Strategiarbete del 4: Få det gjort

Strategiskolan Den kanske svåraste delen i en strategiresa är själva genomförandet och här är risken stor att fastna om inte förberedelserna tidigare varit noggranna och det inte finns tydliga ramar. Men ännu mer avgörande är vem det är som gör vad och hur det genomförs.

Strategiarbete del 4: Få det gjort

När man kommer till själva genomförandefasen i en strategiresa så handlar det i hög grad om hur mycket organisationen kan fokusera på rätt saker och att det är väldigt tydligt vem som ska göra själva arbetsinsatserna.
– Det är ledningen tillsammans med mellancheferna som är ansvariga och det handlar om att kravställa och skapa motivation och fokus, säger konsulten Jonas Ulander som driver den egna verksamheten JUAB – Tillväxtstudion.
Man kan säga att grunden i en framgångsrik resa ligger just i ramarna och att rollfördelningen är tydlig. Här gäller det att på ett transparent sätt ge regelbunden feedback kring nuläge och prestation. Ett aktivt och tydligt ledarskap är väsentligt för att nå framgång. Det går i sammanhanget att tydligt bryta ner processerna till hur det dagliga utförandet sker.
– En förutsättning är också att man i de föregående stegen på resan kring strategi och taktik tydligt valt riktning, säger Jonas Ulander. Annars är risken att allt blir huller om buller.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Styra och mäta
En viktig del för att få framdrift är tydliga mål och att mäta och styra. Det gäller att säkerställa att alla interna processer mellan individer och avdelning fungerar. Det är viktigt att de nyckeltal man tagit fram fokuserar mot de övergripande krav som ledningen har för att kunna rapportera vidare uppåt mot ägare och styrelse. Det bör finnas nyckeltal som både är baserade på ekonomi och aktiviteter.
– Har man rätt nyckeltal är det lätt att mäta och följa upp, konstaterar Jonas Ulander. Går något fel kan man enkelt justera.
Han betonar vidare hur viktigt det är att alla involverade har en bra förståelse för de uppsatta målen. Här spelar kulturen i organisationen en viktig roll eftersom det gäller att  alla inblandade går åt samma håll.

Trög kultur?
– Ibland möter man en trögrörlig kultur och en vägg av åsikter och känslor och då gäller det att ha ett tydligt ledarskap och att inte tveka, säger Jonas Ulander och pekar på vikten att ha genomfört de tidigare stegen i resan kring taktik och operativ strategi.
Kommunikation är också viktig när man jobbar mot uppsatta mål. Alla ska veta hur det går och hur de bidrar. En bra väg kan vara att presentera statistik på den interna webben eller via interna nyhetsbrev. Resultattavlor att samlas kring är ett annat alternativ.
Ett annat råd från Jonas Ulander är att använda SMART-metoden när man sätter upp mål. Det innebär att nyckeltalen ska vara Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbestämda.
Ytterligare en del som måste fungera är interna processer mellan ledning, marknad och ekonomi samt de människor som ska genomföra arbetet. Man skulle kunna uttrycka det som att det gäller att uppnå balans mellan funktioner och de avdelningar som är inblandade. Annars riskerar man låsningar. Här kan det vara klokt att prata om olikheter och likheter mellan avdelningar ner på individnivå. Genom insikter kring detta kan man underlätta samspelet, men tyvärr kan det ibland gå så långt att en enskild individ inte vill medverka fullt ut. Då kan omplacering vara ett alternativ eller så kan man tvingas avsluta anställningen.
– Ibland måste ledningen ta så svåra beslut. Det finns ofta bara en väg och då kan inte en enskild individ stå i vägen, säger Jonas Ulander.

Försäljningen viktig
Alltid när det gäller en ny strategi och förlängningen är förhoppningen om nya affärer handlar det om att nå ut med en ny produkt eller tjänst på den marknad man identifierat genom sitt systematiska strategiarbete. Marknadsföring och försäljningen har här viktiga roller att spela. Det är då nödvändigt att den operativa personalen får regelbunden coaching genom en aktiv säljledning. De individer som ska genomföra aktiviteterna behöver ständigt få påfyllnad av kunskap och pepp.
– Den närmsta chefen är viktig liksom det sätt på vilken denne möter upp den enskilde säljaren, betonar Jonas Ulander. Här kan det vara bra att göra sambesök hos kunder för att få en närmare förståelse om behovet på marknaden.
Hur man säljer är också viktigt för att nå framgång, förutsatt att produkten är rätt. Det kan vara relationsförsäljning, digital försäljning, eller försäljning genom partnernätverk med återförsäljare. I strategin måste aktiviteter för att stödja försäljningen ligga med. En organisation med rätt balanserad säljorganisation och en bra säljledning blir ofta framgångsrik.
Slutligen är det viktigt att inte glömma att allt utgår från de aktivitetsplaner som hela strategiarbetet utmynnat i och som styr de dagliga aktiviteterna. Om denna plan är drivande och personalen engagerad och initiativkraftig är sannolikheten för att lyckas stor.

Fakta

Tips kring vem och hur

 • Se till att det finns tydliga ramar och roller.
 • Satsa på ett aktivt och stöttande ledarskap.
 • Fokusera på huvudmålet genom några centrala nyckeltal där minst ett är ekonomiskt.
 • Sätt relevanta mål enligt SMART-modellen, det vill säga målen ska vara Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbestämda.
 • Kommunicera mål och resultatuppföljning på ett sätt som gör alla delaktiga.
 • Se till att de interna processerna mellan avdelningar fungerar. Låt inte enskilda individer ställa sig i vägen.
 • Ha en tydlig coachande säljledning.
 • Ha en uppdaterad aktivitetsplan som ger framdrift.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.