling när det gäller omsättningen.

Tydliga krav ger mer klirr i kassan

Vd-barometern genomförs årligen genom att man frågar drygt 300 vd:ar i både små och stora svenska företag spridda över en rad branscher, hur de ser på en rad frågor.

– Syftet är att bygga kunskap om hur vd:ar i Sverige ser på sig själva, sin styrelse, organisation och några aktuella frågor, berättar Mats Frid, en av grundarna till konsultföretaget Straleda som genomför Vd-barometern tillsammans med Veckans Affärer, Headlight International och CFI Group.

I Vd-barometern 2019 har man bland att sett att företag där styrelsen ställer tydliga krav får bättre tillväxt. Det redovisas ett tydligt statistisk samband som visar att ju tydligare krav vd upplever att styrelsen ställer desto sannolikare är det att företagets omsättningsutveckling varit mer positiv.

– Många vd:ar pekar på att detta är det område där styrelsen är allra svagast. De områden vd rankar styrelsen lägst på är just förmågan att ställa tydliga krav trots att detta driver tillväxt, säger Mats Frid.

Det allra viktigaste för att vd:n ska trivas är styrelsens agerande. I Vd-barometern konstaterar vd:arna att styrelserna i regel är stöttande, kompetenta och engagerade.

– Problemet är att de håller för låg strategisk höjd och att de därför kan missa att hantera frågor av långsiktig betydelse. Detta är ett klart underbetyg för våra svenska bolagsstyrelser. Ofta blir det vd:n själv som får hantera de långsiktiga frågorna och då blir styrelsen mer ett slags diskussionsforum än en tydligt styrande funktion. Om ledamöterna i styrelsen inte är tillräckligt pålästa och förberedda inför styrelsemötena riskerar de att hamna i baksätet och blir alltför lyhörda för vd:ns åsikter. Vd:arna efterlyser mer extern expertkompetens i styrelsen liksom en modern syn på ledarskap.

Mats Frid konstaterar att om vd:n upplever att styrelsen inte bidrar med det strategiska perspektivet finns det stor risk att detta blir anledningen att hen slutar sin anställning.

– Det är viktigt att valberedningen gör ett bra jobb när de vaskar fram styrelseledamöter. Det får absolut inte handla om hedersuppdrag för lång och trogen tjänst. Arvodena till styrelseledamöter är generellt inte så höga så kanske en lösning kan vara att höja dem för att locka lämpliga personer.

Han betonar vikten av att styrelseordföranden kan leda styrelsemötena så att man verkligen diskuterar de långsiktigt strategiska frågorna och inte grottar ner sig i detaljfrågor.

– Det är en konst att leda styrelsemöten och det absolut sämsta är möten där det bara är styrelseordföranden och vd:n som har hand om hela ”showen”, säger Mats Frid.

Svaga på uppföljning

Ett annat faktum som framkommer i Vd-barometern är att ledningsgrupper som är bra på att nå uppsatta mål får bättre vinstmarginal. Företag med stark tillväxt upplever i högre grad att ledningsgruppen har ett väl fungerande samarbete, når uppsatta mål, är engagerade och kompetenta.

– Minst nöjda med sina ledningsgrupper är vd:ar när det gäller att nå mål och genomföra beslut. En förklaring till bristen i genomförandet kan kopplas till att vd upplever sig själv vara svag på uppföljning.

Undersökningen visar vidare att vd:ar som upplever att digitaliseringen påverkar företagets konkurrenskraft ökar sin vinstmarginal mer än de som inte upplever detta lika starkt.

– En vd som inte är tillräckligt oroad för detta riskerar att vakna upp för sent. När det gäller digitaliseringen ser vd:arna bristen på kompetens som den största utmaningen. Andra hinder är tröghet hos kunderna och inflexibla egna it-system, berättar Mats Frid.

Inte intresserade av bonusar

I Vd-barometern 2019 konstateras att hållbarhetsfrågan ännu inte har nått styrelserummen.

– Fortfarande styr styrelserna främst på finansiella mål samt kund och medarbetarnöjdhet. Endast ett fåtal styrelser sätter mål på mångfald, jämställdhet, digitalisering och innovation. Vd:ar intresserar sig för klimatfrågan och allt fler sätter mål för detta men styrelserna är här inte drivande.

Ett slående faktum som Mats Frid lyfter fram är att många företag har incentiveprogram men att bara hälften av vd:arna säger att det påverkar deras sätt att arbeta.

Han konstaterar att forskningen indikerar att ekonomiska belöningssystem inte förbättrar prestationen när arbetet innehåller någon form av intellektuell ansträngning.

– Vd kommer att sträva efter att nå målen för att upplevas som framgångsrik i högre grad än att tjäna mer pengar. Detta kan möjligheten handla om att bonussystem betraktas som en del av lönen och har kommit bli en del av ”hygienfaktorerna” för att rekrytera en vd även om att det i praktiken sedan inte påverkar vd:s beteende.

Vd-barometern 2019 visar också att Sveriges vd:ar nu har mindre mentalt fokus på de tidigare stora frågorna försäljning och förändringsprocesser medan fokus istället ökar på nya affärsmodeller och ägarfrågor.

Vad som kommer att få störst betydelse för företagandet under de närmaste åren enligt vd:ar är digitalisering och tillgången på kompetent arbetskraft.

(Faktaruta)

Några viktiga slutsatser i Vd-barometern 2019

– Tydliga styrelsekrav driver tillväxt.

– Styrelsen upplevs fortfarande sakna strategisk nivå och tydlighet.

– Ledningsgruppens förmåga driver vinstmarginalen.

– Insikt om digitaliseringens påverkan driver ökad vinstmarginal.

– Bonus för vd motiverar inte.

(Bild Mats Frid)

Mats Frid konstaterar att är en konst att leda styrelsemöten och det absolut sämsta är enligt honom möten där det bara är styrelseordföranden och vd:n som har hand om hela ”showen”.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.